طراحی الگوی سیاست‌های دولتی برای ارتقای ایران در زنجیرۀ ارزش جهانی با کاربست نظریۀ داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

حضور بهینه و ارتقای کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی بسته به سیاست‌های حاکمیتی است که سازه‌های زیرساختی برای تولید و سایر زمینه‌های مرتبط، همراستایی سیاستگذاری تجاری، نحوۀ هم‌کنشی با کشورهای خارجی و حمایت‌های لازم را تدبیر کند. پژوهش پیش رو، با هدف طراحی الگوی سیاست‌های دولتی برای ارتقای ایران در زنجیرۀ ارزش جهانی و با توجه به اینکه تحقیقات پیشین جامعیت کافی در این خصوص نداشته، انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش کیفی و بهره​گیری از نظریه داده بنیاد، با متخصصان و صاحبنظران این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبۀ عمیق نیمه ساختار یافته انجام  شد. سپس فرآیند کد‌گذاری باز منتج به 180 کد، کد‌گذاری محوری منتج به 72 کد و در نهایت کد‌گذاری انتخابی منتج به 23 کد در قالب شش دستاورد پدیده‌محوری شامل خلق ارزش از مزیت نسبی، شرایط علّی شامل ایجاد و توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی، تقویت زیرساخت‌های نرم و سخت، صادرات کالاهای واجد ارزش افزوده، بومی‌سازی و آسیب شناسی، تسهیل‌گری و هماهنگ‌کنندگی دولت، فرماندهی واحد سیاست‌ساز و سیاستگذار، مدیریت منابع، بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، راهبردها شامل جایگاه‌یابی و سهم‌خواهی در زنجیرۀ ارزش جهانی، استفاده از ظرفیت ویژه دانشی و تجارب متخصصین، استفاده از ظرفیت ویژه لجستیکی و راهبردهای خلاقانه در ارتقا، مشارکت بخش خصوصی قدرتمند، سرمایه‌گذاری بر توسعه صنایع کاربر و خدمات، بهبود دیپلماسی اقتصادی، آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی با توجه به روندهای آتی زنجیرۀ ارزش جهانی، شرایط زمینه‌ای شامل اصلاح حکمرانی، حمایت و ایجاد رقابت، همسوسازی سیاست‌های ارزی و تجاری، عوامل مداخله​گر همچون تحریم و توسعه نیافتن ظرفیت‌های داخلی اقتصادی و پیامدها شامل توسعۀ متوازن و اقتدار تکنولوژیکی را در بر داشت. نتایج این پژوهش می‌تواند سیاستگذار را در تدوین سیاست‌های تجاری با توجه به روندهای آتی تجارت دنیا یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Public Policy-Making Model to Improve Iran’s Participation in Global Value Chain: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Norouzi 1
  • Hamed Khamehchi 2
  • Maryam Ataei 3
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
2 Ph.D. in Management, Department of Management, kharazmi university, Tehran, Iran
3 Msc. in Business Management, Department of Management, kharazmi university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The optimal participation and promotion of countries in global value chains depend on the government policies regarding infrastructures for production and other related fields, the alignment of currency and trade policies, the approaches interaction with other countries, and the necessary supporting policies. The upcoming research was carried out to design a model of government policies to promote Iran’s participation in the global value chain, given that there is no comprehensive previous research in this regard. For this purpose, using the qualitative method and the Grounded theory, a semi-structured in-depth interview was conducted with experts using the snowball method. Then the process of coding resulted in 180 codes, axial coding resulted in 72 items, and selective coding resulted in 23 items in the form of 6 achievements central phenomenon. These include: creation of value from comparative advantage, causal conditions including the creation and development of domestic value chains, strengthening soft and hard infrastructures, exporting value-added goods, localization, and diagnostics, facilitating and coordinating role of the government, unity command in policy-formulation and policy-making, resource management, using regional  capacities. The strategies include: positioning and seeking a share in the global value chain, using the special knowledge capacity and experience of experts, using the special logistic capacity and creative strategies in the promotion, participation of powerful private sector, investment in the development of labor-intensive and service  industries, improvement of economic diplomacy, future research and planning according to the global value chain trends. Background conditions include: Governance
reform, support and creation of competition, and alignment of currency and trade policies. Intervening factors include: sanctions and underdevelopment of domestic  economic capacities. Finally, consequences include balanced development and technological authority. The results of this research can help policy makers to formulate  trade policies according to the future trends of world trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Value Chain / Public Policies / Grounded Theory
بزرگی، وحید. (1394). زنجیره‌های جهانی ارزش: شکل غالب سازمان‌های تولید و تجارت جهانی. تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت. شماره 19. صص 4-1
جلیلی، مجید (1397). نحوۀ مداخلات دولت در تکمیل و توسعه زنجیرۀ ارزش. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره4395. شماره خبر 3424219
کمالی اردکانی، مسعود. (1398). پیش شرط‌های ارتقای جایگاه ایران در زنجیرۀ ارزش جهانی. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. http://itsr.ir/article/40383
کرسول، جان (1398). پویش کیفی و طرح پژوهش، انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده‌بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسن کاظمی، تهران: انتشارات صفار اشراقی.
نجارزاده، رضا؛ درگاهی، حسن؛ عاقلی، لطفعلی؛ بیابانی خامنه، کاظم. (1399) اندازه‌گیری شاخص‌های وضعیت اقتصادی ایران در زنجیره‌های جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب. فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. سال 28. شماره 94. صص 25-2.
آقا محمدی، سیده نرگس. حاجی، غلامعلی. غفاری، هادی، غفاری آشتیانی، پیمان. (1400). تأثیر مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی سال پانزدهم شماره 2 پیاپی 54 تابستان 1400 صص 87-104.
برمکی، افشین. (1393). آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. گزارش دفتر امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه.
Abramova, anna & Garanina, Olga. (2018). “Russian MNEs Under Sanctions: Challenges for Upgrading in GVCs (Cases of Energy and IT Industries)” Journal of East-West Business, DOI: 10.1080/10669868.2018.1467843
Agha Mohammadi, Seyyed Narges. Haji, Gholam Ali. Ghaffari, Hadi, Ghaffari Ashtiani, Peyman. (2021). The effect of the comparative advantage of economic activities on the gross domestic product of the provinces, Economic Modeling Quarterly, 15th year, number 2, number 54, summer 1400, pp. 87-104. [In Persian]
 Ahmed, Faisal and Kumar.Pravin. (2018). “Toward a national participation index for developing countries in the global value chains: a graph theoretic modelling approach” , Journal of Modelling in Management.
Alford, M., & Phillips, N. (2018). “The political economy of state governance in global production networks: Change, crisis and contestation in the South African fruit sector”. Review of International Political Economy, 25: 98-121.
Azmeh, S. (2015). “Transient global value chains and preferential trade agreements: Rules of origin in US trade agreements with Jordan and Egypt”. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8: 475-490.
Bamber, Penny, Karina Fernandez-Stark, Gary Gereffi, and Andrew Guinn. (2013). “Connecting Local Producers in Developing Countries to Regional and Global Value Chains”. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development
Baldwin, R. (2011). “Trade and industrialization after globalization’s 2nd unbundling: How building and joining a supply chain are different and why it matters.” Working Paper 17716. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
Baldwin, Richard and Lopez-Gonzalez, Javier (2014). “Supply-chain Trade: A Portrait of Global Patterns and Several Testable Hypotheses” The World Economy. doi: 10.1111/twec.1218
Baldwin, Richard (2016).”The great convergence”.Harvard University Press.
Baldwin, Richard, (2012), “Global Supply Chains: Why They Emerged, Why They Matter, and Where They Are Going”.
www.Researchgate.net
Banga, Karishma. (2018). “Upgrading in Global Value Chains; A Firm-Level Empirical Analysis of Indian Manufacturing”  A thesis submitted to the University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities
Barmaki, Afshin. (2013). Pathology of development programs after the revolution. Vice President of Strategic Planning and Supervision. Report of the Bureau of Macroeconomic Planning and Program Evaluation. [In Persian]
Bazavan, A. (2019). “Chinese government’s shifting role in the national innovation system”. Technological Forecasting and Social Change, 148: 119738.
Bialowas, Tomasz and Budzinska, Anna (2022). “The Importance of Global Value Chains in Developing Countries’ Agricultural Trade Development” Sustainability 2022, 14(3), 1389; https://doi.org/10.3390/su14031389
Cheng, Jian, and Kui-qian Wang. )2017(. “New Tendency of Global Value Chain and Countermeasures of China.” Modern Management Science, 7:112-114.
Bozorgi, Vahid (2014). Global value chains: the dominant form of global trade and production organizations. Global developments in industry, mining and trade. No. 19. pp. 1-4
Christ, Nannette, and Michael J. Ferrantino. (2011). “Land Transport for Exports: The Effects of Cost, Time, and Uncertainty in Sub-Saharan Africa.” World Development, 39(10), 1749-59.
Creswell, John (2018). Qualitative research and research design, choosing among five approaches (narrative-research, phenomenology, data-based theory, ethnography, case study). Translated by Hassan Danai Fard and Hassan Kazemi, Tehran: Safar Eshraghi Publishing House. [In Persian]
De Marchi, Valentina & Giuliani, Elisa & Robellotti, Roberta. (2017). “Do Global Value Chains Offer Developing Countries Learning and Innovation Opportunities?” The European Journal of Development Research (2017) 30, 389-407. https://doi.org/10.1057/s41287-017-0126-z; published online
De Marchi, Valentina and Alford, Matthew.( 2021).”State policies and upgrading in global value chains: A systematic literature review” Journal of International Business Policy. https://doi.org/10.1057/s42214-021-00107-8.
Dutta, Sourish, (2020).”  Learning and Upgrading in Global Value Chains: An Analysis of India’s Manufacturing Sector”  PhD Student, 2016-20 .Centre for Development Studies Trivandrum, Kerala
ECLAC report, (2017) “Regional integration: towards an inclusive value chain strategy”.
Epide, Mesumbe Bianca, Wang, Daoping, (2022),. “Global value chain linkages: An integrative review of the opportunities and challenges for SMEs in developing countries”, International Business Review, Volume 31, Issue 5, October 2022, 101993
Fagerberg, J., Srholec, M. and Verspagen, B. (2010).” Innovation and economic development”. In Bronwyn H. Hall and Rosenberg N. (eds) Handbook of the Economics of Innovation, 2: 833-872.
Fortes Jordao de Oliveira Cerqueira, Paulo & Flavio Stettiner, Caio & T. Okano, Marcelo. (2019). “Governance and Upgrading in GVC: Why Does Embeddedness Matter?”, Reviste Brasileira de Gestao de Negociosr  Review of Business Management.
Gereffi, Gary and Fernandez-Stark, Karina (2016). “Global Value Chain Analysis: A Primer,‌2nd Edition” Technical Report at:https://www.researchgate.net/publication/305719326
Gereffi, Gary & Chin-Lim, Hyun and Lee, Joonkoo. (2021). “Trade policies, firm strategies, and adaptive reconfigurations of global value chains”. Journal of International Business Policy (2021) 4, 506-522.
Gereffi, Gary and Fernandez-Stark, Karina (2016). “Global Value Chain Analysis: A Primer,‌2nd Edition” Technical Report at:https://www.researchgate.net/publication/305719326.
Gereffi, Gary. (2013).” Global Value Chains in a Post-Washington Consensus World” Article in Review of International Political Economy. DOI: 10.1080/09692290.2012.756414
Homer, Rory and Alford, Matthew (2019). “The roles of the state in global value chains: an update and emerging agenda” Working peper series, Global Development Institute, The University of Manchester.
Horner, R., & Nadvi, K. (2018). “Global value chains and the rise of the Global South: Unpacking twenty-first century polycentric trade”. Global Networks, 18(2): 207-237.
Humphrey, John and Schmitz, Hubert (2002). “How does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?”. Regional studies, No 36. 9. Pp 1017-1027.
Jalili, Majid (2017). How the government intervenes in the completion and development of the value chain. World economy newspaper, number 4395. News number 3424219 Kamali Ardakani, Massoud. (2018). Preconditions for improving Iran’s position in the global value chain. Business Studies and Research Institute. http://itsr.ir/article/40383[In Keane, J. (2017). “Effectively Governing Global Value Chains: The Institutional Interface”. Future Fragmentation Processes, 47.
Linbo, Jing & Pinghong, Yuan.(2021). “GVC Evolutions: New Trends and China’s Policy Response”. China Economist Vol.16, No.2, March-April 2021. DOI: 10.19602/j.chinaeconomist.2021.03.02
Najarzadeh, Reza; Dargahi, Hassan; Aqli, Lotfa Ali; Biabani Khamene, Kazem. (2019) Measuring the indicators of Iran’s economic status in global value chains and comparing with selected countries. Economic Research and Policy Quarterly. Year 28. Number 94. pp. 2-25. [In Persian]
Organisation for Economic Co-operation and Development and World Trade Organization (OECD-WTO). (2013). “Aid for Trade at a Glance 2013: Linking to Value Chains.” OECD, Paris.
Pahl, S., & Timmer, M. P. )2020(.”Do global value chains enhance economic upgrading? A long view”. The Journal of Development Studies, 56(9): 1683-1705.
Pasquali, Giovanni & Godfrey, Shane & Nadvi, Khalil, (2020), “Understanding regional value chains through the interaction of public and private governance: Insights from Southern Africa’s apparel sector”   Journal of International Business Policy (2021) 4, 368-389
Pietrobelli, C. & Staritz, C. (2017) “Upgrading, Interactive Learning, and Innovation Systems in Value Chain Interventions”. Eur J Dev Res; https://doi.org/10.1057/s41287-017-0112-5
Pietrobelli, Carlo, Rabellotti, Roberta, Assche, Ari Van, (2021),  “Making sense of global value chain-oriented policies: The trifecta of tasks, linkages, and firms”. Journal of International Business Policy volume 4, pages 327-346 (2021)Cite this article.
Pipkin, S. & Fuentes, A. (2017). “Spurred to upgrade: A review of triggers and consequences of industrial upgrading in the global value chain literature.” World Development, 98:536-554.
Scholvin, Sören, Turok, Ivan, Visagie, Justin & Revilla Diez, Javier (2022),”Regional value chains as new pathways to development?”, Area Development and Policy, 7:2, 177-186, DOI: 10.1080/23792949.2021.1978299
Shepherd, B. (2013). “Global Value Chains and Developing Country Employment: A Literature Review”, OECD Trade Policy Papers No. 156, OECD Publishing.
Strauss, A., & Corbin, J. (2014). “Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory”. California: Thousand Oaks, CA: Sage Publications
World Bank. (2019). “World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains”. The World Bank.
Yuan, Pinghong. (2016). “Changes of Global Value Chain and the Countermeasures of China.” Journal of Guizhou Provincial Party School, 5:35-41.
Zhan, James X, (2021). “GVC transformation and a new investment landscape in the 2020s: Driving forces,directions, and a forward-looking research and policy agenda”. Journal of International Business Policy (2021) 4, 206-22.