ارائه چارچوبی در راستای پایداری پیمان های صنعت و دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ایران

چکیده

پیمان می‌تواند یک شیوه کاملاً مؤثر برای دستیابی به فرصت‌های استراتژیک جدید باشد اما علی‌رغم این موضوع، درصد بالایی از پیمان‌های راهبردی با شکست مواجه شده و به نتیجه ختم نمی‌شوند. یکی از حوزه‌هایی که شرکای حاضر در آن دارای تضادها و چالش‌ها زیادی بوده و عمدتا ساختار حاکم دارای ثبات چندانی نیست پیمان‌های حاصل از صنعت و دانشگاه است که در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر پایداری و ثبات پیمان‌های راهبردی در این حوزه بوده است . جامعه آماری پژوهش به دو بخش تقسیم شده است که بخش اول کلیه مقالات پذیرفته‌شده در پایگاه‌های معتبر بودند و در بخش دوم هم 18 عضو هیات علمی دانشگاه از دانشگاه‌های دولتی کشور که سابقه اجرای طرح‌های پژوهشی را داشته‌اند مبنای مصاحبه قرار گرفتتند. مبنای روش‌شناسی پژوهش هم در بخش اول مبتنی بر نظریه داده بنیاد چندگانه بوده و در بخش دوم هم از مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در بخش نظری سه مضمون اصلی شناسایی شد که عبارت‌اند از : مدیریت منابع انسانی، ساختار و مالکیت و صنعت. در بخش دوم این عوامل در فضای متناسب با صنعت و دانشگاه در ایران بومی‌سازی شدند که نهایتاً تعداد 15 مضمون به‌عنوان مضامین اصلی در پایداری پیمان انتخاب شدند . در بخش نهایی پژوهش این عوامل مورد سطح‌بندی قرار گرفته شدند که  سیستم حاکمیتی به‌عنوان مبانی اصلی پایداری پیمان انتخاب شد و در سطح اخر هم به ترتیب خروجی‌های ناملموس و اهداف متمایز و ناهمسو قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework of Sustainability of Strategic Alliances Between Industry and University

نویسندگان [English]

  • SALMAN EIVAZINEZHAD 1
  • bahman hajipour 2
  • Nabi Ollah Dehghan 3
1 , PhD in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
2 Associate Professor, Faculty Of Management and Accounting, Shahid Beheshti university, TEHRAN, IRAN
3 Associate Professor, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Alliances can be a very effective way to gain new strategic opportunities, However, a high percentage of strategic alliances fail and do not come to fruition. One of the areas where the present partners have many challenges and mainly the governing structure is not very stable, is the alliances made by industry and university. This research seeks to identify and stratify the factors affecting the stability and stability of strategic alliances between industry and university. The statistical population of the research is divided into two parts; the first part includes all the accepted articles in reliable databases. For the second part 18 university faculty members from the country’s public universities who had a history of implementing research projects, were selected. The methodology of the research is based on multiple grounded theories in the first part, and interpretive structural modeling is used in the second part. In the theoretical part, three main themes were identified, which are: human resource management, structure and ownership, and industry. In the second part of the methodology, these factors were localized in the context of industry and universities in Iran, and  15 themes were selected as the main themes in the sustainability of the alliances. Finally, according to the ranking of the themes, highest level belongs to the sustainability of the alliance and the lower levels belong to intangible outputs and distinct and inconsistent goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alliances / Sustainability / Industry / University
بهاردوست، مهدی، حنیفی، فریبا، شهرکی‌پور، حسن.(1400). تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و صنعت با هدف جذب دانشجو.نشریه صنعت و دانشگاه، 47 (13) ،103-118
جدیدالااسلامی، سامره، اربابی، هانی. (1400). تبیین عوامل کلیدی موثر بر موفقیت اتحاد استراتژیک در سازمان‌های پروژه محور در ایران. سیاست نامه علم و فناوری، 11(2)، 137-151.
عیوضی‌نژاد، سلمان، حاجی پور، بهمن، دهقان، نبی‌الله. (1402). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری پیمان‌های استراتژیک با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 27(1)، 144-173.
عیوضی‌نژاد، سلمان، حسینی، سید محمود، حاجی‌پور، بهمن، عبدالهی، علی. (1400). ارائه الگویی برای منطق‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در فضای کسب‌وکارهای ایران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 25(3)، 136-168.
نیکبخت، محمدجواد، مشبکی، اصغر، کردنائیج، اسدالله، خداداد حسینی، سید حمید. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین‌المللی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 18(39)،13-40.
 
Anderson, M. (2000). “University industry partnerships”; In Higher Education in the Unites States: An Encyclopedia; Edited by James Forest and Kevin Kinser, ABC- CLIO: Santa Barbara California
Bahar Dost, Mehdi, Hanifi, Fariba, Shahrakipour, Hassan (2021). Developing a strategic model for the relationship between the university and “industry” with the aim of attracting students,journal of industry & university,103-118.
Boardman,C. & Gray,D.O.(2010). The new science and engineering management: cooperative research centers as government policies, industry strategies, and organizations, The Journal of Technology Transfer 35(5):445-459.
Creswell J. w. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (Fourth edition). Pearson. Boston.
Crick, D., & Spence, M. (2005). The internationalisation of high performing UK high -tech SMEs: A study of planned and unplanned strategies. International Business Review, 14(2), 167-185.
 Critical Appraisal Skills Programme (2018). CASP (insert name of checklist i.e. Qualitative) Checklist. [online] Available at: URL. Accessed: Date Accessed.
Cui, Y; Yang,H AND Vertinsky,I.(2017). Attacking your partners: Strategic alliances and competition between partners in product markets, Strat Mgmt J. 2018;39:3116-3139.
Das, T.K., Teng, B.S., (2000). Instability of strategic alliances: an internal tensions perspective. Organization Science 11 (1), 77-101.
Das, T.K., Teng, B.S., 2003. Partner analysis and alliance performance. Scandinavian Journal of Management 19, 279-308.
D’Aveni, R. A., Dagnino, G. B., & Smith, K. G. (2010). The age of temporary advantage. Strategic Management Journal, 31, 1371-1385.
Dhir,S & Sushil(2017). Flexibility in Modification and Termination of Cross-Border Joint Ventures Sanjay , Global Journal of Flexible Systems Management.
Douma,M.U; lderbeek,J.B; Idenburg,P.J and Looise,j.k.(2000). Strategic Alliances Managing the Dynamics of Fit, Long Range Planning 33 (2000) 579-598
Duysters, G. M., & Heimeriks, K. H. (2002). The inflfluence of alliance capabilities on alliance performance: An empirical investigation. (SMS Conference Rotterdam).
Eivazinezhad, S., hajipour, B., dehghan, N. (2023). Identification and Explanation the Factors Affecting The Sustainability of Strategic Alliances With Systematic Review Approach. Management Research in Iran, 27(1), 144-173.(in persian).
Eivazinezhad, S., Hosseini, S., hajipour, B., Abdollahi, A. (2021). Suggesting a Model for Logics of Formation of Heterogeneous Multi-Business Corporations in the Iranian Business Environment. Management Research in Iran, 25(3), 136-168 .(in persian).
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29, 109-123.
Fang-Yi Lo Anastasia Stepicheva Tzu-Ju Ann Peng , (2016),”Relational capital, strategic alliances and learning”, Chinese Management Studies, Vol. 10 Iss 1 pp. 155 - 183.
Gulati, R; Lavie, D and Singh, H.(2000). The Nature of Partnering Experience and the Gains from Alliances, Strategic Management JournalVol. 30, No. 11 (Nov., 2009), 1213-1233.
Isidor, P & Steinmetz, H.(2014). Linking transaction cost and social exchange theory to explain strategic alliance performance: a meta-analytic structural equation model Strategic Business Alliances, Vol. 3, Nos. 2/3, 2014.
Jadidoleslami, S., & Arbabi, H. (2021). Strategic alliance critical success factors in Iranian project based organizations. Science and Technology Policy Letters11(2), 137-151.(in persian).
Jiang a, X;  Wang a ,L; Cao b,B and FanmX.(2020). Benefit distribution and stability analysis of enterprises’ technological innovation cooperation alliance, Computers & Industrial Engineering 161 (2021) 107637
Jiang, X., Li, Y., & Gao, S. (2008). The stability of strategic alliances: Characteristics, factors and stages. Journal of International Management, 14(2), 173-189.
Kale, P., Dyer, J. H., & Singh, H. (2002). Alliance capability, stock market response, and long term alliance success: The role of the alliance function. Strategy Management Journal, 23(8), 747-767.
Lakpetch,P and Lorsuwannarat,T.(2012). Knowledge transfer effectiveness
of university-industry alliances, International Journal of
Organizational Analysis 20(2), 128-186
Lew,Y.K and Sinkovics.(2013). Crossing Borders and Industry Sectors: Behavioral Governance in Strategic Alliances and Product Innovation for Competitive Advantage, Long Range Planning 46 (2013) 13e38.
Min ,H. Joo,S.J(2016). A comparative performance analysis of airline strategic alliances using data envelopment analysis, Journal of Air Transport Management 52 (2016) 99-110
Mitsuhashi,H and Greve,H.(2008). A Matching Theory of Alliance Formation and Organizational Success: Complementarity and Compatibility, The Academy of Management Journal · December 2008
Mitsuhashi,H and Greve,H.(2009). A Matching Theory of Alliance Formation and Organizational Success: Complementarity and Compatibility, The Academy of Management Journal 52(5),1-50.
Mohr, A.T. and Puck, J. (2013) ‘Revisiting the trust-performance link in strategic alliances’,Management International Review, Vol. 53, No. 2, pp.269-289.
Nikbakht, M., Moshabaki, A., Kordnaeij, A., & Khodadad Hosseini, S. H. (2019). Identifying and Ranking of Factors Influencing the Formation of Types of International Strategic Alliance. Journal of Business Management Perspective18(39), -. doi: 10.29252/jbmp.18.39.13.(in persian).
O’Dwyera,M  & Gilmore,A.(2018). Value and alliance capability and the formation of strategic alliances in  SMEs: The impact of customer orientation and resource optimisation, Journal of Business Research 87 (2018) 58-68.
Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 10-26.
Oum ,T.H& Zhang,H.(2001). Key aspects of global strategic alliances andthe impacts on the future of Canadian airline industry, Journal of Air Transport Management 7 (2001) 287-301
Palmatier, R.W., Dant, R.P. and Grewal, D. (2007) ‘A comparative longitudinal analysis of theoretical perspectives of interorganizational relationship performance’, Journal of Marketing, 7(10),172-194.
Rahman, N., & Korn, H. J. (2014). Alliance longevity: Examining relational and operational antecedents. Long Range Planning, 47(5), 245-261.
Rast, S, Tourani,A and Senin,A.A(2015). Effect of Organizational Factors on University-Industry Collaboration: A Conceptual Model,International Journal of Business and Management 10(6).1-20.
Reuer, J.J., Zollo, M., Singh, H., 2002. Post-formation dynamics in strategic alliances. Strategic Management Journal 23 (2), 135-151
Robson, M. J., Katsikeas, C. S., Schlegelmilch, B. B., & Pramböck, B. (2019). Alliance capabilities, interpartner attributes, and performance outcomes in international strategic alliances. Journal of World Business, 54(2), 137-153.
Rothaermel, F. T., & Boeker, W. (2008). Old technology meets new technology: Complementarities, similarities, and alliance formation. Strategic Management Journal, 29(1), 47-77.
Samadi Miyarkalai, Hamzeh and Samadi Miyarkalai, Hossein (2013) “Theories and patterns of communication between universities and industry in the knowledge-based economy”, Rushd Technology Magazine, 25, 59-6
Toylan, N.V., Semerciöz, F, & Hassan, M.U. (2020). Knowledge Sharing in Strategic Alliance Relationships: An Empirical Research on Hotels in Turkey. European Journal of Tourism Research 24, 2403
Williamson, O.E. (1985) The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, Free Press, New York.
Yu, Y & Shi,B.(2022). An Empirical Study on the Impact of Strategic Alliance Partnership Selection on Alliance Performance: The Mediating Role of Alliance Trust
Zhang, J.J, Euisoo Kim, Brandon Marstromartino, Tyreal Yizhou Qian, John Nauright, (2018) “The sport industry in growing economies: critical issues and challenges”, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 19 (2)10-126.
Yang, W., & Meyer, K. E. (2019). Alliance proactiveness and firm performance in an emerging economy. Industrial Marketing Management, 82, 226-237.