اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارها ی تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نی ز اهمیت خاصی دارد. هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است . (ARCH) با استفاده از خانواده الگوها ی خودرگرس یون ناهمسان وار یانس شرط ی EGARCH ،TGARCH و الگوهای نامتقارن GARCH برای ا ین منظور،از الگو ی متقارن استفاده بعمل آمده است، تا براورد تا ث یر اخبار نوسانات در ایران APGARCH و بپردازیم.برای ا ین منظور از داده ها ی روزانه نرخ ارز ۱۲۰۸ داده استفاده شده است . نتایج حاصل از ا ی ن پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ا یران است . یعنی، تاثیر اخبار بد (منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of News on Exchange Rate Volatility in Iran: An Application of ARCH Models

نویسندگان [English]

  • esmaeil abonori 1
  • amir khanalipour 2
  • jafar abasi 2
1
2
چکیده [English]

The main purpose in this article has been to evaluate the exchange rate volatility in Iran using the family of the ARCH models. Doing so, the symmetric GARCH and asymmetric TARCH, EGARCH and APGARCH models are applied. The results have indicated that the volatility caused by the bad (negative) news is relatively larger than that caused by the good (positive) news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NEWS / CURRENCY RATE / ASYMMETRY / GARCH / EGARCH / TARCH APGARCH