تأثیر صادرات صنعتی بر زیست محیط ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات کالاهای صنعتی و شاخص 1352 می باشد . در این راستا، متغیر - کیفیت زیست محیطی در ایران طی سال های 1385 انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در ایران در نظر گرفته شده و از روش همانباشتگی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای صادرات کالاهای صنعتی و شاخص آلودگی هوا برقرار بوده و متغیرهای صادرات کالاهای صنعتی، تولید ناخالص داخلی و تراکم جمعیت تأثیر مثبت و معنیدار بر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن زیست دارند. در نهایت، یافتههای حاصل از این مطالعه نشان میدهد که تأثیر متغیر صادرات کالاهای صنعتی بر انتشار گاز دی اکسید کربن مثبت و لیکن به مراتب کمتر از سایر متغیرها میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Industrial Exports on the Iranian Environmental Quality (1973-2006)

نویسندگان [English]

  • Alireza kazeroni 1
  • majid fesharaki 2
1
2
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the long-run relationship between industrial exports and environment quality index for Iran over the period of 1973-2006. In this study, the CO2 emission represents the environmental quality. The main model of this study has been estimated by using of ARDL co-integrating technique. The empirical results of model indicate that there is a long-run relationship between industrial exports and CO2 emission. Moreover, the variables of industrial exports, GDP and population density have positive and significant effects on the CO2 emission. The main results of this study show that the impact of industrial exports on the CO2 emission is less than that of the other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRAN / ENVIRONMENTAL QUALITY / ARDL TECHNIQUE / INDUSTRIAL EXPORTS