تحلیل رفتار پویای مصرفی مناطق شهری کل کشور و استان اصفهان:کاربرد دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 کارشناس ارشد

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

بررسی و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها از جهت چگونگی تخصیص درآمد محدود به کالاها و خدمات مختلف، یکی از مباحث مهم علم اقتصاد به شمار می رود. به همین جهت در اکثر کشورها ب رای اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب و به نفع رفاه جا معه، شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای آینده مصرف کنندگان جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی، چنین مطالعاتی انجام می پذیرد. در سال های اخیر به منظور مطالعه حساسیت قیمتی کالاها و هم چنین تغییرات درآمد واقعی، توجه به الگوی دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل بیشتر شده است . در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن، برآورد تابع تقاضا و تحلیل ۱۳۵۸ ) و مقایسه آن با ‐ رفتار مصرفی خانوارهای مناطق شهری استان اصفهان در دوره ( ۸۴ کل کشور با فرض وجود عادات مصرفی در رفتار خانوار می باشد نیز از همین روش استفاده شده است. نتایج آماری تحلیل دا ده ها نشان می دهد که سهم هزینه های مصرفی غیرخوراکی نسبت به خوراکی در طول دوره بعد از دفاع مقدس به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۴ در بینخانوارهای شهری کل کشور و استان اصفهان به ترتیب حدود ۷ حاکی از افزایش رفاه اقتصادی به خصوص در مناطق شهری ا ستان اصفهان طی این دوره می باشد از طرف دیگر نتایج برآوردی الگوی تقاضای خانوار در هر دو جامعه آماری بیانگر رد فرضیه همگنی و تقارن طبق آزمون والد و دال بر وجود عادات مصرفی در تقاضای خانوارها می باشد. کشش قیمتی خودی تقاضا برای کلیه گروهها دارای علامت مور د انتظار بوده است. کشش درآمدی محاسبه شده برای استان اصفهان نشان از آن دارد که گروه خوراکیها، پوشاک و کفش و برای کل کشور گروه خوراکیها و مسکن و سوخت کالاهای ضروری محسوب می شود و سایر گروههای مورد بررسی نیز کالاهایی نرمال و لوکس می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic of Consumer Behaviour in Urban Areas of the Country and Isfahan, an Application of Almost Ideal Demand System

نویسندگان [English]

  • homayon ranjbar 1
  • abas shahrivar 2
  • ali khoram roz 3
چکیده [English]

Survey analysis of consumers' behavior of allocating limited income to the purchase of different goods and services is one of the important topics in economics, which is used in economic decision making. In doing economic studies, different methods can be used. In recent years in order to study the sensitivity of commodities prices and the variation of real income, a great attention was given to almost ideal demand system model. In this research, our main objective was to estimate demand function and analysis of consumer behavior in various urban regains of Isfahan province and average of the coun try in the period (1979- 2005), we applied the same technique in compound with habit formation. The results of statistical analysis show that after the Iran-Iraq war period the cost share of the nonfood expenditure in the constant price of year 2005 were be 1.7 and 3 times the cost share of food expenditure in average of the country and Isfahan province respectively. This indicates that in this period the economic welfare was increasing especially in Isfahan province Accordingly to the results of Wald Test, homogeneity and symmetry hypotheses are rejected and habit formation is affected on consumers demand. The signs of price elasticities were as expected for all commodity categories. The estimated income elasticities indicate that in the Isfahan province the “food” and “wear &shoes” and in the average of the country the “food” and “housing & fuel” categories are considered as necessity and other categories are considered luxury

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALMOST IDEAL DEMAND SYSTEM/ SEEMINGLY UNRELATED REGRESSIONS/ HABIT FORMATION