توسعه صادرات محصولات پتروشیمی ایران در کشورهای عضو موافقت نامه تجاری اکوتا : کاربرد مدل پشتیبان تصمیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران

2 دانشیاراقتصاد بین الملل، گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه،ایران

چکیده

مهم‌ترین مزیت نسبی اقتصاد ایران از دیرباز صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. با توجه به ماهیت خام این محصولات، تخصص در تولید و صادرات این محصولات ره‌آورد قابل توجهی برای رشد اقتصادی پایدار اقتصاد ایران نخواهد داشت. یکی از راهکارها، نفوذ به صنایع پایین دستی این محصولات است که مهم‌ترین آن‌ها توسعه صنعت پتروشیمی می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل پشتیبان تصمیم-پیچیدگی اقتصادی، فرصت‌های صادراتی ایران در صنعت پتروشیمی به چهار کشور عضو موافقتنامه تجاری اکوتا شامل افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مهم‌ترین فرصت‌های صادراتی جذاب ایران در بازار ترکیه و سپس پاکستان وجود دارد که قسمت اعظم آن مربوط به صادرات نفت خام و گاز طبیعی و یا سایر محصولات بالادستی صنعت پتروشیمی می‌باشد. در محصولات میان دستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی، که ایران عملکرد صادراتی مناسبی در بازار جهانی دارد، اما نتوانسته است در کشورهای مذکور به خوبی نفوذ کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، این محصولات نیز بازار قابل توجهی در کشورهای ترکیه و پاکستان دارند و هم نرخ تعرفه آن‌ها به‌طور میانگین کوچکتر از پنج درصد می‌باشد. بر این اساس فرصت‌های صادراتی بالقوه‌های برای توسعه صادرات محصولات میان‌دستی و پایین‌دستی در بازار این کشورها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Iranian Petrochemical Products Exports to ECOTA Trade Agreement Member Countries Using Decision Support Model and Economic Complexity Approach

نویسندگان [English]

  • maryam rashidinia 1
  • farzad karimi 2
  • hasan ghorbani 3
1 , Ph.D student of Business Management, Department of Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
2 Associate Professor of International Economics, Department of Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor, Department of Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
چکیده [English]

.
The most important relative advantage of Iran’s economy has long been the export of crude oil and natural gas. Due to the raw nature of these products, specialization in the production and export of these products will not have a significant effect on the sustainable economic growth of Iran’s economy. One of the solutions to this problem, is to infiltrate the downstream industries of these products, the most important of which is the development of the petrochemical industry. In this study, an attempt has been made to examine Iran’s export opportunities in the petrochemical industry to four member countries of the ECOTA trade agreement, including Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, and Turkey, using the integrated approach of the economic complexity-decision support model. The results of the research show that Iran’s most attractive export opportunities exist in the market of Turkey and then Pakistan, most of which are related to the export of crude oil and natural gas or other upstream products of the petrochemical industry. In the intermediate and downstream products of the petrochemical industry, Iran has a good export performance in the world market, but has not been able to penetrate well in the mentioned countries. The results of the research show that these products also have a significant market in Turkey and Pakistan, which also their tariff rate is less than 5% on average. Based on this, there are potential export opportunities for developing the export of middle and downstream products in the market of these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export / Petrochemical Industry / Decision Support Model / Product Complexity Index / ECOTA Trade Agreement
احمدزاده مصطفی، نعامی عبداله، هاشمی سیدمحمود (1400)، ارائه الگوی توسعه بازارهای بین‌المللی (نمونه کاوی: محصولات پتروشیمی)، نشریه مدیریت بازرگانی، 13(2)، 411-384.
اخوی، احمد (1373). تجارت بین‌الملل: استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 امینی زاده، میلاد، محمدی، حسین، کرباسی، علیرضا. و رفیعی، حامد (1399)، ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقتنامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، (4)2، 660-647.
امیری حسین و بشخور مرجانه (1396). سیاست‌های متنوع‌سازی عمودی و افقی صادرات و تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی: رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(29)، 127-144.
ثاقب، حسن (1399)، شناسایی زمینه‌های متنوع‌سازی صادرات محصولات صنعتی: کاربرد رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول، پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 12 (4)، 35-56.
جلیلی، زهرا (1392)، بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صص 42-29.
حیبب اله ابوالحسن شیرازی؛ حمید نیکو (1394)، جایگاه فرهنگ در هویت مشترک اروپایی و همگرایی اتحادیه اروپا، فصلنامه روابط بین‌الملل، دوره 8، شماره 29 9-42
رنجبر امید، ثاقب حسن و ضیائی بیگدلی صادق (1398)، تحلیل پویایی صادرات غیرنفتی ایران: نتایج جدید با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی، تحقیقات اقتصادی، 54 (1)، 47-73.
ساعدی عبداله و موسوی سیدنجم الدین، (1396)، تأثیر پایگاه‌های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید؛ با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف‌کننده، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 21(3)، 217-241
طیبی، سید کمال؛ عمادزاده، مصطفی و شیخ بهـایی، آزیتـا (1387)، تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه انسانی بر بهـره وری عوامل تولید و رشـد اقتصـادی در کشـورهای عضـو OIC، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سـابق)، دوره، 5 شماره 2، صص 85-106.
عزیزی، علیرضا، 1383، نقش و جایگاه مراکز تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی، دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت، تهران، https://civilica.com/doc/32912
فرجی دیزجی سجاد، پورسلیمی حمیدرضا (1399)، نقش اقتصادی نمایندگی‌های دیپلماتیک در توسعه صادرات، مجله پژوهشنامه بازرگانی، (94)24، 230-205
فهیمی‌فر جمشید، ولی بیگی حسن، عابدین مقانکی محمدرضا (1383)، اولویت‌بندی بازار‌های هدف محصولات منتخب پتروشیمی ایران، پژوهشنامه بازرگانی، 8(31)، 202-153.
کریمی، هانیه (1396). بررسی نقش صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی ایران. دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
میرشجاعیان حسینی حسین و رهبر فرهاد (1389)، بررسی رابطه علیت میان مولفه‌های توسعه پایدار در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 7(25)، 63-88.
ورهرامی ویدا، عرب مازار عباس، حمزه فائزه (1398)، مقایسه اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات محصولات منتخب صنعت پتروشیمی (اوره، پلی اتیلن، متانول، پروپان)، مطالعات اقتصاد انرژی، (63)15، 139-99.
 
Agwu, M. E., & Onwuegbuzie, H. N. (2018). Effects of international marketing environments on entrepreneurship development. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 7(1), 1-14.
Ahmadzadeh Mustafa, Naami Abdullah, Hashemi Seyed Mahmoud (2020), Presenting the development model of international markets (mining example: petrochemical products), Business Management Journal, 13(2), 384-411.
Akhavi, Ahmed (1994). International Trade: Business Strategy and Economic Development, Business Studies and Research Institute.
Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). Marketing Strategy: Pricing strategies and its influence on consumer purchasing decision.
 Ali, BJ, & Anwar, G. (2021). Marketing Strategy: Pricing strategies and its influence on consumer purchasing decision. International journal of Rural Development, Environment and Health Research, 5(2), 26-39.
  Aminizadeh, Milad, Mohammadi, Hossein, Karbasi, Alireza. and Rafiei, Hamed (2019), Evaluating the effect of Iran’s membership in trade agreements on fisheries exports: Poisson’s maximum likelihood approach, Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, (4)2, 660-647.
Amiri Hossein and Bashkhor Marjaneh (2016). Vertical and horizontal export diversification policies and its effect on economic growth: Non-linear Markov switching approach, Economic Growth and Development Research Quarterly, 8(29), 127-144.
Azizi, Alireza, 1383, the role and position of research and development centers in the petrochemical industry, the second national conference on technology development in the oil industry, Tehran, https://civilica.com/doc/32912.
Blomqvist, P. (2019). Teachers’ Discussions About Writing Assessment: Expressed Assessment Criteria In Relation To Pedagogical Decision-Making. In International Journal of Arts and Sciences’ conference, Harvard MIT, Boston, USA, May 28-June 1, 2019.
Budiono, S., Purba, J. T., Adirinekso, G. P., & Rajagukguk, W. (2021). Market Growth Strategy through Consumers’ Satisfaction, Product Quality and Brand Image: Evidence from Jakarta Indonesia.
Cameron, M., Viviers, W., & Steenkamp, E. (2017). Breaking the ‘big data’barrier when selecting agricultural export markets: an innovative approach. Agrekon, 56(2), 139-157.
Cuyvers, L., De Pelsmacker, P., Rayp, G., & Roozen, I. T. (1995). A decision support model for the planning and assessment of export promotion activities by government export promotion institutions—the Belgian case. International Journal of Research in Marketing, 12(2), 173-186.
Cuyvers, L., Steenkamp, E., Viviers, W., Rossouw, R., &Cameron, M. (2017), “Identifying Thailand’s high-potential export opportunities in ASEAN+3 countries”, Journal of International Trade Law and Policy, 16(1), 2-33.
Cuyvers, Ludu (2019), “THE BENEFITS OF FULL TRADE LIBERALIZATION AND ACCESSIBILITY RCEP FOR THAILAND’S EXPORT POTENTIALS”, The Proceedings of the 8th ICADA 2019.
Donthu, N., Kumar, S., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). Research constituents, intellectual structure, and collaboration patterns in Journal of International Marketing: An analytical retrospective. Journal of International Marketing, 29(2), 1-25.
Edeh, J. N., Obodoechi, D. N., & Ramos-Hidalgo, E. (2020). Effects of innovation strategies on export performance: New empirical evidence from developing market firms. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120167.
Erdil, T. S., & Özdemir, O. (2016). The determinants of relationship between marketing mix strategy and drivers of export performance in foreign markets: An application on Turkish clothing industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 546-556.
Fahimifar Jamshid, Vali Beigi Hassan, Abedin Moqanki Mohammad Reza (2013), Prioritization of Target Markets for Selected Iranian Petrochemical Products, Commercial Journal, 8(31), 153-202.
Faraji Dizji Sajjad, Poursalimi Hamidreza (2019), the economic role of diplomatic missions in export development, Journal of Business Research, (94) 24, 205-230.
Gaydarenko, V. A., Arutyunian, V. S., Belogash, M. A., Rabotnikova, N. A., & Sharonin, P. N. (2021). Development potentials of international marketing in modern environment. Laplage em Revista, 7(Extra-D), 360-366.
Gubik, A. S., & Karajz, S. (2014). The Choice of Foreign Market Entry Modes-The Role of Resources and Industrial Driving Forces. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(1).
Haibullah Abolhasan Shirazi; Hamid Niko (2014), the place of culture in the common European identity and the convergence of the European Union, International Relations Quarterly, Volume 8, Number 29, 9-42.
Hermundsdottir, F., & Aspelund, A. (2021). Sustainability innovations and firm competitiveness: A review. Journal of Cleaner Production, 280, 124715.
Jalili, Zahra (2012), investigating the relationship between non-oil exports, foreign investment and economic growth in MENA countries, Economic Growth and Development Research Quarterly, Volume 4, Number 13, Winter 2012, pp. 29-42.
Kaimakoudi, E., Polymeros, K., & Batzios, C. (2014). Investigating export performance and competitiveness of Balkan and eastern European fisheries sector. Procedia Economics and Finance, 9, 219-230.
Kaleka, A., & Morgan, N. A. (2019). How marketing capabilities and current performance drive strategic intentions in international markets. Industrial Marketing Management, 78, 108-121.
Kanellopoulos, N. C., & Skintzi, G. D. (2016). Identifying export opportunities for Greece. International Economics and Economic Policy, 13(3), 369-386.
Karimi, Haniyeh (2016). Investigating the role of the petrochemical industry in Iran’s economic development. The second annual conference of economics, management and accounting.
Konstantakopoulou, I. (2020). Realistic export opportunities for the Greek Economy’’. Economics Bulletin, 40(1), 87-95.
Li, F., Larimo, J., & Leonidou, L. C. (2021). Social media marketing strategy: definition, conceptualization, taxonomy, validation, and future agenda. Journal of the Academy of Marketing Science, 49, 51-70.
Lindström, H. (2022). The Swedish consumer market for organic and conventional milk: A demand system analysis. Agribusiness, 38(3), 505-532.
Mirshjaaian Hosseini Hossein and Rahbar Farhad (2009), investigating the causal relationship between the components of sustainable development in the Middle East and North African countries (MENA), Energy Economics Studies, 7(25), 63-88.
Moalla, E., & Mayrhofer, U. (2020). How does distance affect market entry mode choice? Evidence from French companies. European Management Journal, 38(1), 135-145.
Rangkuti, R. A., & Aslami, N. (2022). INTERNATIONAL MARKETING. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, 1(4), 402-408.
Ranjbar Omid, Saqib Hassan and Ziaie Begdali Sadegh (2018), Dynamic analysis of Iran’s non-oil exports: new results with the help of economic complexity theory, Economic Research, 54 (1), 47-73.
Rao-Nicholson, R., Rodgers, P., & Khan, Z. (2018). Bridging the gap between domain of research and locus of impact: An examination of the UK’s research excellence framework. Journal of Management Development, 37(4), 341-352.
Sabater Marcos, A. M., Duarte Atoche, T., & Laffarga Briones, J. (2021). The influence that Spanish Labour Reform represents on Madrid Stock Market: An empirical analysis. Plos one, 16(10), e0258004.
Saedi Abdullah and Mousavi Seidanjamuddin, (2016), the effect of brand social power bases on buying behavior; By mediating the level of mental involvement of the consumer’s product, Management Research in Iran, 21(3), 217-241.
Samsudin, Z., Ismail, M. D., Ramdan, M. R., Abd Aziz, N. A., Zakaria, T., & Abdullah, N. L. (2021). The roles of absorptive capability and innovative capability in improving export performance: a preliminary study. International Journal of Entrepreneurship, 25(3), 1-9.
Saqib, Hassan (2019), Identifying the fields of diversification of industrial products export: Application of economic complexity and product space approach, Industrial Economics Research, 12 (4), 35-56.
Shcherbakova, N. S. (2020). Evaluation of the gas industry company’s competitiveness in the domestic market. International Journal of Energy Economics and Policy.
Sluyter, C., LeBlanc, K., & Hicks-Roof, K. (2022). Boosting Whole-Grain Utilization in the Consumer Market: A Case Study of the Oldways Whole Grains Council’s Stamped Product Database. Nutrients, 14(3), 713.
Svensson-Hoglund, S., Richter, J. L., Maitre-Ekern, E., Russell, J. D., Pihlajarinne, T., & Dalhammar, C. (2021). Barriers, enablers and market governance: A review of the policy landscape for repair of consumer electronics in the EU and the US. Journal of Cleaner Production, 288, 125488.
Tayibi, Seyyed Kamal; Emadzadeh, Mostafa and Sheikh Bahai, Azita (2017), The effect of industrial export and human capital on the productivity of production factors and economic growth in OIC member countries, Quantitative Economics Quarterly (previous economic reviews), Volume 5, No. 2, pp. 85-106.
Tutak, M., & Brodny, J. (2022). Business digital maturity in Europe and its implication for open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 27.
Varahrami Vida, Arab Mazar Abbas, Hamza Faeze (2018), Comparison of the effect of foreign direct investment on the export of selected products of the petrochemical industry (urea, polyethylene, methanol, propane), Energy Economics Studies, (63) 15, 139-99.