بررسی عملکرد مالی تصاحب شرکت ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از استراتژ ی های سطح شرکت ١، استراتژی تصاحب و ادغام شرکت ها است . این استراتژی به منظور خلق ارزش و افزا یش ثروت صاحبان سهام اتخاذ م ی گردد . انگی زه ها و دلایل متعدد ی، مد یران عال ی شرکت ها را به اتخاذ استراتژ ی مذکور تشو یق م ی نمای د که مهمترین آن ها کسب هم افزایی است . در ا ین مقاله سع ی شده است عملکرد مالی معاملات تصاحب شرکت ها در ا یران مورد بررس ی قرار گ ی رد. پس از طراح ی شاخص ها ی ارز ی ابی مالی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهش ی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری و با استفاده از تکن یک های ت ی استیودنت و فریدمن (ناپارامتریک) تجزی ه و تحلیل شده است . به منظورشناسا یی اثرات کلان اقتصاد ی، نتا یج آزمون شرکت ها ی هدف (تصاحب شده ) با نتا یج شرکت های مشابه تصاحب نشده، مقا یسه م ی گردد. نتایج کل ی تحق یق بیانگر ا ین است که مد یران شرکت های خر یدار توانا یی بهبود عملکرد و خلق ارزش برا ی صاحبان سهام شرکت نداشته اند و اغلب معاملات تصاحب شرکت در ا یران با شکست مواجه شده و منجر به انتقال ثروت از سهامداران شرکت خر یدار به سهامداران قبل ی شرکت هدف شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Financial Performance in Iranian Acquisition Firms

نویسنده [English]

  • asghar arefi
چکیده [English]

In strategic management, one of the corporate level strategies is the mergers and acquisitions strategy (M&A). The main aims of this strategy are to create value and maximize the shareholder's wealth. Managers acquire companies mostly to create synergy.We examine the post-acquisition performance of target firms using a sample of 57 acquisitions between Iran public industrial firms completed in the period of 1983 to 1997 through non-parametric techniques of Friedman and TStudent. We used industry-adjusted measures to control for events in economy and industry that are unrelated to mergers and acquisitions. The results indicate that acquired firms haven't improved in sales growth, asset productivity, and return on equity relative to their industries after acquisitions. Also results indicate that operating cash flows of acquired firms have significant improvements. The empirical results indicate that value isn't created in Iranian target firms

کلیدواژه‌ها [English]

  • TAKEOVER / MERGERS & ACQUISITIONS / STRATEGIC AND FINANCIAL TAKEOVERS / FRIENDLY AND HOSTILE TAKE OVERS