تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به‌عنوان یک سیاست صنعتی سابقه‌ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره‌های مختلف به‌عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه‌ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به‌عنوان مسئله‌ای اساسی پیش‌روی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می‌کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه‌های صنعتی به 31 استان‌ کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل‌ تحلیل پوششی داده‌ها با مفاهیم تئوری بازی‌ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که  استان تهران با سهم 25/23 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 2/0 درصدی دارای پایین‌ترین سهم بهینه از یارانه‌های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می‌شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت‌ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Area Allocation of Industrial Subsidies Based on Combined Model of Data Envelopment Analysis and Game Theory

نویسندگان [English]

  • Monammadali Faizpour 1
  • kazem Yavari 2
  • mansoor mahinizadeh 3
  • iman Shaker Ardakani 4
1 Associate Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Full Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Associate Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran.
4 Ardakan university
چکیده [English]

Industrial subsidies as an industrial policy, has a history as old as economics and during different periods has been employed as a supportive tool by different countries. However, effective and optimal distribution of these subsidies has always been a crucial problem for planning and policy making. In this regard, the current study while examining industrial subsidies from theoreticaland empirical aspects, a model is provided for allocating industrial subsidies to 31 provinces of the country according to four effective criteria. For this purpose, the study has employed ZSG-DEA model which is a combination of the data envelopment analysis with game theory. The results of the proposed model which determine the optimal share of each province, indicate that Tehran province with 23.25 percent share has the highest optimal share and Ilam, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces with 0.2 percent share have the lowest optimal share of industrial subsidies. After determining the optimal share of support funds in each province, it is suggested that the method of payment of these support resources to the provinces be determined according to the effects of different types of support and type of industries in each province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Sector / Allocation / Data Envelopment Analysis / Zero Sum Gains / Subsidy
آذر، عادل و علی قشقایی. (1389). «طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه بودجه، با رویکرد   MADM بودجه حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور»، اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2)، 127-101.
رحمانی فضلی، هادی، عرب مازار، عباس. (1395).» تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل برنامه‌ریزی آرمانی».فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 3(3)، 152-133.
زنور، بهروز. (1382). تجربه سیاست‌های صنعتی در ایران (1380-1374). تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
صادقی، زهرا. (1388). سیاست‌های صنعتی در دوران رضا شاه (1320-1304)، خجسته: تهران.
صمصامی، حسین، اسماعیلی صدرآبادی، فروغ. (1391). «بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران». اقتصاد و الگو سازی، 3(11-12)، 64-87.
عادل، آذر، امینی، محمدرضا، احمدی، پرویز. (1393). «مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: رویکرد بهینه‌سازی استوار (مورد مطالعه دانشگاه تربیت مدرس)» برنامه‌ریزی و بودجه، 19(1)، 84-51.
عالیه، مهرگان، محمدرضا، شکوری گنجوی، حامد. (1390). «ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران». چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 1(3)، 65-43.
فرزین، محمدرضا، حسینی، شمس الدین و موحد نژاد، علی. (1391). مبانی طرح تحولات اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانه ها. معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. (1393). گزارش عملکرد فاز اول هدفمندی یارانه‌ها.
مجلس شورای اسلامی. (1388). قانون هدفمندی یارانه‌ها.
مرکز آمار ایران. (1395). سالنامه آماری کل کشور.
مرکز آمار ایران. (1395). نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور.
مهرگان، محمدرضا.(1392). تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌های کمی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، تهران، نشر کتاب دانشگاه، چاپ دوم.
 
Aghion, P.H.,  Jing, C.,  Mathias, D.,  Luosha, D.,  Ann, H. & Patrick, L. (2015). Industrial Policy and Competition. American Economic Journal Macroeconomics, 7(4), 1-32.
Ang, L.H., Lerner, J., Wu, C. & Zhang, Q. (2018). Corruption, Government Subsidies, and Innovation: Evidence from China. Harvard Business School Entrepreneurial Management Working Paper No. 19-031.
Azzimonti, M., Francisco, E. d. & Krusell, P. (2008). Production Subsidies and Redistribution. Journal of Economic theory, 142 (1), 73-99.
Boeing, P. (2016). The Allocation and Effectiveness of China’s R&D Subsidies - Evidence from Listed Firms. Res. Policy.
Cerqua, A., & Pellegrini, G. (2014). Do Subsidies to Private Capital Boost Firms’ Growth? A Multiple Regression Discontinuity Design Approach. Journal of Public Economics, 109, 114-126.
Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y & Seiford, L. M. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Dantzig, G. (1960). On Integer and Partial Linear Programming Problems. Journal of Econometric Society, 28(1): 30-44.
Dlouhý, M. (2014). Models of Subsidy Allocation Among City Districts. Prague Economic Papers. Quarterly Journal of Economic Theory and Policy, 23(1), 304-320.
Domadenik, P., Koman, M. & Prasnikar, J. (2018). Do Governmental Subsidies Increase Productivity of Firms? Evidence from A Panel of Slovene Firms. Drustvena Istrazivanja. 27, 199-220.
Farrell, M. j. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), 253-290.
Feizpour, M., Mahinizadeh, M., Yavari, K., Shaker Ardakany, I. (2017). Subsidies Allocation Using ZSG-DEA Model: Evidence from Manufacturing Industries in Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 5(2), 131-144.
Ford, r. & Suyker, W. (1990). Industrial Subsidies in the OECD Economies. Paris, OECD.
 Giebe, T., Grebe, T. & Wolfstetter, E. (2006). How to Allocate R&D (and other) Subsidies: An Experimentally Tested Policy. Research Policy, 35(9), 1261-1272.
 Gomes, E. G. & Souza, G. (2010). Allocating Financial Resources for Competitive Projects Using A Zero Sum Gains Dea Model. Engevista.
 Gosk, B. & Nehrebecka, N. (2019). Are Subsidies for Polish Enterprises Effecti‌ve: Empirical Results Based on Panel Data. Central European Economic Journal, 6(53), 108-131.
 Howell, A.J. (2017). Picking ‘Winners’ in China: Do Subsidies Matter for Indigenous Innovation and Firm Productivity? China Economic Review.
 Kelly, D. L. (2009). Subsidies to Industry and the Environment. NBER Working Papers 14999, National Bureau of Economic Research.
 Laird, W. E., & Rinehart, J. R. (1967). Neglected Aspects of Industrial Subsidy. Land Economics, 43(1), 25-31.
 Lee, F. (2002). OECD Workshop on Environmentally Harmful Subsidies, Paper Prepared for the OECD Workshop On Environmentally Harmful Subsidies, Paris, France.
 Lins, M. P. E., Gomes, E. G., Soares, J. C. C. B., & Soares, A. J. R. (2003). Olympic Ranking Based on A Zero Sum Gains DEA Model. European Journal of Operational Research, 148, 312-322.
Lou Y, Tian Y, Wang K. (2020). The Spillover Effect of US Industrial Subsidies on China’s Exports. Sustainability; 12(7): 2938.
Molana, H., & Kwan, C.Y. (2010). The Role of Production Subsidies in General Equilibrium Macroeconomic Models with Imperfect Competition. Phd Thesis, University of Dundee, Scotland.
Peacock, A. (1977). Giving Economic Advice in Difficult Times. Three banks review, 113, 3-23.
Tauber, A. (2002). Medicine,public health and the ethics of rationing .Perspective, Biol Med , 45(1), 16-3.
Toshimitsu, T. (2002). The Choice of Optimal Protection and Oligopoly Import Tariffs Vs Production Subsidies. Jpn, Econ, Rev, 53(3), 301-341.
 Ushakov, I. A. (2013). Optimal Resource Allocation: With Practical Statistical Applications and Theory. Hoboken, New Jersey: Wiley.
 Wren, C.(1996). Industrial Subsidies: The UK Experience. Basingstoke: Macmillan.