بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه فروسی مشهد، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

3 استادیار حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی قرن اخیر، شرکت‌ها ملزم هستند که برای موفقیت و تثبیت جایگاه خود، سرمایه‌گذاری متناسبی را به نوآوری تخصیص دهند. هم‌چنین، شرکت‌ها برای ماندن در صحنه رقابت باید نوآوری را به‌عنوان یک جزء با اهمیت در تدوین استراتژی در نظر بگیرند. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک شامل 142 شرکت بورسی در دوره 1388-1397 و روش آماری مورد استفاده نیز روش رگرسیون به داده‌های پانل و ترکیبی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تمرکز بر مشتریان عمده در بین ابعاد مختلف نوآوری شامل فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری فنی، نوآوری فردی، نوآوری اجرائی، نوآوری کمکی و نوآوری حسابداری مدیریت، تنها بر نوآوری اجرائی تأثیر مثبتی دارد. بر این اساس، می‌توان نقش کمرنگ مشتریان عمده را در تأثیرگذاری بر سیاست‌های راهبردی شرکت در خصوص فعالیت‌های نوآوری مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Focus on Major Customers and Innovation in Listed Companies

نویسندگان [English]

  • reza zamani 1
  • Safia Bakhshani 2
  • behzad kardan 3
1 PhD student in accounting, faculty of economics and administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Safiye Bakhshani, faculty Member of Velayat University , Iranshahr, Iran. Bakhshanis@yahoo.com
3 Assistant Professor of accounting, faculty of economics and administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In the competitive world of the recent century, companies are required to invest commensurately innovation in order to succeed and consolidate their position. Also, in order to stay competitive, companies must consider innovation as an important component of strategy formulation. In this regard, the purpose of this study is to investigate the relationship between focus on major customers and innovation in listed companies. The statistical sample of this research using the systematic elimination method includes 142 listed companies in the period 2009-2019, The statistical method used, is the regression method to panel and composite data. Findings show that focus on major customers only affected executive innovation, among different dimensions of innovation, including research and development activities, technical innovation, individual innovation, executive innovation, ancillary innovation and management accounting innovation. Accordingly, the minor role of major customers in influencing the company's strategic policies regarding innovation activities is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Major Customers / Research and Development / Technical Innovation / Individual Innovation / Executive Innovation

حاجی‌ها، زهره، خراط‌زاده، محدثه. (1393). بررسی رابطه کاربرد نوآوری‌های حسابداری مدیریت و شاخص‌های مالی ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3 (11)، 29-40.
حسینی، محمود، سالار، جمشید. (1391). بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری بر عملکرد شرکت‌های غذایی بورس. تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (6)، 107-120. 
شهبازی، کیومرث، موحدی، محمد، برومند، یونس. (1397). رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 88، 77-113.
عبداله، خانی، صادقی، محسن، محمدی هوله‌سو، مهراج. (1392).  تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر بازده سهام شرکت‌های داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 6 (21)، 153-174.
فخاری، حسین، غفاری چراتی، محمود. (1396). تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 87، 101-125.
کاس‌پور، سعیده، خیراللهی، فرشید، ایوانی، فرزاد. (1397). مطالعه رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 4 (1)، 32-41.
کردستانی، غلامرضا، عباشی، عبدالاحد. (1393). بررسی تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3 (6)، 81-92. 
نمازی، محمد، مقیمی، فاطمه. (1397). تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌ها در صنایع مختلف. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (2)، 289-310.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of production economics, 133(2), 662-676.
Tan, J., Cao, H., & Kong, X. (2019). Do major customers promote firms’ innovation?. China Journal of Accounting Research.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (1997). Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information. Statement of Financial Accounting Standards, No. 131. Norwalk,  CT, FASB.
Normann, R., & Ramirez, R. (1993). From value chain to value constellation: Designing interactive strategy. Harvard Business Review, 71, 65-77.
Normann, R., & Ramirez, R. (1993). From value chain to value constellation: Designing interactive strategy. Harvard Business Review, 71, 65-77.
Ngo, L. V., & O’cass, A. (2013). Innovation and business success: The mediating role of customer participation. Journal of Business Research, 66(8), 1134-1142.
Bacon, G., Beckman, S., Mowery, D., & Wilson, E. (1994). Managing product definition in high-technology industries: A pilot study. California management review, 36(3), 32-56.
Han, J. K., Kim, N., & Srivastava, R. K. (1998). Market orientation and organizational performance: is innovation a missing link?. Journal of marketing, 62(4), 30-45.
Lukas, B. A., & Ferrell, O. C. (2000). The effect of market orientation on product innovation. Journal of the academy of marketing science, 28(2), 239-247.
Feldman, M. P. (1999). The new economics of innovation, spillovers and agglomeration: Areview of empirical studies. Economics of innovation and new technology, 8(1-2), 5-25.
Chu, Y., Tian, X., & Wang, W. (2014). Learning from customers: Corporate innovation along the supply chain. Working Paper, University of South Carolina.
Coviello, N. E., & Joseph, R. M. (2012). Creating major innovations with customers: Insights from small and young technology firms. Journal of Marketing, 76(6), 87-104.
Auh, S., Bell, S. J., McLeod, C. S., & Shih, E. (2007). Co-production and customer loyalty in financial services. Journal of retailing, 83(3), 359-370.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of production economics, 133(2), 662-676.
Romer, P. M. (1987). Growth based on increasing returns due to specialization. The American Economic Review, 77(2), 56-62.
Tian, X., & Wang, T. Y. (2011). Tolerance for failure and corporate innovation. The Review of Financial Studies, 27(1), 211-255.Czarnitzki, D., & Hottenrott, H. (2011). R&D investment and financing constraints of small and medium-sized firms. Small Business Economics, 36(1), 65-83.
Hall, B. H. (2002). The financing of research and development. Oxford review of economic policy, 18(1), 35-51.
Himmelberg, C. P., & Petersen, B. C. (1994). R & D and internal finance: A panel study of small firms in high-tech industries. The Review of Economics and Statistics, 38-51.
Dou, Y., Hope, O. K., & Thomas, W. B. (2013). Relationship-specificity, contract enforceability, and income smoothing. The Accounting Review, 88(5), 1629-1656.
Raman, K., & Shahrur, H. (2008). Relationship-specific investments and earnings management: Evidence on corporate suppliers and customers. The Accounting Review, 83(4), 1041-1081.
Bowen, R. M., DuCharme, L., & Shores, D. (1995). Stakeholders’ implicit claims and accounting method choice. Journal of accounting and economics, 20(3), 255-295.
Irvine, P. J., Park, S. S., & Yıldızhan, Ç. (2016). Customer-base concentration, profitability, and the relationship life cycle. The Accounting Review, 91(3), 883-906.
Nunn, N. (2007). Relationship-specificity, incomplete contracts, and the pattern of trade. The Quarterly Journal of Economics, 122(2), 569-600.
Raman, K., & Shahrur, H. (2008). Relationship-specific investments and earnings management: Evidence on corporate suppliers and customers. The Accounting Review, 83(4), 1041-1081.
Dou, Y., Hope, O. K., & Thomas, W. B. (2013). Relationship-specificity, contract enforceability, and income smoothing. The Accounting Review, 88(5), 1629-1656.
Mazouz, K., & Zhao, Y. (2019). CEO Incentives, Takeover Protection and Corporate Innovation. British Journal of Management, 30(2), 494-515.
Romer, P. M. (1987). Growth based on increasing returns due to specialization. The American Economic Review, 77(2), 56-62.
Tian, X., & Wang, T. Y. (2011). Tolerance for failure and corporate innovation. The Review of Financial Studies, 27(1), 211-255.
Manso, G. (2011). Motivating innovation. The Journal of Finance, 66(5), 1823-1860.
Holmstrom, B. (1989). Agency costs and innovation. Journal of Economic Behavior & Organization, 12(3), 305-327.
Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.
Damanpour, F. (1987). The adoption of technological, administrative, and ancillary innovations: Impact of organizational factors. Journal of management, 13(4), 675-688.
Dalton, G. W., Barnes, L. B., & Zaleznik, A. (1968). The distribution of authority in formal organizations. Harvard University, Division of Research, Graduate School of Business Administration.
Irwin, J. G., Hoffman, J. J., & Lamont, B. T. (1998). The effect of the acquisition of technological innovations on organizational performance: A resource-based view. Journal of Engineering and Technology Management, 15(1), 25-54.
Henriques, I., & Sadorsky, P. (2007). Environmental technical and administrative innovations in the Canadian manufacturing industry. Business Strategy and the Environment, 16(2), 119-132.
Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of management journal, 37(3), 580-607.
Lipczynski, J., Wilson, J. O., & Goddard, J. A. (2005). Industrial organization: competition, strategy, policy. Pearson Education.
Jaskyte, K. (2011). Predictors of administrative and technological innovations in nonprofit organizations. Public Administration Review, 71(1), 77-86.