اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پر داخت یارانه به جهت تامین رفاه اجتماعی و جلوگیری ازکاهش رفاه شهروندان پیوسته مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان از یکسو و سیاستگذاران از سوی دیگر بوده است. این مقاله سعی کرده است که با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به سوال اساسی زیر در حوزه پرداخت یارا نه از منظر رفاهی پاسخ دهد . معادل پولی یارانه برای جلوگیری از کاهش رفاه خانوارها در هنگام حذف (کاهش) یارانه کالاهای اساسی چقدر است؟ لذا، باتوجه به ادبیات نظری اندازه گیری شاخص ها ی رفاهی، سیستم های تقاضا و طبقه بندی خانوارها، س یستم تقاضا ی تقر یباً ا یده آل برا ی خانوارها ی شهر ی ای ران طبقه بندی شده در پنج گروه مستقل ومتمایز برآورد شده و شاخص های رفاهی (درآمد معادل، تغ یی ر جبران ی و شاخص درست هز ینه زندگ ی) ناشی از تعد یل یارانه (قیمت) برای کالاها ی نان، قند و شکر و روغن نباتی در طبقات پنج گانه محاسبه شده است. نتایج حاص ل از اعمال سیاست های قیمتی نشان می دهد که برای طبقات اول تا سوم، همواره اثرات افزایش قیمت نان بزرگتر از افزایش قیمت در قند و شکر و روغن نباتی بوده ، و برای طبقات چهارم و پنجم اثر تعدیل قیمت روغن نباتی بیشتر از تعدیل قیمت نان و قند و شکر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Welfare Effects Measurement of Essential Commodities De-subsidization for Urban Iran

نویسنده [English]

  • aliakbar khosravinejad
چکیده [English]

Designating a system of policies for basic goods subsidy adjustments and welfare effects of subsidy reduction is widely accentuate by Iranian policy makers and economists. This article tries to answer one of the main questions of this matter such as "what is the equivalent amount of money for compensating welfare loss of household through eliminating bread, sugar and oil subsidies?" By using microeconomic methodology and with regards to the theoretical literature of welfare indices, demand systems and household clustering, we cluster household base on homogeneity of consumption behaviors and estimate linear approximate of almost ideal demand systems (LA\AIDS) for different clusters in five independent groups and also compute welfare indices (equivalent income, compensated variation and the cost of living index). After that, we analyze results of bread, sugar and edible oils price adjustment in five groups of households. For cluster one to three, relative effects of bread price is greater than sugar and edible oils and for clusters four and five, relative effect for edible oils is greater than bread and sugar. Finally, we introduce "Policy Effects Matrix" for bread and conclude that its price adjustment policy is decreasing from cluster one to five

کلیدواژه‌ها [English]

  • WELFARE INDICES / COMPENSATED VARIATION / COST OF LIVING INDEX / DEMAND SYSTEM / SUBSIDY