طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

چکیده

کنشگری ائتلاف راهبردی واکنش مبتکرانه سازمان در شناسایی و پاسخگویی به فرصت‌های ائتلاف راهبردی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با کاربست تئوری داده‌بنیاد به ارائه مدل مفهومی کنشگری ائتلاف راهبردی پرداخته و بنگاه‌های اقتصادی را قادر ‌سازد تا به عملکرد تجاری برتری نسبت به رقبای بالفعل حال و بالقوه آینده دست یافته و با فهم و درک برتر از محیط خود، به کسب مزیت رقابتی مناسب نائل گردند. این تحقیق از نظر نوع‌شناسی جزء پژوهش‌های کیفی است و در پارادایم تفسیرگرایی قرار گرفته و جهت‌گیری آن توسعه‌ای است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختارمند با 18 نفر از اساتید دانشگاهی، کارشناسان خبره و مدیران شرکت‌های تکنولوژی‌محور (هایتک) ایرانی که سابقه ائتلاف راهبردی در فعالیت‌های خود دارند، جمع‌آوری شد و از طریق نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت. پس از تحلیل مصاحبه‌ها، در مرحله کدگذاری باز تعداد 353 کد باز مفهوم‌سازی شد و در ادامه، مفاهیم فوق در کدگذاری محوری و انتخابی در قالب 93 مقوله فرعی و 29 مقوله اصلی طبقه‌بندی شدند و در نهایت مدل مفهومی کنشگری ائتلاف راهبردی با ابعاد شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها و نتایج استخراج گردید. نتایج تحقیق می‌تواند در شناخت عوامل و موانع رفتارهای کنشگرا در ائتلاف‌های راهبردی، نقشه راه  مدیران بوده و ابعاد گوناگون در حوزه‌های راهبردی، زمینه‌ای و مداخله‌ای را معرفی کرده و شناخت صحیحی نسبت به پیامدهای آن ارائه کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Alliance Proactiveness Model Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Ghadir Shakiba Jamalabad 1
  • Mohamad Hasan Gholizadeh 2
  • Mohsen Akbari 2
  • Mostafa Ebrahimpour 3
1 PhD student in Business Administration, University of Guilan
2 Associate Professor, Department of Business Management, University of Guilan
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, University of Guilan
چکیده [English]

Alliance Proactiveness (AP) is the organization’s innovative response to identify and respond to the strategic alliance opportunities. The present study seeks to conceptualize model of AP by applying grounded theory in order to enable businesses to achieve superior performance over current and potential future competitors and achieve a good competitive advantage with a better understanding of their environment. The study is a qualitative research in terms of typology and is located in the paradigm of interpretiveness, and its orientation is developmental. Data were collected through semi-structured interviews with 18 university professors, experts and managers of Iranian technology-oriented companies (Hi-Tech) with a history of strategic alliance in their activities, and continued through theoretical sampling and snowball to reach the theoretical saturation point. After analyzing the interviews, 353 open codes were conceptualized in the open coding stage. Then, open coding concepts were classified into 93 sub-categories and 29 main categories in axial and selective coding. Finally, the conceptual model of AP was extracted with the dimensions of causal conditions, pivotal phenomena, strategies and actions, contextual conditions, intervening conditions, and consequences and results. The results of the research can be used as a roadmap for managers in recognizing the factors and obstacles of proactive behaviors in strategic alliances and in introducing various dimensions in strategic areas, contexts and interventions, and provide a correct understanding of its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliance / Alliance Proactiveness / Grounded Theory / Technology
  • Based Companies
جلالی، سید حسین. (1397). فهم مقتضیات ساختاری اتحادهای استراتژیک در فضای کسب و کار بین‌الملل. پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران.
سیدنقوی، میرعلی. شکیباجمال آباد، غدیر. جلالی، سیدحسین. (1398). نقش رویکرد سیاسی در شکل‌گیری همکاری استراتژیک میان شرکت‌های تکنولوژی‌محور از دیدگاه نظریۀ نهادی. پژوهش نامه مدیریت تحول، 11(2)، 111-140.
Al-Omousha, K. S., Simón-Moyab, V., & Sendra-GarcíacaAl, J. (2020). The Impact of Social Capital and Collaborative Knowledge Creation on E-Business Proactiveness and Organizational Agility in Responding to the COVID-19 Crisis. Journal of Innovation & Knowledge, 5(4), 279-288.
Al Omoush, K. S., Al-Qirem, R. M., & Al Hawatmah, Z. M. (2018). The Degree of E-Business Entrepreneurship and Long-Term Sustainability: An Institutional Perspective. Information Systems and E-Business Management, 16(1), 29-56.
Anwar, M., Clauss, T., Issah, W.B. (2021). Entrepreneurial Orientation and New Venture Performance in Emerging Markets: The Mediating Role of Opportunity Recognition. Review of Managerial Science, Article in Press.
Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1999). Proactive Behavior: Meaning, Impact, Recommendations. Business Horizons, 42(3), 63-70.
Brege, H., & Kindström, D. (2020). Exploring Proactive Market Strategies. Industrial Marketing Management, 84, 75-88.
Caner, T., Sun, J., Prescott, J. E. (2014). When a Firm’s Centrality in R&D Alliance Network is (not) the Answer for Invention: The Interaction of Centrality, Inward and Outward Knowledge Transfer. Journal of Engineering and Technology Management, 33, 193-209.
Caniëls, M. C. (2018). Proactivity and Supervisor Support in Creative Process Engagement. European Management Journal, 37(2), 188-197.
Chan, D. (2006). Interactive Effects of Situational Judgement Effectiveness and Proactive Personality on Work Perceptions and Work Outcomes. Journal of Applied Psychology, 91(2), 475-481.
Chandler, D. & Hwang. H. (2015). Learning from Learning Theory: A Model of Organizational Adoption Strategies at the Microfoundations of Institutional Theory. Journal of Management, 41(5), 1446-1476.
Crant, J. M. (2000). Proactive Behaviour in Organizations. Journal of Management, 26(3), 435-462.
Creswell, J. W., Miller, D. L. (2000), Determining Validity in Qualitative Inquiry, Theory into Practice, 39, 124-130.
Day, G. S. (2011). Closing the Marketing Capabilities Gap. Journal of Marketing, 75(4), 183-195.
Genç, N., Alayoğlu, N., İyigün, N. O., (2012). A Conceptual Model Proposal for Determinants, Form, Functions and Structure Choice in Strategic Alliances. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 1594-1600.
Golonka, M. (2014). Proactive Cooperation with Strangers: Enhancing Complexity of the ICT Firms’ Alliance Portfolio and Their Innovativeness. European Management Journal, 33(3), 168-178.
Grant, A. M., & Ashford, S. J. (2008). The Dynamics of Proactivity at Work. Research in Organizational Behavior, 28, 3-34.
Inigo, E. A., Ritala, P., & Albareda, L. (2020). Networking for Sustainability: Alliance Capabilities and Sustainability-Oriented Innovation. Industrial Marketing Management, 89, 550-565.
Jacob, J., Duysters, G. (2017). Alliance Network Configurations and the Co-Evolution of Firms’ Technology Profiles: An Analysis of the Biopharmaceutical Industry. Technological Forecasting and Social Change, 120, 90-102.
Kauppila, O. P., (2015). Alliance Management Capability and Firm Performance: Using Resource-based Theory to Look inside the Process Black Box. Long Range Planning, 48(3), 151-167.
Kiss, A. N., Cortes, A. F., Herrmann, P. (2021). CEO Proactiveness, Innovation, and Firm Performance. The Leadership Quarterly. In Press. Available online, 101545.
Koo, J. S., Yamanoi, J., Sakano, T. (2020). Acquisition Announcements and Stock Market Valuations of Acquiring Firms’ alliance Partners: A Transaction Cost Perspective. Journal of Business Research, 118, 129-140.
Koval, M. (2021). Whether and When do Alliance Terminations Pay Off? Industrial Marketing Management, 98, 149-160.
Lavie, D., Haunschild, P. R., & Khanna, P. (2012). Organizational Differences, Relational Mechanisms, and Alliance Performance. Strategic Management Journal, 33(13), 1453-1479.
Leischnig, A., Geigenmüllerb, A. (2017). When Does Alliance Proactiveness Matter to Market Performance. Industrial Marketing Management, 74, 79-88.
Liang, X. and Gao, Y. (2020), “Marketing Performance Measurement Systems and Firm Performance: Are Marketing Capabilities the Missing Links?”, European Journal of Marketing. 54(4), 885-907.
Narver, J. C., Slater, S. F., & MacLachlan, D. L. (2004). Responsive and Proactive Market Orientation and New Product Success. The Journal of Product Innovation Management, 21, 334-347.
Naseer, S., Khawaja, K. F., & Shamim, F. (2020). How and When Information Proactiveness Leads to Operational Firm Performance in the Banking Sector of Pakistan? The Roles of Open Innovation, Creative Cognitive Style, and Climate for Innovation. International Journal of Information Management, 56, Article 102260.
Nyamrunda, F.C., Freeman, S. (2021). Strategic Agility, Dynamic Relational Capability and Trust among SMEs in Transitional Economies. Journal of World Business, 56 (3), Article 101175.
Ozdemir, S., Kandemir, D., & Eng, T.-Y. (2017). The Role of Horizontal and Vertical New Product Alliances in Responsive and Proactive Market Orientations and Performance of Industrial Manufacturing Firms. Industrial Marketing Management, 64, 25-35.
Parker, S. K., Bindl, U. K., & Strauss, K. (2010). Making Things Happen: A Model of Proactive Motivation. Journal of Management, 36(4), 827-856.
Rothaermel, F., Deeds, D., (2006). Alliance Type, Alliance Experience and Alliance Management Capability in High-Technology Ventures. Journal of Business Venturing. 21, 429-460.
Sarkar, M., Aulakh, P. S., & Madhok, A. (2009). Process Capabilities and Value Generation in Alliance Portfolios. Organization Science, 20, 583-600.
Schilke, O., & Goerzen, A. (2010). Alliance Management Capability: An Investigation of the Construct and Its Measurement. Journal of Management, 36(5), 1192-1219.
Sertsios, G. (2020). Corporate Finance, Industrial Organization, and Organizational Economics. Journal of Corporate Finance, 64, 101680.
Storbacka, K., & Nenonen, S. (2015). Learning with the Market: Facilitating Market Innovation. Industrial Marketing Management, 44, 73-82.
Yang, W., & Meyer K. E. (2019). Alliance Proactiveness and Firm Performance in an Emerging Economy. Industrial Marketing Management, 82, 226-237.
Zhao, D., Smallbone, D. (2019). What Affects Nascent Entrepreneurs’ Proactiveness. Asia Pacific Management, 24(4), 318-326.