طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

3 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.دانشگاه آراد اسلامی، واحدرودهن

چکیده

شناخت موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه کسب و کارهای کوچک و متوسط و روابط علّی حاکم بر آن‌ها، به منظور از میان برداشتن یا کاهش موانع مزبور و خلق ثروت حاصل از آن، از نیازهای اساسی سیاست‌گذاران، ایده پردازان و سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف می‌باشد. فقدان توجه به موضوع مذکور در پژوهش‌های پیشین و به صورت خاص پژوهش‌های انجام شده در حوزه تجهیزات پزشکی، از شکاف‌های تحقیقاتی موجود در این حوزه است. پس از استخراج ۳۷ شاخص اولیه این پژوهش از مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان، ۱۹ شاخص نهایی مورد نظر خبرگان انتخاب و روابط بین آنها در ماتریس مقایسات وارد شد. سپس نمودار شدت اثرگذاری و اثرپذیری موانع استراتژیک پیشبرد ایده‌های نوآورانه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه تجهیزات پزشکی پارک علم و فناوری خلیج فارس ترسیم و در نهایت ساختار روابط علّی موانع مزبور معرفی شد و بر اساس ساختار شناسایی شده، پیشنهادهایی به سیاست گذاران و مدیران این حوزه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Monitoring Barriers to the Advancement of Innovative Ideas in the Medical Equipment Industry

نویسندگان [English]

  • Hassan Faghih Abdollahi 1
  • Hamid Shahbandarzadeh 2
  • Khalil Mirzaee 3
1 Candidate of PHD of Technology Management, Islamic Azad University of Roodehen Branch.
2 Department of Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
3 , Associate Professor of Sociology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University of Roodehen Branch
چکیده [English]

Understanding the causal relationships governing barriers to the advancement of innovative ideas for small and medium-sized businesses, in order to address these barriers and to create wealth, is one of the important needs of policy makers, investors and idea makers. Lack of attention to this issue in previous research, especially in the field of medical equipment is one of the research gaps in this field. After extracting 37 initial indicators of research from literature review and conductiong interviews with experts, 19 final indicators were selected and the relationships between them were entered in the comparison matrix. Then, the MICMAC chart of barriers advancement of innovative ideas in small and medium-sized businesses in the field of medical equipment was derived for the case of Persian Gulf Science and Technology Parkn. Finally, the structure of causal relations of these obstacles was introduced and accordingly, suggestions were made for policy makers and managers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to Entry / Innovative Ideas / SMEs / Fuzzy DEMATEL
آقاجانیان، سیمینه و مشایخی، علی‌نقی. (۱۳۹۳). نوسازی راهبردی، محیط نهادی و تعدیل وابستگی به منابع در شرایط عدم قطعیت.  فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. دوره ۵، شماره ۲۰، صص ۱۵-۳۶.
ابریشمی، حمید؛ مهدوی، ابوالقاسم؛ احراری، مهدی؛ و صابری، بیتا. (13۹۰). اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره 15، شماره ۵۸، صص ۱۴۳- ۱۷۴.
اجلی، مهدی؛ صفری، حسین؛ و مظفری، محمدمهدی. (13۹۹). تحلیلی بر ابعاد کلیدی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان با رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و دیمتل فازی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۲۴، شماره ۹۶، صص ۶۱- ۹۶.
امینی نژاد، ایلیا؛ وظیفه دوست، حسین؛ و زمانی مقدم، افسانه. (13۹۹). پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۲۵، شماره ۹۷، صص ۱۳۳- ۱۷۶.
براخاصی، طاهر. (13۹8). بررسی ارتباط بین بازار رقابتی محصول (موانع ورود به بازار، شدت تمرکز صنعت و تعداد شرکت‌های فعال) و اطلاعات نامتقارن در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
پارسا‌جم، محسن؛ حمیدی‌زاده، محمد‌رضا؛ حاجی‌پور، بهمن؛ و فدایی‌نژاد، اسماعیل. (۱۳۹۸). کارکردهای ریسک در تدوین راهبرد رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته.  فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. دوره ۱۰، شماره ۳۷، صص ۱۹-۳۹.
پرهیزگار، محمد‌مهدی؛ اعتمادیان، سجاد؛ امینی، محمدتقی؛ و سالار، جمشید. (۱۳۹۹). تحلیل تجربیات پدیدار‌شناسی بعد تفکر استراتژیک.  فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. دوره ۱۱، شماره ۴۴، صص ۱۰۱-۱۲۰.
پندار، مهدی و ویسی، رضا. (13۹۹). سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (روش ترکیبی دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری). فصلنامه اقتصاد مالی، دوره ۱۴، شماره ۵۱، صص ۲۹- ۵۴.
تشکینی، احمد؛ حیدری، حسن؛ و شفیعی، افسانه. (13۹۵). تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه‌گذاری زیربخش‌های اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره 15، شماره ۸۰، صص ۲۳- ۴۴.
جعفرنژاد، احمد؛ محقر، علی؛ درویش، مریم؛ و یاسایی، مهرداد. (13۸۹). ارائه روشی برای اندازه‌گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۱۴، شماره ۵۴، صص ۱۴۵- ۱۶۹.
حدادی هرندی، علی‌اکبر؛ والمحمدی، چنگیز؛ و صالحی صدقیانی، جمشید. (۱۳۹۸). مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند.  دو فصلنامه مدیریت بحران، دوره ۸، ویژه نامه هوشمند سازی، صص ۲۵-۳۳.
حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ پشاآبادی، میکائیل؛ عطایی، مهدی؛ و حیاتی، بهزاد. (13۹۳). بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی). مدیریت بازرگانی، دوره ۷، شماره ۳، صص ۶۰۱-۶۲۰.
حنجری، سارا؛ تقوی، مهدی؛ تاری، فتح اله؛ و جعفری صمیمی، احمد. (13۹۹). اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۲۴، شماره ۹۴، صص ۲۳۱- ۲۵۸.
خدادادکاشی، فرهاد ( 1389 )، اقتصاد صنعتی، تهران: سمت.
خدادادکاشی، فرهاد؛ نورانی آزاد، سمانه؛ و اسحاقی گرجی، مرضیه. (13۹۵). اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۲۱، شماره ۸۱، صص ۱- ۳۰.
رجالی، سید محمدجواد؛ صنایعی، علی؛ و محمدشفیعی، مجید. (۱۴۰۰). پژوهشی آمیخته در زمینه روابط فروشنده-خریدار در بازارهای صنعتی  (B2B)مورد مطالعه زنجیره تامین صنعت نفت ایران. مدیریت بازرگانی، دوره ۱۳، شماره ۱، صص ۲۷۳-۳۰۳.
روشندل اربطانی، طاهر و محمودزاده، احد. (13۹۶). طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه‌های اجتماعی به‌منظور تأثیر بر تمایل مشتریان. مدیریت بازرگانی، دوره ۹، شماره ۴، صص ۷۶۳-۷۸۶.
شکی، فاطمه (۱۳۹۶). گزارش بازارهای برتر تجهیزات پزشکی اداره تجارت بین‌المللی وزارت بازرگانی ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ (بررسی اجمالی و یافته‌های کلیدی).
شهبازی، کیومرث؛ موحدی، محمد؛ و برومند، یونس. (13۹۷). رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط :کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۲۲، شماره ۸۸، صص ۷۷- ۱۱۳.
طالبی، کامبیز؛ ثنائی پور، هادی؛ و حیدری، ناصر. (۱۳۹۰). تبیین نقش پارک‌های علم و فناوری در رشد شرکت‌های فناورانه محور.  فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال سوم، شماره ۱۱، صص ۱۴۷-۱۶۶.
عارف منش، زهره؛ صالحی وزیری، سید محسن و برزگر، مجید. (139۹). بررسی رابطه عملکرد شرکت با موانع ورود به صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. سال چهارم، شماره ۳۶، صص ۸۴-۹۷.
عرفانیان، مسعود؛  آزادی احمد ابادی، محمد و صفاری، محمد سعید. (139۹). موانع اقتصادی پیشرفت؛ مورد کاوی صنعت تجهیزات پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش تولیدکنندگان خصوصی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت. صص ۱۷۳۵- ۱۷۴۴.
علم بیگی، امیر؛ ملک‌محمدی، ایرج؛ زارعی، بهروز؛ و اسدی، علی. (۱۳۹۰). تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی.  فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال سوم، شماره ۱۱، صص ۱۰۷-۱۲۶.
فاضلی کبریا، حامد؛ شفقت، ابوطالب؛ ؛ بهمنی، اکبر؛ و کریمی، مینو. (۱۴۰۰). تأثیــر ســرمایه اجتماعــی بــر تــاب‌آوری بــا تأ کیــد بــر نقــش میانجـــی رفتـــار شـــهروندی ســـازمانی در بحران‌هـــا مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه.  دو فصلنامه مدیریت بحران، دوره ۱۰، شماره ۱، صص ۷۳-۸۱.
کرانی، عبدالرضا؛ جلالوند، وحید؛ و شهیکی تاش، محمدنبی. (139۳). بررسی میزان اثربخشی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر موانع ورود بنگاه‌ها در بخش صنعت ایران (استفاده از رویکرد AHP فازی).  فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. سال دوم، شماره ۸، صص ۱۰۳-۱۲۴.
مجیدی، وحید. (1386). پارک علم و فناوری خلیج فارس   https://www.pgstp.ir/ page/AboutPGSTP.
مبینی دهکردی، علی؛ نانکلی، علیرضا؛ و جامه بزرگی، محمد‌جواد. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های موجود در صنعت شیشه و بلور ایران با نقش میانجی‌گری فرهنگ سازمانی.  فصلنامه توسعه کارآفرینی. دوره ۹، شماره ۴، صص ۷۱۱-۷۲۹.
مدهوشی، مهرداد و رضایی، سعید. (13۹۲). ارزیابی اثربخشی تبلیغات ویروسی با طرح پژوهش تجربی. مدیریت بازرگانی، دوره ۵، شماره ۳، صص ۱۲۵-۱۴۴.
موسوی، سید قائم و صادقیان، رضا. (139۱). بررسی منطق فازی و کاربرد ان در مسائل پیچیده. ماهنامه پژوهشی ملل، (15)2، صص 77-89.
نوروزپور، نازنین؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ ولی‌بیگی، حسن؛ و دیده خانی، حسین. (۱۴۰۰). تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۲۶، شماره ۱۰۱، صص ۱۹۳- ۲۲۸.
وحیدی‌نیا، الهام؛ حسین‌زاده شهری، معصومه؛ خدادادحسینی، سید حمید؛ و عبدالوند، ندا. (۱۳۹۸).شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران.  فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. دوره ۱۰، شماره ۴۰، صص ۱۹-۴۳.
 
Adu-Danso, E., & Abbey, E. (2020). Does Foreign Ownership Enhance Technological Innovation Amongst Manufacturing Firms in Sub-Saharan Africa? Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1–27.
Asikainen, K. (2012). Barriers to Entry in a Regulated Industry: Tackling Barriers to Entry with Limited Resources-The Entrant Perspective.
Bıçakcıoğlu-Peynirci, N., Hizarci-Payne, A. K., Özgen, Ö., & Madran, C. (2019). Innovation and Export Performance: a Meta-Analytic Review and Theoretical Integration. European Journal of Innovation Management.
Blees, J., Kemp, R., Maas, J., Mosselman, M., & May, Z. (2003). Barriers to Entry. Zoetermeer, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs.
Burns, P. (2016). Entrepreneurship and Small Business. Palgrave Macmillan Limited.
Chou, S.-F., Horng, J.-S., Liu, C.-H., Huang, Y.-C., & Zhang, S.-N. (2020). The Critical Criteria for Innovation Entrepreneurship of Restaurants: Considering the Interrelationship Effect of Human Capital and Competitive Strategy a Case Study in Taiwan. Journal of Hospitality and Tourism Management, 42, 222–234.
Couto, A., & Barbosa, N. (2020). Barriers to Entry: An Empirical Assessment of Portuguese firms’ Perceptions, European Research on Management and Business Economics, 26(2), 55-62.
Cullman, A., Schmidt-Ehmckey, J., Zloszystiz, P. (2012) R&D Efficiency and Barriers to Entry: a Two Stage Semi-Parametric DEA Approach, Oxford Economic Papers, Vol. 63, p. 176-196.
Fahim, I., Purslemi, M., Hosseinzadeh, A., & Ghasemi Namaghi, M. (2020). Designing a Social Branding Model of the Banking Industry in Social Networks. Brand Management, 7(3), 171-226.
Fei, X., & Liu, J. (2020). Trade Regulations for Export Restrictions on Medical Supplies During the Pandemic: Shortcomings and Suggestions.
Gavin, S., & Ross, T. W. (2018). Long-Term Contracts as Barriers to Entry with Differentiated Products. International Journal of Industrial Organization, 59, 514-537.
Hasche, N., Höglund, L., & Linton, G. (2020). Quadruple Helix as a Network of Relationships: Creating Value Within a Swedish Regional Innovation System. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 32(6), 523-544.
Hochberg, Y. V., Ljungqvist, A., & Lu, Y. (2010). Networking as a Barrier to Entry and the Competitive Supply of Venture Capital. The Journal of Finance, 65(3), 829-859.
Karakaya, F. (2002) Barriers to Entry in Industrial Markets, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 17, No. 5, p. 379-388.
Karakaya, F., & Parayitam, S. (2013). Barriers to Entry and Firm Performance: a Proposed Model and Curvilinear Relationships. Journal of Strategic Marketing, 21(1), 25-47.
Li, Y., Lu, N., Shi, J., & Jiang, B. (2021). A Quantitative Causal Diagram Based Optimal Sensor Allocation Strategy Considering the Propagation of Fault Risk. Journal of the Franklin Institute, 358(1), 1021–1043.
Lutz, C., Kemp, R., Dijkstra, S. (2010) Perceptions Regarding Strategic and Structural Entry Barriers, Small Business Economics, Vol. 35, p. 19-33.
Mabenge, B. K., Ngorora-Madzimure, G. P. K., & Makanyeza, C. (2020). Dimensions of Innovation and Their Effects on the Performance of Small and Medium Enterprises: the Moderating Role of Firm’s Age and Size. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-25.
Milici, A., Ferreira, F. A. F., Pereira, L. F., Carayannis, E. G., & Ferreira, J. J. M. (2021). Dynamics of Open Innovation in Small- and Medium-Sized Enterprises: A Metacognitive Approach. IEEE Transactions on Engineering Management, 1–14.
Niroumand, M., Shahin, A., Naghsh, A., & Peikari, H. (2021). Frugal Innovation Enablers, Critical Success Factors and Barriers: A Systematic Review. Creativity and Innovation Management. 30(2), 348–367.
Person, A. (2009). Barriers to Entry and Market Strategy: a Literature Review and a Proposed Model. European Business Review, 21(1), 64-77.
Sehgal, S., & Gupta, G. (2019). Converging Resources and Co-Producing for Innovation: Evidence from Fealthcare Services. European Journal of Innovation Management.
Soner, O. (2021). Application of Fuzzy DEMATEL Method for Analysing of Accidents in Enclosed Spaces Onboard Ships. Ocean Engineering, 220, 108507.
Štula, M., Doko, A., & Maras, J. (2011). Country’s Internet Spreading Rate Modelling with Fuzzy Cognitive Map. International Journal of Modelling and Simulation, 31(4), 287-295.
Tajeddini, K. (2016). Financial Orientation, Product Innovation and Firm Performance: An Empirical Study in the Japanese SMEs. International Journal of Innovation and Technology Management, 13(3), 1-30. 
Tajeddini, K. and Trueman, M. (2012). Managing Swiss Hospitality: How Cultural Antecedents of Innovation and Customer-Oriented Value Systems can Influence Performance in the Hotel Industry. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1119–1129.
Van Den Heuvel, C., Kao, P.-J., & Matyas, M. (2020). Factors Driving and Hindering Business model Innovations for Mobility Sector Start-ups. Research in Transportation Business & Management, 37, 100568. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100568
Villanger, E. (2015). Entrepreneurial Abilities and Barriers to Microenterprise Growth: A Case Study in Nepal. The Journal of Entrepreneurship, 24(2), 115-147.