بررسی عوامل موثر بر مزیتنسبی صادراتی و اولویتبندی بازارهای هدف پسته ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کاهش صادرات نفتی و تلاش برای جایگزین کردن محصولات غیرنفتی از اولویتهای بخش صادرات محسوب میشود. صادرات محصولات کشاورزی نقش عمدهای در صادرات غیرنفتی دارد و در بین آنها پسته دارای اهمیت ویژهای می باشد . در این مطالعه به منظور بررسی جایگاه پسته صادراتی ایران از شاخص مزیت نسبی آشکار شده 1 استفاده شد . نتایج نشان میدهد که هر چند ایران در صادرات این محصول دارای مزیت نسبی است، اما رشد این شاخص طی دوره مورد بررسی منفی بوده است . هدف بعدی تحقیق، تعیین بازارهای هدف و الویتبندی آنها است تا با ارائه فهرستی از بازارهای هدف بالقوه، و توجه به صادرات هدفمند، پسته ایران جایگاه صادراتی خود را در قبال رقبای عمده در جهان تثبیت کند. در ادامه به منظور بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات ی پسته ایران از تحلیل 1961 استفاده شد. - سریهای زمانی و الگوی خودرگرسیون برداری 2برای دوره زمانی 2006 برآورد مدل نشان داد نرخ ارز، میزان تولید داخلی و قیمت جهانی صادرات پسته دارای تاثیرمثبت و میزان تولید رقبا، قیمت صادرات پسته ایران و نوسانات تولید (سالآوری) دارای تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی این محصول بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Factors on Iran’s Comparative Advantage in Pistachio Export and Ranking of its Target Markets

نویسندگان [English]

  • hossein mehrabi 1
  • akram neshat 2
1
2
چکیده [English]

Export of agricultural products has an important role in non-oil exports. Pistachio is an important production. In this study, Revaled Comparative Advantage (RCA) is used for surveying the place of exports of Iran. Results showed that Iran has comparative advantage in export of pistachio, but; growth of this index is being negative in these years. The next aim of this research is defining target markets and ranking of them until pistachio of Iran establishes its place in the world with showing the list of potential target markets and also with notice to purposeful export. Analysis of time series and model of Vector Autoregressive is used during 1961-2006 for survey of effective factors on comparative advantage of pistachio exports in Iran. Assessment of the model showed that exchange rate, amount of domestic product and world price has positive effect and amount of product of other producers, export price of Iran and product vacillation has negative effects on comparative advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PISTACHIO / IRAN / RCA / TARGET MARKETS / VAR