شناسایی و اولویت بندی انواع تخلفات برند و واکنش های مصرف کنندگان به تخلفات برند با روش FCM ( مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد، خرم آباد، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران‌.

10.22034/ijts.2023.2000397.3831

چکیده

با وجود اهمیت برند و برندسازی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها، برخی عوامل می‌توانند منجربه کاهش ارزش و تخریب وجهه برند در نزد مشتریان شوند. یکی از این عوامل تخلفات برند است که مدیران شرکت‌ها باید همواره در پی کنترل و تعدیل تخلفات برند باشند تا از بروز خسارت ناشی از آن جلوگیری کنند. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه انواع تخلفات برند و شناسایی واکنش مصرف‌کنندگان به تخلفات برند انجام ‌پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران بازاریابی شرکت‌های موادغذایی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. در این پژوهش یافته‌های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع تخلفات برند و واکنش مصرف‌کنندگان به تخلفات برند و یافته‌های بخش کمی مرتبط با اولویت‌یابی این عوامل است. براین اساس مهم‌ترین تخلفات برند در صنایع مواد غذایی، تخلفات تولیدی برند به صورت تخلف پیش از تولید و تخلف در فرایند تولید است که به صورت استفاده ازمواد اولیه نامرغوب، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، تخلف در فرایند مونتاژ و استفاده از مواد اولیه منقضی شده نشان داده می‌شود. همچنین بیشترین واکنش رفتاری مصرف‌کنندگان نیز در قالب نفرت از برند و دلزدگی از برند خود را نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Types of Brand Violations and Consumers’ Reactions to Brand Violations Using the FCM Method (Case Study: Food Industry)

نویسندگان [English]

  • ali shariatnejad 1
  • Rezvan Mennati 2
  • Saeid Mir 3
  • Maryam Mousavi 4
1 Lorestan university, asisstant professor, management faculty
2 Graduated from Master of Business Administration, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Azad university assistant professor, Management faculty, Korramabad, Iran
4 Graduated from Master of Business Administration, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Despite the importance of brand and branding for companies and organizations, some factors can lead to value decrease and destruction of the brand’s image in the eyes of customers. One of these factors is brand violations that company managers should always seek to control and adjust these types of violations in order to prevent damage caused by them. Therefore, the present research was conducted with the aim of studying the types of brand violations and identifying consumers’ reactions to them. This research is applied in terms of purpose, and in terms of data collection method it is survey and exploratory, and it has a comparative and inductive research philosophy. The statistical population of the research consists of experts including marketing managers of food companies whose sample members were selected using the purposeful sampling method, based on the principle of theoretical saturation. The data collection tool is interview in the qualitative part and questionnaire in the quantitative part. The validity and reliability of the tools were analyzed using content validity and intra-coder inter-coder reliability for the interview and content validity and test-retest reliability for the questionnaire respectively. In this research, content analysis and coding methods were used in the qualitative part and fuzzy cognitive map method in the quantitative part for data analysis. The findings of the qualitative part include identifying the types of brand violations and consumers’ reactions to them, and the findings of the quantitative part are the prioritization of these factors. In this regard, the most important brand violations in the food industry are brand production violations in the form of violations before production and violations in the production process, which is shown in the form of using low-quality raw materials, supplying non-standard goods or services, violation in the assembly process and using expired raw materials. Also, the most common behavioral reaction of consumers is shown in the form of brand hatred and brand disgust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand / Brand Violations / Consumer Reaction / Fuzzy Cognitive Mapping
احمدوند، ف.، سرداری، ا. (۱۳۹۹). بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده شاهد، 1(4)، ۵۶-۴۰.
الماسی، س.، زمانی، ک.، عبدی، ح. (۱۳۹۹). نقش میانجی آگاهی از برند و تصویر برند در ارتباط بین آگاهی ارتباطات و ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی- پژوهشی حامی‌گر مدیریت و بازاریابی ورزشی، 1(3)، ۱۹۰_۱۵۵.
بختیاری، زینب؛ کاوش پویایی‌های رفتار سازمانی پیروی سمی با استفاده از نگاشت شناختی: مطالعه‌ای موردی در سازمان‌های دولتی کرمان، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه مدیریت، 1395.
صادق وزیری، ف.، شجاع، ع.، زراوندی، ح. (۱۴۰۰).بررسی تأثیرتخلفات اخلاقی برند بر احساس تنفر برند و خیانت ادراک شده مصرف‌کنندگان ایرانی و‌رفتارهای ناشی از آن در رسانه‌های اجتماعی، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 9(1)، ۷۴-۵۵.
عطریان، ن.، حقانی، م.ر.، مهدی‌خانی، م. (۱۴۰۰). تأثیر استاندارد‌سازی و سفارش‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند: تاکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات، نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت، 9(3)، ۱۱۸-۱۰۷.
محمدی، ا.، رخیده، م.ر.، آریا، ا.، فدایی، ف. (۱۴۰۰). نقش میانجی بخشش برند در رابطه تخلفات برند و رفتار مقابله‌ای، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7(1)، ۲۰۱_۱۸۴.
موسایی خراسانی، ز .(۱۴۰۰). نقش شدت تخلفات برند بر تمایل مشتری به تنبیه برند با نقش میانجی بخشش برند و روابط برند- مشتری، فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی، دوره ۲(1)، 15-1.
مبیدی پور، ع.ر.، جوانمرد، پ. (۱۴۰۰). اثر نارسایی خدمات و تخلف برند بر راهبرهای مقابله‌ای مشتری در تاکسی‌های اینترنتی، فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین، 12(۱)،   194-178.
ونوس، د.، ظهوری، ب. (۱۳۹۰). بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی‌های تلفن همراه، مدیریت بازرگانی، 3(8)، ۱۷۲-143.
 
 Almasi, S., Zamani, K., Abdi, H. (2020). The Mediating Role of Brand Awareness and Brand Image in the Relationship Between Awareness of Advertising and Brand Equity, Quarterly Scientific Research Supporting Sports Management and Marketing. 1(3),155-190.(in persion)
Ahmadvand, F., Sardari, A. (2020). Investigating the Effect of Brand Value on Consumers’ Responses, two Scientific Quarterly Journals of Shahid Faculty, 1(4), 40-56.(in Persion)
Atrian, N., Haqqani, M.R., Mehdikhani, M. (2021). The Effect of Service Standardization and Customizing on Brand Value: Emphasis on the Mediating Role of Service Quality, Scientific Journal of Standard and Quality Management, 9(3), 107-118.(in Persion).
Bakhtiari, Zeinab; Exploring the Dynamics of Toxic Compliance Organizational Behavior Using Cognitive Mapping: a Case Study in Government Organizations in Kerman, Vali Asr University (AJ) Rafsanjan, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Department of Management, 2015. (in Persian)
Burgess, J., & Jones, C. (2021). Exploring Lack of Closure as a Brand Transgression. Journal of Consumer Marketing.
Cercova, L.,Varrova, J.(2021).Customer Based Brand Equity for a Tourism Destingtion: The Case of Croatia Economies, 178,10,3390.
Fetscherin, M., Sampedro, A.(2019). of Origin familiarity. Journal of Global Marketing, 27(5), 329-343
Finsterwalder, J., Yoo, T., Tombs,A.(2019). Would you Forgive Kristen Stewart or Tiger Woods or Maybe Lance Armstrong? Exploring Consumers, Forgiveness of Celebrities Transgressions, Journal of Marketing Management ,33(13_14),1204-1229
Grappi, S.,Rcmani, S.,Bagozzi, R.P.(2017). The revenge of the consamer! How Brand Moral Violations Lead to consumer anti- Brand Activism? Jornal of Brand Management, 22(8),627-658
Hur, J.C., Jang,S.(2019). Is Consumer Forgiveness Possible? Examining Rumination and Distraction in Hotel Service Failures. Intermational. Journal of Contemporary Hospitality Management. 
Karaosmanoglu,E., Isikal, D.G., Altinigne, N.(2018). Corporate Brand Transgressor and Punishing the Transgressor: Moderation of Religious Orientation. Journal of Product and Brand Management ,27(2),221-234.
Kennedy, E., & Guzmán, F. (2021). No matter what you do, I still love you: an examination of consumer reaction to brand transgressions. Journal of Product & Brand Management, 30(4), 594-608.
Khamitov,M.,Gregoire,Y.,Suri,A.(2020). A Systematic Review of Brand Transgression, Service Failure Recovery and Product- Harm Crisis: Integration and Quiding Insights.Journal of the Academy of Marketing Sciensec ,48,619-542.
Kosko, B. (1986). Fuzzy Cognitive Maps. International journal of Man-Machine Studies, 24(1), 65-75.
Kuchmaner ,C.A.,Wiggins,J.,Grimm.D.E.(2019). The Role of Network Embeddedness and Psychological Ownership in Consumer Responses Ownership in Consmer Responses to Brand Trangressions.Journal of Interactive Marketing,47,129-143
Mantovani,D.,Korelo,J.C.,Ibarra,J.(2018).Effects of brand transgressions on third- party consumers.MarketingIntellience and Planning,36,(3),306-317
Mohammadi, E., Rokhida, M., Khamshaya, A., Fadaei, F.(2020).The Mediating Role of  Brand  Forgiveness  in Relation to  Brand  transgressions and  Coping  Behavior.Consumer Behavior Studies Journal,7(1),183-201.(in Persion).
Musaei Khorasani,Z.(2021). The Role of Severity of Brand Violations on Customer Tendency to Punish the Brand with the Mediating Role of Brand Forgiveness and Brand-Customer Relations.Quarterly Journal of Approach to Business Management.2(1),1-15.(in Persion)
Meybodi,A.R.,Javanmardi,D.(2021) .The Effects of Service Failure and Brand Transgression on Customer Coping Strategies in Internet Taxis. New Marketing Reserch Journal, 12(1),178-194.(in Persion)
Park, J.,John,D.R.(2018). Developing Brand Relationships After a Brand Transgression: The Role of Implicit the Ories of Relationship. Journal of the Association for Consumer Research, 3(2),175-187
Steinman ,R.B.(2012). Brand Personality Brand Transgssion and Consumer Behavior.Journal of Business and Commerce,2(1),76-83
Sinha ,J.,Lu,F.C.(2016).I, Valuejustice, Butwe Value Relationships: Self - Construal Effects on Post- Transgression Consumer Forgiveness.
Sadeghvaziri, F., Shoju, A., Zaravand,H.(2021). Investigating the Effect of Brand Moral Violations on the Feeling of Perceived Hatred and Betrayal of Iranian Consumers and the Resulting Behaviors on Social Media.ConsumerBehavior Studies Journal,9(1),55-74.(in Persion).
Tsarenko,Y., Tojib, D.(2015). Consumers Forgiveness After Brand Transgression: Responsibility and Response. Journal of Marketing Management.
Venus, D., Zohari, B. (2011). Investigating the Effect of Relational Marketing Value Dimensions on Customer Loyalty to Brands and Mobile Phones, Business Management Quarterly, 3(8), 149-172. (in Persian)