تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

نظام ثبت شرکت‌ها به‌عنوان تنها نهاد تخصصی در حوزۀ اطلاعاتِ شرکت‌های تجارتی دارای کارکردی دوگانه در ثبت اطلاعات است. در خصوص اطلاعات هویتی، هدف نظام ثبتی، قطعیت این اطلاعات است، درحالی‌ که در حوزۀ اطلاعات وضعیتی، «برقراری تقارن اطلاعاتی» هدف اصلی است. نظام‌های ثبتی در تحقق این اهداف روش‌های یکسانی را به‌کار نبرده‌اند؛ به‌طوری ‌که در حوزۀ اطلاعات هویتی الگوهای وحدت ظاهر و تعدد ظاهر را ایجاد کرده‌اند و در خصوص اطلاعات وضعیتی مدل‌های واسطه‌گرا و تعامل‌گرا را به‌کار برده‌اند. نگارندگان این پژوهش با مطالعۀ تطبیقی و بر مبنای تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که برای تحقق اهداف یادشده، در حوزۀ اطلاعات هویتی، «الگوی وحدت ظاهر» و در حوزۀ اطلاعات وضعیتی، «الگوی واسطه‌محور»، الگوی ثبتی کارآمد است و بر همین اساس پیشنهادهایی در جهت وضع قوانین در حوزۀ ثبت شرکت‌های ایران ارائه داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Legal Purpose of “Identity” and “Status” Commercial Companies Information Registration System and its Impact on Selection of Efficient Registration System

نویسندگان [English]

  • Nasrin Tabatabai Hesari 1
  • soroush Safizade 2
1 University of Tehran
2 PhD student in Private Law,University of Tehran (College of Farabi)
چکیده [English]

Companies registration system as the only specialized entity in the field of companies information has the dual function on registering information. In the domain of identity information, provide an unchangeable certainty of corporate identity, is the aim of the system; while in the field of status information, establishment of information symmetry has been targeted by the system. Companies registration systems have not applied the same approach in achieving these goals, as they have created Monism and Dualism systems in the field of identity, and regarding the status information, the Intermediary and Interactionist systems have emerged. In this study, based on economic analysis, we concluded that, in order to achieve these goals, the Monism system in the field of identity information, and Intermediatory system in the context of status information, are the efficient systems. On the basis of this, suggestions have been made for the establishment of laws in the field of companies registration in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Companies Registration / Identity Information / Status Information / Rust Building / Information Symmetry
ابراهیمی، مریم. (1395). حقوق نقل و انتقال سهام در بورس، تهران، شهر دانش.
اسکینی، ربیعا. (1394). حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، جلد اول، تهران، سمت.
باقری، محمود و صادقیان ندوشن، مهرداد. (1395). «تئوری ذی‌نفعان در حقوق شرکت ها»، فصلنامۀ علمی‌- تخصصی قضاوت، شمارۀ 19، ص27- 58.
پاسبان، محمدرضا. (1384). «بازبینی نظام بازرسی در شرکت‌های تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان»، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، شمارۀ 16، ص83- 114.
پورارشد، نادر؛ اسکینی، ربیعا؛ الماسی، نجادعلی؛ شهبازی‌نیا، مرتضی. (1389). «نظریۀ ظاهر (مطالعه در حقوق خارجی و ایران)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شمارۀ 4، ص1- 23.
حسن‌زاده، بهرام. (1395). «تأملی بر علل ایجاد شرکت‌های صوری از منظر ثبت شرکت‌ها»، پژوهشنامۀ حقوق خصوصی عدالت، شمارۀ 5، ص11- 28.
حسن‌زاده، بهرام. (1397). حقوق تحلیلی ثبت شرکت‌ها، تهران، جنگل (جاودانه).
ستوده تهرانی، حسن. (1392). حقوق تجارت (جلد دوم)، تهران، انتشارات دادگستر.
صقری، محمد. (1390). «اعتبار صحت ظاهری در حقوق تجارت (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارۀ 53، ص89-114
طباطبائی حصاری، نسرین و زمانی، محمود، (1397). «کارکرد ثبت شرکت‌های تجاری در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 82، ص227- 252.
طباطبائی حصاری، نسرین. (1396). نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن، تهران، جنگل (جاودانه).
طباطبائی حصاری، نسرین. (1393). مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران، سهامی انتشار.
طوسی، عباس. (1393). تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، تهران، شهر دانش.
فرهانیان، سید محمدجواد. (1394). «بررسی نظامهای نظارتی در بازارهای مالی»، مجلۀ اقتصادی، شماره‌های 9و10، ص119-136.
قاسمی، محسن. (1388). شکل‌گرایی در حقوق مدنی، تهران، میزان.
کاویانی، کوروش. (1395). حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران، میزان.
کوتر، رابرت و یولن، تامس. (1999). حقوق و اقتصاد، ترجمۀ یدالله دادگر و حامده اخوان هزاوه، تهران، انتشارات پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، 1392.
وحیدی، فریده. (1395). رژیم حقوقی حاکم بر ثبت شرکت‌های تجاری، تهران، میزان.
 
Byamugisha, Frank F. K. (1999). “The Effects of Land Registration on Financial Development and Economic Growth: A Theoretical and Conceptual Framework, World Bank Policy Research”,Working Paper 2240, p.1-15.
Chan, Ka, Milne, Alistair (2013). “The Global Legal Entity Identifier System: Will It Deliver?”. SSRN Electronic Journal, p.1-56.
Clarke Thomas (2007). International Corporate Governance, London and Newyork: Routledge Taylor and Francis Group. Colombo, Ronald.J (2010). “The Role of Trust in Financial Regulation” ,Villanova Law Review, Vol.26, p.577-602
Den butter, Frank.A.G., Mosch, Robert H.J. (2003).“Trade, Trust and Transaction Costs”, Tinbergen Institute Discussion Paper, p.1-26.
Fisch, Jill E., “Measuring Efficiency In Corporate Law: The Role Of Shareholder Primacy”, The Journal Of Corporation Law,Vol.31, 2006.
Fuller,Lon L. (1941). “Consideration and Form”, Columbia Law Review, No.5, p.799-824.
Goulding, Simon (1999). Company Law, London and Sydney: Cavendish Publishing Limited.
Green, Kate (1997). Land Law, London: Macmillan Law Masters.
Hartsink, Gerard (2018). “The Digital Identity of Legal Entities: Current Status and the Way Forward”, Journal of Payments Strategy & Systems,Vol.12, p.1-7.
Harris, Ron (2004). Industrializing English law Enterpreneurship & Business Organozation, 1720-1844, first published, Cambridge University Press, Cambridge.
Sealy, Len,Worthington,Sarah (2013). Cases & Materials in Company law, Oxford:Oxford University Press.
Solomon, Jill, Solomon, Aris (2004). Corporate Governance and Accountability,London: John Wiley & Sonsltd.
25th International Congress of Notaries (2007). Theme I: The Notarial act as an instrument of developement in society,available online: https://www.uinl.org/documents/20181/73053/temai-conclusiones_en/f4130b2e-10c4-4d88-af65-eaaf7f39cbb5
World Bank (2019). Doing Business 2019- Training for Reform (Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies), available online: https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf