تبلیغات همکارانه در زنجیره تامین با در نظر گرفتن شرکت تبلیغاتی تحت روش های مختلف تبلیغات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه تبلیغات نقش مهمی در بازاریابی و معرفی خدمت و محصول بر عهده دارد، به‌طوریکه مطالعات بسیاری در زمینه زنجیره‌تأمین و بررسی تبلیغات همکارانه صورت گرفته است. پیشتر از این مقاله، شرکت تبلیغاتی به‌عنوان یک عضو خارج از زنجیره در نظر گرفته می‌شد که براساس سفارش خرده فروش یا تولیدکننده اقدام به تأمین کالا و خدمات تبلیغاتی می‌نمود. از سوی دیگر، تولیدکننده و خرده فروش اغلب با محدودیت بودجه برای تأمین هزینه‌های تبلیغات روبه‌رو بوده‌ که این امر منجر به محدود شدن فعالیت‌های تبلیغاتی می‌شود. لذا، در این مقاله برای اولین بار تلاش شده است که با توجه به محدودیت مالی تولیدکنندگان و خرده‌فروشان در تأمین بودجه تبلیغات و همچنین علاقه‌مندی شرکت‌های تبلیغاتی در سهیم شدن سود زنجیره به جای دریافت هزینه‌های تبلیغاتی، شرکت تبلیغاتی به‌عنوان یک عضو جدید در زنجیره‌تأمین مورد تحلیل قرار گیرد. به‌همین منظور، موضوع همکاری با شرکت تبلیغاتی مطرح می‌گردد که تولید کننده و خرده‌فروش به جای پرداخت تمامی هزینه‌های تبلیغات به شرکت تبلیغاتی، بخشی از آن را پرداخت نموده و در ازای بقیه هزینه، تولیدکننده و خرده فروش با پرداخت درصدی از سود فروش خود، شرکت تبلیغاتی را در منافع زنجیره سهیم می‌گردانند. این مسئله، با رویکرد نظریه بازی مدل شده و تصمیمات بهینه در خصوص قیمت‌گذاری و همچنین میزان تبلیغات همکارانه در سه سطح تبلیغات گسترده یا بالای خط (ATL)[1]، تبلیغات مستقیم یا زیر خط (BTL)[2] و تبلیغات درون خطی (TTL)[3] تعیین می‌شود.
 
 
[1]. Above The Line (ATL)
 
[2]. Below The Line (BTL)
 
[3]. Through The Line (TTL)
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collaborative Advertising in the Supply Chain Considering the Advertising Company Under Different Advertising Methods

نویسندگان [English]

  • Shiva Kabiri 1
  • saeed yaghoubi 2
  • Atieh Fander 3
1 Iran University of Science and Technology (IUST), Farjam Street,, Tehran, Iran,
2 , Iran University of Science and Technology (Corresponding Author).
3 Iran University of Science and Technology (IUST), Farjam Street,, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Advertising nowadays plays an important role in marketing and service and product recognition, whereas there are many studies on supply chain and collaborative advertising. However, In the previous researches the advertising company was considered as an off-chain member that provided advertising goods and services to attract customers based on the order of the retailer or manufacturer. On the other hand, in the reality, manufacturers and retailers often face budget constraints to finance advertising, which limits their advertising activities. Therefore, in this study, for the first time an advertising company is analyzed as a new member in a two-tier supply chain, given the financial weakness of manufacturers and retailers in providing adequate funding for advertising, as well as the interest of advertising companies in sharing the profits of the chain instead of receiving advertising costs. For this purpose, the issue of partnership of advertising company with two-tier supply chain including manufacturer and retailer is raised. In this regard, instead of paying the all advertising costs to the advertising company, the manufacturer and retailer pay part of the costs and the rest is compensated by paying a percentage of their sales profit. This problem was modeled using the game theory approach and the optimal decisions of the chain members regarding pricing at the wholesale and retail levels, as well as the amount of participatory advertising at the three levels of wide or above the line, below the line and through the line were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Coordination / Collaborative Advertising / Advertising Company
  • Participation / Game Theory / Profit Sharing
اسماعیلی، پریناز، حجازی، رضا، (1393)؛ قیمت‌گذاری، خدمات پس از فروش و تبلیغات مشارکتی با رویکرد نظریه بازی در زنجیره‌تأمین دو سطحی. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد، پایان نامه.
برادران کاظم زاده، رضا، قهاری، اعظم. (1392)؛ تبلیغات مشارکتی در زنجیره ی تأمین سه سطحی، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، سال بیست و نهم، دوره 1-29، شماره 1، ص 71-76.
تریسی، برایان، (1398)؛ بازاریابی، وحیده قسمی، قم، آثار نور، چاپ اول.
طالعی زاده، عطا الله، چراغی، زاهده، (1394)؛ قیمت‌گذاری و بازاریابی در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازی ها، مجله مدل‌سازی در مهندسی، سال سیزدهم، شماره 42، ص 135-149.
علی رضایی، امین، (1399)؛ مدل قیمت‌گذاری درزنجیره‌تأمین چند خرده فروش با تبلیغات همکارانه، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی صنایع، رساله دکتری.
کریمی، ناصر، راستی برزکی، مرتضی، (1397)؛ رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین سطح تبلیغات و سطح خدمت در یک زنجیره‌تأمین دارای کانال توزیع دوگانه: تصمیم‌گیری متمرکز، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، سال ششم، شماره سیزدهم، صفحـــه 179-193.
موثق، صبا، راستی برزکی، مرتضی، (1395)؛ قیمت‌گذاری و تبلیغات مشارکتی بهینه در یک زنجیره‌تأمین دو سطح با کانال توزیع دو گانه برای محصولات مکمل:رویکرد نظریه بازی، دومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا، تهران.
 
Arora, N., Vidyapith, B., Vanasthali, R., (2018). ATL, BTL and TTL Marketing in Education Industry. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), Volume II, Pges 13-15.
Arshinder, Kanda, A., Deshmukh, S.G. (2009). A Framework for Evaluation of Coordination by Contracts: A Case of Two-Level Supply Chains, Computers & Industrial Engineering, Volume 56, Issue 4, Pages 1177-1191.
Basiri, Z., Heydari, J., (2017). A mathematical Model for Green Supply Chain Coordination with Substitutable Products, Journal of Cleaner Production, Volume 145, Pages 232-249.
Bergen, M., John, G., (1997). Understanding Cooperative Advertising Participation Rates in Conventional Channels. Journal of Marketing Research, Volume 34, Pages 357-369.
Berger, P.D., (1972). Vertical Cooperative Advertising Ventures. Journal of Marketing Research, Volume 9, Pages 309-312.
Cachon, G.P., (2003). Supply Chain Coordination with Contracts, Handbooks in Operations Research and Management Science, Volume 11, Pages 227-339.
Chen, H., Dong, Zh., Li , G. Zhao, H., (2020). Joint Advertisement and Trade-In Marketing Strategy in Closed-Loop Supply Chain. Sustainability, Volume 12  Issue 6.
Chen, J., Zhang, H., Sun, Y., (2012). Implementing Coordination Contracts in Amanufacturer Stackelberg Dual-Channel Supply Chain, Omega, Volume 40(5), pages 571-583.
Considering Pricing, Greening, and Advertising Decisions, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 59, 102425.
Dant R.p., Berger P.d., (1996). Modelling Cooperative Advertising Decisions in Franchising, Journal of the Operational Research Society, Volume 47, Pages 1120-1136.
Grau-Rebollo, Jorge, (2021). Confinement Narratives: TV Advertising During the Coronavirus Outbreak in Spain, Periferia, Volume 26, Number 1.
Guttmann, A., (2021). Coronavirus Impact on Advertising Worldwide - Statistics & Facts, Statista.
He, Y., Wang, H., Guo, Q., Xu, Q., (2019). Coordination Through Cooperative Advertising in a Two-Period Consumer Electronics Supply Chain, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 50, Pages 179-188.
Heydari, J., Ghasemi, M., (2018). A Revenue Sharing Contract for Reverse Supply Chain Coordination Under Stochastic Quality of Returned Products and Uncertain Remanufacturing Capacity, Journal of Cleaner Production, Volume 197, Part 1, Pages 607-615.
Huang, Z., Li, S., (2001). Co-Op Advertising Models in Manufacturer-Retailer Supply Chains: a Game Theory Approach, European Journal of Operational Research, Volume 135, Issue 3, Pages 527-544.
Jabarzare, N., Rasti Barzoki, M., (2020). A Game Theoretic Approach for Pricing and Determining Quality Level Through Coordination Contracts in a Dual-Channel Supply Chain Including Manufacturer and Packaging Company, International Journal of Production Economics, Volume 221, Pages 107480.
Jørgensen, S., Zaccour, G., (2014). A Survey of Aame-Theoretic Models of Cooperative Advertising, European Journal of Operational Research, Volume 237, Issue 1, Pages 1-14.
Karray, S., Zaccour, G., (2006). Could Co-Op Advertising be a Manufacturer’s Counterstrategy to Store Brands?, Journal of Business Research, Volume 59, Issue 9, Pages 1008-1015.
Khorshidvand, B., Soleimani, H., Sibdari, S., Seyyed Esfahani, M.M., (2021). Revenue Management in a Multi-Level Multi-Channel Supply Chain
Li, J., Ji, X., Chen, Z., Wu, J., (2022). How Cooperative Advertising Interacts with Distributional Contracts in a Dual-Channel System, RAIRO Operations Research, Volume 56,  Pages 1655-1684.
Li, M., Zhang, X., Dan, B., (2022). Cooperative Advertising Contract Design in a Supply Chain with an Offline Showroom Under Asymmetric Information, Journal of the Operational Research Society, Volume 73, Issue 2, Pages 261-272.
Li, Q., Sun, H., Zhang, H., Li, W., Ouyang, M., (2019). Design Investment and Advertising Decisions in Direct-Sales Closed-Loop Supply Chains, Journal of Cleaner Production, Volume 250, 119552.
Li, X., Li, Y., Cao, W., (2017). Cooperative Advertising Models in O2O Supply Chains, International Journal of Production Economics, Volume 215, Pages 144-152.
Lia, S. X., Huanga, Z., Zhub, J., Patrick, Y.K., Chau, (2002). Cooperative Advertising, Game Theory and Manufacturer-Retailer Supply Chains, Omega 30, Pages 347 - 357.
Ma, P., (2021). Optimal Generic and Brand Advertising Efforts in a Decentralized Supply Chain Considering Customer Surplus, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 60, 102502.
Martín-Herrán, G., P.Sigué, S., (2016). An Integrative Framework of Cooperative Advertising: Should Manufacturers Continuously Support Retailer Advertising?, Journal of Business Research, Volume 70, Pages 67-73.
Pathaka, U., Kanta, R., Shankar, R., (2020). Price and Profit Decisions in Manufacturer-Led Dual-Channel Supply Chain Configurations, International Journal of Industrial Engineering Computations, Volume 11, Issue 3, Pages 377-400.
Raiko, D.V., Tseytlin, L.M., Kyrylenko, V.I., (2017). Developing the Classification of Non-Traditional Marketing Communication Tools, Marketing and Management of Innovations, 2, Pages 36-46.
Saeed Mohammadi, Z., Kazemi, A., (2017). Presenting a Model for Coordination in Pricing and Cooperation in a Supply Chain with Discount Using Game Theory, International Journal of Industrial Engineering and Production Management (IJIE), Volume 28 , Number 1 , Pages 101-117.
Sarkar, B., Omair, O., Kim, N., (2020). A Cooperative Advertising Collaboration Policy in Supply Chain Management Under Uncertain Conditions, Applied Soft Computing, Volume 88, 105948.
Seyed Esfahani, M.M., Biazaran, M., Gharakhani, M., (2011). A GameTheoretic Approach to Coordinate Pricing and Vertical Co-Op Advertising in Manufacturer-Retailer Supply Chains. European Journal of Operational Research, Volume 211(2), pages 263-273.
Swania, K.P., Brown, B.M., Mudambi, D., (2019). The Untapped Potential of B2B Advertising: A Literature Review and Future Agenda. Industrial Marketing Management, Volume 89, Pages 581-593.
Taylor, C.R., (2020). Advertising and COVID-19, International Journal of Advertising, Volume 39, Pages 587-589.
Wang, SH.D. Zhou, Y.W. Min, j., Zhong, Y.G., (2011). Coordination of Cooperative Advertising Models in a One-Manufacturer Two-Retailer Supply Chain System, Computers & Industrial Engineering, Volume 61, Issue 4, Pages 1053-1071.
Xie, B., Li, W., Jiang, P., Han, X. and Lei, Q., (2022). Cooperative Advertising Strategy Selection Problem for Considering Pricing and Advertising Decisions in a Two-Period Online Supply Chain, Hindawi, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2022, 15 Pages.
Xie, J., Jerry, C., Wei, (2009). Coordinating Advertising and Pricing in a Manufacturer-Retailer Channel. European Journal of Operational Research, vol. 197, issue 2, Pages 785-791.
Xie, J., Neyret, A., (2009). Co-Op Advertising and Pricing Models in Manufacturer-Retailer Supply Chains, Computers & Industrial Engineering, Volume 56, Issue 4, Pages 1375-1385.
Xie, J., Zhang, W., Liang, L., Xia, Y., Yin, J., Yang, G., (2018); The Revenue and Cost Sharing Contract of Pricing and Servicing Policies in a Dual-Channel Closed-Loop Supply Chain, Journal of Cleaner Production, Volume 191, Pages 361-383.
Xie, J.P., Liang, L., Liu, L.H., Ieromonachou, P., (2017). Coordination Contracts of Dual-Channel with Cooperation Advertising in Closed-Loop Supply Chains. International Journal of Production Economics, Volume 183, Part B, Pages 528-538.
Yan, R., Pei, Zh., (2015). The Strategic Value of Cooperative Advertising in the Dual-Channel Competition, International Journal of Electronic Commerce, Volume 19, Pages 118-143.
Yue, J., Austin, J., Wang, M.c., Huang, Z., (2006). Coordination of Cooperative Advertising in a Two-Level Supply Chain When Manufacturer Offers Discount, European Journal of Operational Research, Volume 168, Issue 1, Pages 65-85.
Zhang, H., Zhang, Q.j., (2018). A Study of Cooperative Advertising in a One-Manufacturer Two-Retailer Supply Chain Based on the Multi-Stage Dynamic Game Theory, International Journal of Computational Science and Engineering, Volume 16, Pages 85-97.
Zhang, J., Chen, B., Xie, J., (2020). Benefits of Bilateral Participation in Cooperative. Operational Research Society, Volume 72, Issue 2, Pages 281-291.
Zhang, J., Gou, Q., Liang, L., Huang,  Z., (2013). Supply Chain Coordination Through Cooperative Advertising with Reference Price Effect, Omega, Volume 41, Issue 2, Pages 345-353.
Zhang, P., He, Y., Shi, C., (2017). Retailer’s Channel Structure Choice: Online channel, Offline Channel or Dual Channels?, International Journal of Production Economics, Volume 191, Pages 37-50.
Zhdanova, O.V., Krivorotova, N.F., Marakhovskaya, G.S., Popova, Z.A., Ryabov, V.N., (2019). Using Modern Information Technologies in Product Promotion. In: Popkova, E., Ostrovskaya, V. (eds) Perspectives on the Use of New Information and Communication Technology (ICT) in the Modern Economy. ISC 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 726. Springer, Cham.