ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد،واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان ، ایران

2 دانشیار اقتصاد،گروه مدیریت،واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی،مبارکه،ایران

3 استادیار اقتصاد،گروه اقتصاد،واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،خمینی شهر،ایران

4 استادیار اقتصاد،گروه اقتصاد،واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان،ایران

چکیده

در نظریه فضای محصول، احتمال اینکه یک کشور قادر به توسعه تولید و صادرات یک محصول باشد به توان‌مندی‌های فعلی آن در تولید دیگر محصولاتی که تشابه و ارتباط نزدیکی با آن محصول از منظر توان‌مندی‌ها دارند، بستگی دارد. در این تحقیق سعی شده است بر اساس نظریه فضای محصول، پویایی صادرات محصولات صنعت مواد غذایی ایران بررسی شود. برای این منظور از شاخص چگالی که متغیر مهم مستخرج از رویکرد فضای محصول می‌باشد در یک مدل اقتصاد سنجی صادرات به‌عنوان متغیر توضیحی استفاده و تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی داده‌های پانلی برای تخمین مدل تجربی به‌کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، ضریب اثرگذاری شاخص چگالی بر صادرات محصولات صنایع غذایی مثبت و در سطح یک درصد آماری معنی‌دار می‌باشد. بر این اساس، نظریه فضای محصول، رویکرد مناسبی برای شناسایی محصولات جدید در صنعت مواد غذایی به منظور توسعه صنعت مورد نظر و متنوع‌سازی سبد صادراتی کشور می‌باشد. رشته فعالیت‌هایی که توسعه تولید و صادرات محصولات زیرمجموعه آن‌ها می‌توانند به متنوع‌سازی سبد صادراتی کمک کند عبارتند از: (1) آرد و کنجاله (2) مربا، ژله و میوه، (3) قنادی شکری، (3) میوه و آجیل، (4) آب میوه، (5) قند نیشکر و چغندر و (6) سایر محصولات گیاهی می‌شود که به گسترش حجم سبد فعلی تولیدی و صادراتی کشور کمک شایانی می‌کند. بر اساس هسته مرکزی نظریه فضای محصول، توصیه می‌شود به منظور توسعه تولید محصولات جدید در صنعت مواد غذایی، بین بنگاه‌های تولیدی فعال در این صنعت ارتباط شبکه‌ای برقرار گردد که عامل مهمی در بکارگیری تکنولوژی‌های جدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Dynamics of Iran's Food Exports in the Framework of the Product space theory

نویسندگان [English]

  • Masoud Bagheri ghahfarokhi 1
  • farzad karimi 2
  • Mostafa Rajabi 3
  • sayyed mohammad reza davoodi 4
1 Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor of Economics, Department of Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
3 Department of Economics, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran
4 Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

.
According to the product space theory, the probability that a country will be able to develop the production and export of a product, depends on its current capabilities in producing other products, which are closely related to that product. In this research, based on the product space theory, the export dynamics of Iranian food industry has been investigated. For this purpose, the density index, which is an important variable of the product space approach, is used in an econometric model as an explanatory variable. Then, the system GMM estimator is applied to estimate the model. The results indicate that the coefficient of the density index is positive and is statistically significant at the level of 1%. Therefore, product space theory is a powerful approach to identify new products in the food industry, in order to develop the industry and to diversify the country's export basket. According to this study, the following new products were identified in this industry: (1) flour and meal, (2) jam, jelly and fruit, (3) confectionery sugar, (3) fruit and nuts, (4) fruit juice, (5) cane and beet sugar, and (6) other plant products. Finally, based on the core of the product space theory, it is recommended that network cooperation is formed among manufacturing companies active in this industry, for adopting new technologies to develop new products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export / Product Space Theory / Density Index / Food Industry / Panel Data / System GMM Estimator
براتی، فرزانه و مومنی مسلم. (1391). امنیت غذایی و نقش آن در توسعه پایدار، اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست).
بهرامی فریده، نوری جواد، شاهمرادی بهروز و میثم شهبازی (1399)، شناسایی فرصت‌های تولیدی همگون با وضعیت فعلی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 10 (3)، 25-46.
ترکمانی جواد و ذوقی پور آمنه (1387) عوامل موثر بر عرضه صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی ایران، 2(1)، 23-33.
تقوی، مهدی، حسن‌پور کارسالاری، یوسف. (1395). پیچیدگی صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی )مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران. اقتصاد مالی, 10(36)، 1-14.
ثاقب حسن (1399)، شناسایی زمینه‌های متنوع‌سازی صادرات محصولات صنعتی :کاربرد رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول، پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 4(12)، 35-56.
ثاقب، حسن و امید رنجبر (1398)،کتاب کاربرد تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی در متنوع‌سازی صادرات (مطالعه موردی صنایع پایین دست پتروشیمی)، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.
رنجبر امید، ثاقب حسن و ضیائی بیگدلی صادق (1398) تحلیل پویایی صادرات غیرنفتی ایران: نتایج جدید با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، 54 (1)، 47-73.
مرکز آمار ایران (1390). جدول داده ستانده سال 1390، وب ساین مرکز امار ایران https://www.amar.org.ir.
نوروزی، بیتا، حسن‌پور کارسالاری، یوسف. (1397). تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه. اقتصاد و تجارت نوین، شماره 13(2)، 167-187.
هاسمن، ریکاردو، هیدالگو، سزار و بوتوس، سباستین (1397)، اطلس پیچیدگی اقتصادی (نقشه راه شکوفایی)، مترجم: بهروز شاهمرادی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.
 
Alwang, J., & Siegel, P. B. (1994). Portfolio Models and Planning for Export Diversification: Malawi, Tanzania and Zimbabwe. The Journal of Development Studies, 30(2), 405-422.
Arellano, M., and S. R. Bond, (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, Review of Economic Studies, 58, 277-297
Bahmani-Oskooee, M., & Arize, A. C. (2021). The Effect of Exchange Rate Volatility on US Bilateral Trade with Africa: A Symmetric and Asymmetric Analysis. Economic Systems, 100879.
Bao, H. H. G., & Le, H. P. (2021). Asymmetric Impact of Exchange Rate on Trade Between Vietnam and Each of EU-27 Countries and the UK: Evidence from Nonlinear ARDL and the Role of Vehicle Currency. Heliyon, e07344.
Blundell, R. W., and S. R. Bond, (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics, 87, 115-143.
Bound, j, Jager, D, A, and Baker, R, M, (1995), Problem with Instrumental Variable Estimation when the Correlation Between the Instruments and the Endogenous Explanatory Variable is Weak, Journal of the American Statistical Association, 90, 443-450
Caselli, F., G. Esquivel and F. Lefort, (1996), Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-Country Growth Empirics, Journal of Economic Growth, 1, 363-389
Darvas, Z. (2021) ‘Timely Measurement of Real Effective Exchange Rates’, Working Paper 15/2021, Bruegel
De Piñeres, S. A. G., & Ferrantino, M. (1997). Export Diversification and Structural Dynamics in the Growth Process: The Case of Chile. Journal of Development Economics, 52(2), 375-391.
Fraccascia, L., Giannoccaro, I., & Albino, V. (2018). Green Product Development: What Does the Country Product Space Imply? Journal of Cleaner Production, 170, 1076-1088.
Hamwey, R., Pacini, H., & Assunção, L. (2013). Mapping Green Product Spaces of Nations. The Journal of Environment & Development, 22(2), 155-168.
Hausmann, R., & Klinger, B. (2007). The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage. CID Working Paper Series.
Hausmann, R., and C. A. Hidalgo. 2010. “Country Diversification, Product Ubiquity, and Economic Divergence.” Working Paper No. 201, Center for International Development at Harvard University (CID). John F. Kennedy School of Government, Cambridge, MA. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1724722.
Hausmann, R., and C. A. Hidalgo. 2011. “The Network Structure of Economic Output.” Journal of Economic Growth 16: 309-342. doi:10.1007/s10887-011-9071-4.
Hausmann, R., C. A. Hidalgo, S. Bustos, et al. 2014. The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. Cambridge, MA: MIT Press.
Hausmann, R., J. Hwang, and D. Rodrik. 2007. “What You Export Matters.” Journal of Economic Growth 12: 1-25. doi:10.1007/s10887-006-9009-4.
Hidalgo, C. (2009). ‘The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space Over a 42-Year Period’, Center for International Development, Working Paper, Harvard University.
Hidalgo, C. A., and R. Hausmann. 2009. “The Building Blocks of Economic Complexity.” Proceedings of the National Academy of Sciences 106: 10570-10575. doi:10.1073/pnas.0900943106.
Lall, S. (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985‐98. Oxford Development Studies, 28(3), 337-369.
Leamer, E. E. (1984). Sources of Comparative Advantage: Theory and Evidence.
Pérez-Hernández, C. C., Salazar-Hernández, B. C., Mendoza-Moheno, J., Cruz-Coria, E., & Hernández-Calzada, M. A. (2021). Mapping the Green Product-Space in Mexico: From Capabilities to Green Opportunities. Sustainability, 13(2), 945.
Qi, X. (2022). Building a Bridge Between Economic Complexity and the Blue Economy. Ocean & Coastal Management, 216, 105987.
Qi, X., Xiao, W., & Xiang, X. (2021). The Spatial Pattern of the Blue Product Development of Nations: An Empirical Analysis Based on Product Space Theory. Ocean & Coastal Management, 207, 105596.
Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions Rule: the Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development. Journal of Economic Growth, 9(2), 131-165.
Xu, J., Bahmani‐Oskooee, M., & Karamelikli, H. (2021). On the Link Between US‐China Commodity Trade and Exchange Rate Uncertainty: An Asymmetric Analysis. Australian Economic Papers.