ارائه الگوی تحلیل رفتار خرید شرکت‌های فعال در مجتمع‌ فولاد مبارکه در انتخاب تأمین‌کنندگان خارجی بر اساس ریسک‌های زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

2 استادیار تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادتمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

امروزه سیر تحولات پرشتاب جهانی، سازمان‌ها را برآن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره تامین بپردازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیل رفتار خرید شرکت‌های فعال در مجتمع‌ فولاد مبارکه در انتخاب تأمین‌کنندگان خارجی بر اساس ریسک‌های زنجیره‌تأمین است. این پژوهش از نظر ماهیت و نوع داده‌ها‌ از نوع آمیخته، از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر اجرا توصیفی و از لحاظ روش اکتشافی بوده که در دو مرحله به‌صورت آمیخته کیفی و کمی مورد اجرا قرار گرفت. در مرحله کیفی، روش تحقیق، مطالعه موردی بوده و جامعه آماری را مدیران خرید فولاد مبارکه و نیز تامین‌کنندگان تشکیل داده‌اند. در این مرحله از روش نمونه‌گیری در دسترس-گلوله برفی جهت انتخاب ۲۰ نفر برای مصاحبه استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این روش مصاحبه و تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی (تم) با استفاده از روش‌های کدگذاری باز و محوری و انتخابی همراه با ارائه شواهد مستند انجام گرفته است. در مرحله کمی پژوهش، روش تحقیق توصیفی بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان استفاده شد. به این منظور از بین شرکت‌های تامین‌کننده فعال که بالغ بر ۸۰ شرکت بودند، تعداد ۶۶ شرکت به‌عنوان نمونه‌ انتخاب شد؛ که  از این بین ۶۲ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد که بین ریسک تامین کنندگان خارجی و رفتار خرید مشتریان صنعتی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین الگوی ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان داد که در صنعت فولادسازی، سیستم‌ها‌ی ارتباطی و عوامل زیست‌محیطی، تاثیر کمتری نسبت به بقیه عوامل دارند؛ زیرا تأمین‌کنندگان به قیمت و مخصوصاً کیفیت که اولویت خطوط تولید فولاد مبارکه است، بیشتر بها می‌دهند. به‌موازات شرایط مطلوب انتخاب تأمین‌کننده نباید از ریسک‌های محیطی چشم‌پوشی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Analyzing the Purchasing Behavior of Companies Operating in Mobarakeh Steel Complex in Selecting Foreign Suppliers Based on Supply Chain Risks

نویسندگان [English]

  • Alireza Zamani 1
  • mohammadrahim esfidani 2
  • Ali Mohaghar 3
1 PhD student in Business Management, Marketing, Islamic Azad University, UAE Branch
2 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran (Corresponding Author).
3 Professor of the entire Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

.
The aim of this article is to investigate the impact of supply chain risk on the buying behavior of active companies in Mobarakeh Steel Complex (MSC). This study, is of mixed type in terms of the nature and type of the data, is fundamental and applied in terms of the purpose, is descriptive in terms of implementation, and is exploratory in terms of method. The study was carried out in two stages using qualitative and quantitative methods. In the qualitative stage, case study was used as the research methodology. The statistical population included the purchase managers from MSC and its suppliers, from which snowball sampling method was used to select 20 managers for interviews. Interview was used as the data collection tool, and the qualitative data analysis was carried out using the qualitative content analysis method. The analysis was performed using open, central and selective coding methods along with providing documentary evidence. In the quantitative stage, descriptive research method was applied to determine the size of the sample using Karjesi and Morgan's sampling table. Among more than 80 active supplier companies, a sample of 66 companies was selected, of which 62 completed questionnaires were obtained. The data analysis showed that there is a significant relationship between the risk of foreign suppliers and the buying behavior of industrial customers. In addition, the results of the study indicated that in the steel industry, communication systems and environmental factors have less impact than other factors, since suppliers are more concerned about price and quality, which are the main priorities of MSC.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing Behavior Analysis Model / Selection of Foreign Suppliers / Active Companies /
  • Mobarakeh Steel Complex / Supply Chain Risks
پورعینی، زهرا. (۱۳۹۵). شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی، ترکیه، دبیرخانه دائمی همایش، دانشگاه استانبول.
رئیسی اردلی، غلامعلی و عضد، مهناز. (1395). ارائه‌ی یک مدل جهت بررسی مدیریت کیفیت زنجیره‌تأمین صنعت فولاد (بررسی موردی: زنجیره‌تأمین مجتمع فولاد مبارکه)، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز
سیدجوادین سیدرضا، اسفیدانی محمد رحیم، بازاریابی صنعتی،۱۳۹۵ 
صفایی قادیکلائی، محمد و ولی پور پرکوهی، محسن. (1397). رویکرد انعطاف‌پذیر برای انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی و تکنیک ویکور خاکستری، دومین کنفرانس ملی مهندسی ‏صنایع و سیستم‌ها. ‏پژانی. (1397). سریال سیستم موجودی با انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص مقدار سفارش با در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل. فصلنامه اقتصاد و ‏تجارت نوین، 53-179.‏
طاهری مبارکه، روح‌الله و داودی، سید محمدرضا. (1399). ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در شرایط چندگانه (چند محصولی/ چند تأمین‌کننده) با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی‌‌‌های بازرگانی شماره 93 و 94 اسفند
مهدوی مزده. (1398). پژوهش با عنوان یک روش ابتکاری برای حل مسئله تعیین اندازه دسته پویا با انتخاب تأمین‌کننده. فصلنامه علوم مدیریت ایران پاییز سال سوم، شماره 11‏، ‏ص. 33-21.‏
 
Ahi, P., and C. Searcy. (2018). A Comparative Literature Analysis of Definitions for Green and Sustainable Supply Chain Management. Journal of Cleaner Production 52: 329-341.
Akkerman, R., P. Farahani, and M. Grunow. (2020). Quality, Safety and Sustainability in Food Distribution: a Review of Quantitative Operations Management Approaches and Challenges. OR Spectrum 32: 863-904.
Beske, P., and S. Seuring. (2019). Putting Sustainability into Supply Chain Management. Supply Chain Management: An International Journal 19: 322-333.
Bourlakis, M., G. Maglaras, E. Aktas, D. Galleear, and C. Fotopoulos. (2018). Firm Size and Sustainable Performance in Food Supply Chains: Insights from Greek SMEs. International Journal of Production Economics 152: 112-130.
Brandenburg, M., and T. Rebs. (2020). Sustainable Supply Chain Management: a Modeling Perspective. Annals of Operations Research 229: 213-252.
Chen, H. H., Lee, A. H. I., Wang, H. Z., & Tong, Y. (2021). Operating NPD Innovatively With Different Technologies Under A Variant Social Environment. Technological Forecasting & Social Change, 75(3), 385-404.
Choi, T.-S., X. Ye, L. Zhao, and A.C. Luo. (2019). Optimizing Enterprise Risk Management: a Literature Review and Critical Analysis of the Work of Wu and Olson. Annals of Operations Research 237:291-300.
Christopher, M., C. Mena, O. Khan, and O. Yurt. (2019). Approaches to Managing Global Sourcing Risk. Supply Chain Management: An International Journal 16: 67-81.
Combe, I.A., Rudd, J.M., Leeflang, P.S.H. & Greenley, G.E. (2021). Antecedents To Strategic Flexibility: Management Cognition, Firm Resources And Strategic Options. European Journal Of Marketing, 46, 1320-1339.
De Groot,H.and Marx,G. (2020). Investigating the Impact of Consumer Purchasing on Supply Chain Agility and Company Performance Journal of Operations Management 32: 281-294.
De Groot.NL (2018) in Her Research Examines the Impact of Purchasing Behavior on Supply Chain Agility and Firm Performance in American Manufacturers. International Journal of Production Research 53: 5031-5069.
Diabat, A., D. Kannan, and K. Mathiyazhagan. (2018). Analysis of Enablers for Implementation of Sustainable Supply Chain Management: a Textile Case. Journal of Cleaner Production 83: 391-403.
Ding, H., Q. Liu, and L. Zheng. (2020). Assessing the Economic Performance of an Environmental Sustainable Supply Chain in Reducing Environmental Externalities. European Journal of Operational Research 255: 463-480.
Dobler, M., K. Lajili, and D. Ze´ghal. (2018). Environmental Performance, Environmental Risk and Risk Management. Business Strategy and the Environment 23: 1-17.
Eng-Larsson, F., and A. Norrman. (2018). Modal Shift for Greener Logistics—Exploring the Role of the Contract. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 44: 721-743.
Engau, C., Hoffman, V.H. & Busch, T. (2021). Airlines’ Flexibility In Facing Regulatory Uncertainty: To Anticipate Or Adapt? California Management Review, 54,107-125.
Grekova, K., H. Bremmers, J. Trienekens, R. Kemp, and S. Omta. (2019). Extending Environmental Management Beyond the Firm
Mahdavi Mazdeh. (2019). Research as an Innovative Method to Solve the Problem of Determining the Dynamic Category Size by Selecting a Supplier. Iranian Fall Management Quarterly, Third Year, No. 11, p. 33-21.
Poureini, Zahra. (2016). Identifying and Evaluating Factors Affecting Consumer Behavior, International Conference on Research in Science and Engineering, Turkey, Permanent Conference Secretariat, Istanbul University.
Raisi Ardali, Gholam Ali and Azd, Mahnaz. (2016). Presenting a Model to Evaluate the Quality Management of the Steel Industry Supply Chain (Case Study: Mobarakeh Steel Complex Supply Chain), World Conference on Management, Accounting Economics and Humanities at the Beginning of the Third Millennium, Shiraz
Safaei Qadiklai, Mohammad and Valipour Parkoohi, Mohsen. (2018). Flexible Approach to Supplier Selection Using Fuzzy Network Analysis Process and Gray Vicker Technique, 2nd National Conference on Industrial and Systems Engineering. Pajani. (2018). Serial Inventory System by Selecting the Supplier and Allocating the Order Amount Taking into Account Transportation Costs. Quarterly Journal of Modern Economics and Commerce, 53-179.
Taheri Mobarakeh, Ruhollah and Davoodi, Seyed Mohammad Reza. (2020). Evaluation and Selection of Suppliers in Multiple Conditions (Multiple Products / Multiple Suppliers) Taking into Account the Discounts due to the Volume of Orders in Mobarakeh Steel Company of Isfahan.