ارائه مدل برای ارتقای رویدادهای استارتاپی در استارتاپ‌ویکند به روش آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری انتقال تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد مختلف رویداد استارتاپ ویکند و ارائۀ مدلی برای اثربخشی آن است. در این تحقیق از روش آمیخته (کیفی سپس کمی) استفاده شده است. در فاز اول تحقیق (فاز کیفی) با روش نظریه داده‌بنیاد، مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان زیست‌بوم استارتاپی با روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت. داده‌های حاصل از مصاحبه در سه مرحلۀ باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و در نهایت مدل تحقیق ارائه شد. در فاز کمی پژوهش، مدل تحقیق، با ارائه‌ی پرسشنامه به جامعه آماری که شامل 400 نفر از میان شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان رویداد در سراسر کشور بودند مورد آزمون قرار گرفت. با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS و SPSS روابط بین متغیرهای مدل بررسی شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که زیرساخت و محیط رویداد استارتاپی بر اثربخشی رویداد تأثیر دارند. زیرساخت رویداد شامل فراهم بودن شرایط اقتصادی، سطح بلوغ اکوسیستم و زیرساخت مناسب برگزاری رویداد است و مؤلفه‌های محیط رویداد شامل دخالت ارگان‏ها و نهادهای برگزارکننده رویداد، ممیزی‎ها، سیاست‌گذاری، تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و نقش حاکمیتی دولت در حمایت از اکوسیستم می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting of a Model for Promoting Startup Events in Startup Weekend in a Mixed Method

نویسندگان [English]

  • amirreza zarisfi 1
  • Mohammad mehdi Poursaeed 2
  • mohammadali forghani 3
1 PhD Student in Technology Transfer, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Prof., Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran\
چکیده [English]

 
The purpose of this study is to identify the different dimensions of startup weekend event and to provide a model for its effectiveness. In this research, the mixed method (qualitative then quantitative) has been used. In the first phase of the research (qualitative phase), using the grounded theory, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 15 startup ecosystem experts by applying the snowball method, until the theoretical saturation was reached. The data obtained from the interview were coded in three stages: open, axial and selective, and finally the research model was presented. In the quantitative phase of the research, the research model was tested by presenting a questionnaire to the statistical population, which included 400 participants and event organizers across the country. Smart PLS and SPSS softwares were used to examine the relationships between the model variables. Findings show that the infrastructure and environment of a startup event can affect the effectiveness of the event. Event infrastructure includes the availability of economic conditions, the level of maturity of the ecosystem and the appropriate infrastructure for holding the event. The components of the event environment include the involvement of event organizers, audits, policy-making, facilitating international cooperation, sanctions, and government's dominant role in supporting the ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship / Business / Startup / Effectiveness / Mixed Method
احمدزاده، مریم؛ سالارزهی، حبیب ا.. و یعقوبی، نورمحمد (1392). «بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته‌های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت»، مجلۀ پژوهش‌های مدیریت عمومی، 6(22)،132-107.
شهیکی تاش، مهیم؛ منصوری، لقمان (1399). «تحلیل شاخص‌های فرهنگی هافستد و بررسی تأثیر آن بر اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) «، دو فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 9(2)، 251-233.
مقدسی، حیدر (1399). «شبکه‌های استارتاپ و ارائه‌ی راهبردهای سیاستی»، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 3(2)، 124-103.
مقیمی، سید محمد؛ وکیلی، یوسف؛ اکبری، مرتضی (۱۳۹۵). "نظریه‌های کارآفرینی" انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم.
منفرد، نوذر؛ یزدان پناه، مسعود؛ زبیدی، طاهره و همایون، سیده بهاره (1399). «بررسی عوامل پیش‌بینی کننده قصد کارآفرینی در بین دانشجویان مرکز آموزش کشاورزی بوشهر با استفاده از تئوری شناختی-اجتماعی و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده»، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 7(14)، 42-32.
 
Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). “Towards a Multidisciplinary Definition of Innovation”. Management Decision.
Blank, S., & Dorf, B. (2010). “Startup”. Handbook of the Founder.
Corbin J, Strauss A (2008). “Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory Third edition”. Sage Publications, Thousand Oaks CA
Greco, A., & de Jong, G. (2017). “Sustainable Entrepreneurship: Definitions, Themes and Research Gaps”. University of Groningen. Working Paper Series. https://doi, 10.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). “The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing”. In New Challenges to International Marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Kurpjuweit, S., & Wagner, S. M. (2020). “Startup Supplier Programs: a New Model for Managing Corporate-Startup Partnerships”. California Management Review, 62(3), 64-85.
Lampel, J., & Meyer, A. D. (2008). “Field-Configuring Events as Structuring Mechanisms: How Conferences, Ceremonies, and Trade Shows Constitute New Technologies, Industries, and Markets”. Journal of Management Studies, 45(6), 1025-1035.
Lichtenthaler, U. (2020). “Agile Innovation: the Complementarity of Design Thinking and Lean Startup”. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET), 11(1), 157-167.
Nager, C. Nelsen, F. Nouyrigat, (2011). “Startup Weekend: How to Take a Company from Concept to Creation in 54 Hours”, John Wiley & Sons.
Okrah, J., Nepp, A., & Agbozo, E. (2018). “Exploring the Factors of Startup Success and Growth”. The Business & Management Review, 9(3), 229-237.
Prasad, S., & Bhat, R. S. (2021, April). “India Industry-University Collaboration-A Novel Approach Combining Technology, Innovation, and Entrepreneurship”. In 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 373-380). IEEE.
Pollio, A. (2019). “Forefronts of the Sharing Economy: Uber in Cape Town”. International Journal of Urban and Regional Research, 43(4), 760-775.
Pihlajamaa, M., & Merisalo, M. (2021). “Organizing Innovation Contests for Public Procurement of Innovation-a Case Study of Smart City Hackathons in Tampere, Finland”. European Planning Studies, 29(10), 1906-1924.
Ruy Cervantes and Bonnie Nardi. (2012). “Building a Mexican Startup Culture Over the Weekends”. In Proceedings of the 4th International Conference on Intercultural Collaboration. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 11-20. DOI:https://doi.org/10.1145/2160881.2160884
Roundtree, K. (2016). “Startup Weekends: Invention as Process for Proto-Entrepreneurs,” 2016 IEEE International Professional Communication Conference (IPCC), pp. 1-14, doi: 10.1109/IPCC.2016.7740506.
Silveira, A., Santino, F., & Olivense, H. (2017). “Entrepreneurial Intention of the Participants of the Startup Weekend: Longitudinal Analysis”. International Journal of Advances in Management and Economics, 6(1), 90-102.
Stam, W. (2010). “Industry Event Participation and Network Brokerage Among Entrepreneurial Ventures”. Journal of Management Studies, 47(4), 625-653.
Startupgenome, (2020). https://startupgenome.com/article/state-of-the-global-startup-economy.
Thompson, N. A., & Illes, E. (2020). “Entrepreneurial Learning as Practice: a Video-Ethnographic Analysis”. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
Treutinger, K. (2017). “Startup Events and Their Influence on the Startup Scene: The Case of Skinnovation in Innsbruck”. In ISPIM Conference Proceedings (pp. 1-13). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).
Wijbrands, K. (2019). “Innovation in Eastern and Western Societies”: A Qualitative Analysis of Startup Weekend Events in Sweden and Taiwan.
Yasuyuki, M., & Karren, K. (2017). “Examining the Connections within the Startup Ecosystem: A Case Study of St. Louis”. Entrepreneurship Research Journal, 7(1).