لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران. ایران.

چکیده

هر چند لکس مرکاتوریا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای اداره قراردادهای منعقده در قلمرو بازرگانی بین‌المللی محسوب می‌شود با این وجود زمانی می‌توان اداره قراردادهای بین‌المللی را به آن واگذار کرد که در مقایسه با نظام‌های حقوقی ملی و از جمله قواعد حل تعارض، توانایی بیشتری برای برآورده کردن نیازهای جامعه بازرگانان داشته باشد. از این جهت انتخاب لکس مرکاتوریا در صورتی می‌تواند مقدم بر انتخاب قوانین ملی باشد که در عمل بتواند کارایی بیشتری را برای بازرگانان به همراه داشته باشد و سبب  تسهیل و ترویج قراردادهای منعقده در بازرگانی بین‌المللی و متعاقب آن رونق یافتن بازارهای بین‌المللی و افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد. در این پژوهش با توجه به معیارهایی مانند کاهش هزینه و با توجه به اهداف اقتصادی ترسیم شده برای حقوق قراردادها، به تحلیل لکس مرکاتوریا پرداخته ایم. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می‌دهد که لکس مرکاتوریا برای بازرگانان، گزینه مناسب تری در قلمرو بازرگانی بین‌المللی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lex Mercatoria An Efficient Law for Businessmen

نویسندگان [English]

 • Mohammad Karimi 1
 • Javad Kashani 2
 • Mohsen Mohebi 3
 • Dawood Nasiran 4
1 Ph.D. Student, Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
2 Associate Professor of Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Public and International Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Although Lex Mercatoria is considered one of the most important options for handling contracts in international trade territory, it can still be delegated to international contract offices which, compared to national legal systems, including Conflict resolution rules, have a greater ability to meet the needs of the business community. Therefore, the choice of Lex Mercatoria can be preceded by the choice of national laws, which in practice can be more effective for traders, facilitating and promoting contracts concluded in international trade, thereby boosting international markets and increasing the level of social welfare. In this study, we analyze Lex Mercatoria based on criteria such as cost reduction and economic goals outlined for contract rights. The material presented in this article shows that Lex Mercatoria is a more appropriate option for traders in the international business domain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lex Mercatoria / Economic Analysis of Law / Reasonable Choice / Transaction Cost
 1. جنیدی، لعیا. (1390). نظریه حقوق فراملی بازرگانی، فصلنامه حقوق: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41، شماره1 .

  شیروی، عبدالحسین. (1395). داوری تجاری بین‌المللی، چاپ ششم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  شیروی، عبدالحسین. (1396). حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

  کاشانی، جواد، شیخیانی، مهدی .(1391).  صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داور اضطراری طبق قواعد جدید مرکز داوری ICC و قانون داوری بین‌المللی سوئیس، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 29، شماره 46.

  محسن، محبی، امینی،  اعظم .(1393). اصل انصاف و ظرفیت قاعده‏ سازی آن در رویه دیوان بین‏ المللی دادگستری، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان).

   

  Arena, Lorena Carvajal.(2011). Good faith in the Lex Mercatoria: an Analysis of Arbitral Practice and Major Western Legal Systems, The Thesis is Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Award of the Degree of  Doctor of Philosophy of the University of  Portsmouth.

  Ayoglu, Tolga. (2014). Some Reflections on the Sources of Lex Mercatoria, in International Commercial Arbitration and the New Lex Mercatoria, Ahmet Cemil Yıldırım & Serhat Eskiyoruk, (ed.), Istanbul,  XII Levha Press.

  Baddack, Frank. (2005). Lex Mercatoria: Scope and Application of the Law Merchant in Arbitration, LL.M. (International Trade Law), Thesis, Faculty of Law, University of the Western Cape, Supervisor: Adv. M S Wandrag (University of the Western Cape).

  Bagheri, Mahmood. (2000). International Contracts and National Economic Regulation:Dispute Resolution Through International Commercial Arbitration,  Kluwer Law Internationa, Netherlands.

  Basedow, ‎Jürgen,  Kono, ‎Toshiyuki, Rühl, Giesela, Klass, Gregory. (2010). Contract Law in the USA, USA, Kluwer Law International.

  Ben-shahar, Omri, porat, Ariel. (2009). Fault in American Contract Law, USA, Cambridge University Press.

  Berger , klaus peter.(2010). The Creeping Codification of the New Lex Mercatoria, 2nd Edition, Germany, Kluwer Law International.

  Blackaby, Nigel,  Partasides, Constantine,  Redfern, Alan, Hunter, Martin.(2014). Redfern and Hunter on international arbitration, Oxford University Press, USA.

  Cafaggi, Fabrizio, Patterson, Mark R. (2008). Patterson, Mark R, “Agreements on Standard Form Contracts: Self-Regulation”, Cost Reduction, or Collusion?, 1-29.

  Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: An In-depth Guide and Sourcebook, Kluwer Law International B.V.

  Cordero-Moss.(2011). Giuditta, Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law, Cambridge University Press.

  Cordero- Moss.(2014). Giuditt, International Commercial Contracts: Applicable Sources and Enforceability, United Kingdom, Cambridge University Press.

  Cuniberti, Gilles .(2006). Is the CISG Benefiting Anybody?,  Forthcoming, Vand. J. Transnationíl L, 1-44.

  DiMatteo,  Larry A,  Zhou, Qi, Saintier, Severine .( 2013). Harmonisation of European Contract Law: Default and Mandatory Rules,  New York, Cambridge University Press.

  DiMatteo , Larry A., Dhooge, Lucien, Greene, Stephanie, Maurer, Virginia, Pagnattaro, Marisa.(2005). International sales law : A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, New York, Cambridge University Press.

  Druzin, Bryan H .(2014). “Anarchy, Order, and Trade: A Structuralist Account of Why a Global Commercial Legal Order is Emerging”, Vanderbilt  journal of transnational law, vol. 47:1049, 1049-1090.

  Dudek, Daniel J, Baert Wiener, Jonathan .(1996). “Joint Implementation, Transaction costs, and climate change”, OCDE/GD(96)173T http://www.oecd.org/environment, 1-69.

  Elcin, Mert .(2012). Lex Mercatoria in International Arbitration Theory and [16]  Practice,  Volume 1,  Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of  Doctor of Laws of the European University Institute, Florence, Prof. Fabrizio Cafaggi (EUI Supervisor).

  1. Brinig, Margaret .(2000). From Contract to Covenant: Beyond the Law and Economics of the Family, London, Harvard University Press.

  Felemegas, John .(2000). The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Article 7 and Uniform Interpretation, Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy.

  Ferreira de Almeida, Carlos, Lima Rego, Margarida .(2007). “Chapter 12 Contract Law”, Portuguese Law - an Overview, www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Artigos, 183-196.

  Frick , Joachim .(2001), Arbitration and Complex International Contracts, Netherlands, Kluwer Law International.

  Grundmann, ‎Stefan, Mazeaud, Denis .(2006). General Clauses and Standards in European Contract Law: Comparative Law, EC Law and Contract Law Codification, Netherlands, Kluwer Law International.

  Güçer, Sülün .(2009). “Lex Mercatoria in International Arbitration”, ankarabarrevıew 2009/1, 30-31.

  Heidemann, Maren.(2018). Transnational Commercial Law, Macmillan International Higher Education.

  Hesselink , Martijn .(2002). The New European Private Law:Vol. 3:Essays on the Future of Private Law in Europe, United Kingdom, Kluwer Law International.

  IBA Working Group on UNIDROIT Principles Compiled Summaries of Selected Cases.

  Janssen, Andre, Meyer, Olaf .(2009). CISG Methodology, Sellier.European Law Publ.

  Kadens, Emily .(2011).“The Myth of the Customary Law Merchant”, Texas Law Review, Vol. 90:1153, 1153-1206.

  Kraakman, Reinier, Armour, John, Davies, Paul .(2017). The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, Scotland, Oxford University Press.

  1. Moses, Margaret.(2017). The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge University Press.

  Lopez,  Rodriguez, Mercedes, Ana ( 2002). Lex Mercatoria, RETTID (2002) 46,  available at www. Rettid.dk.

  Lynch , Katherine L.( 2003). The Forces of Economic Globalization: Challenges to the Regime of International Commercial Arbitration , kluwer law international , New York.

  Maniruzzaman, Abul F.M. (1999).The Lex Mercatoria and International Contracts: A Challenge for International Commercial Arbitration? , American University International Law Review , Volume 14 , Issue 3, Article 2.

  Milenković-Kerković, Tamara .(1997). Origin, “Development and Main Features of the New Lex Mercatoria , The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization”, Vol.1, No 5, 87-91.

  Mohebi, Mohsen .(1999). The International Law Character of the Iran-United States Claims Tribunal, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers.

  Neumann, Thomas .(2012). The Duty to Cooperate in International Sales: The Scope andظRole of Article 80 CISG, Munich, Walter de Gruyter.

  Omorogbe, Yinka, Okoye Ordor, Ada.(2018), Ending Africa’s Energy Deficit and the Law: Achieving Sustainable Energy for All in Africa, Oxford University Press.

  Pamboukis, Ch .(2005-6). “The Concept and Function of Usages in the United Nations Convention on the International Sale of Goods”, Reproduced with permission of 25 Journal of Law and Commerce, Vol. 25:107, 107-131.

  Pejovich, Svetozar, Colombatto, Enrico .(2010). Law, Informal Rules and Economic Performance: The Case for Common Law, Edward Elgar Publishing.

  Pryles, Michael .(2008). “Application of the Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration”, UNSW Law Journal, Volume 31(1), 319-329.

  Rowley, Charles, Schneider, Friedrich .(2008). The Encyclopedia of Public Choice, USA, Springer Science & Business Media.

  Saputelli, Gabriella.(2018), The European Union, the Member States, and the Lex Mercatoria, Notre Dame Journal of International & Comparative Law: Vol. 8 : Iss. 2 , Article 3.

  Vaz Freire, Paula .(2016). “Good Faith in Contractual Law: A «Law and Economics» Perspective”, RJLB, Ano 2 (2016), nº 4, 1381-1393.

  Veljanovski, Cento G .(2007). Economic Principles of Law, United Kingdom, Cambridge University Press. http://www.unilex.info/principles/case/2237