بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

طی سال های اخیر، مفاهیم متعددی برای تغییر سازمانی ارائه شده است که فر آیندهای کسب و کار را به عنوان مبنای مفهومی برای طراحی سازمان مورد توجه قرار می دهند . نگرش فرآیندی و فرآیند محوری از مهم ترین ویژگی هایی است که سازم ان های پیشرو باید داشته باشند . استقبال از تغییر و دگرگونی، بر این فرض اولیه مبتنی هستند که سازمان ها باید مجدداً بر وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین نیازهای مشتریان تمرکز کنند. موفقیت در بکارگیری فر آیندهای سازمانی به جای اجزای ساختاری سازمان ها در این پژوهش موج ب شد تا محقق ین در صدد ارائه مدلی فرایندی جهت دستیابی به زنجیره تأمین چابک برآیند. در این پژوهش در ابتدا مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و و دیگر مدل ها SCOR اقدام به طراحی مدلی برای تدوین مؤلفه های چابکی بر اساس مدل صورت گرفته و در آن توسعه محصول ROR شده است . مدل پیشنهادی بر اساس مدل _جدید (به عنوان یک مؤلفه اصلی ) نیز مدنظر قرار گرفته است . مدل ارائه شده پس از تایید خبرگان صنعت و دانشگاه، مورد آزمایش صنعت قرار گرفت . با توجه به یافته های تحلیل عاملی عوامل جدیدی در خصوص طبقه بندی فرآیندها ایجاد شد و بر اساس طبقه بندی جدید مدل مورد آزمون قرار گرفت و نشان داده شد که توسعه ی محصول جدید و مدیریت تأمین و تولید بطور مستقیم و غیرمستقیم و مدیریت تحویل تنها بطور غیر مستقیم بر چابکی زنجیره تأمین اثر دارند. با وجود این، لازم به ذکر است که یافته های این مقاله ب اید به عنوان یک ایده دوراندیشانه در مورد چگونگی طراحی سازمان ها بر مبنای فر آیند و تلاش برای دریافت بازخورد تجربی و نظری که عملی بودن ایده ارائه شده را مدنظر قرار می دهد، مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Supply Chain Agility

نویسندگان [English]

  • hesam zandhesami 1
  • ali rajabzadeh 2
  • abas toloei 3
1
2
3
چکیده [English]

In a constantly changing global competitive environment, an organization’s supply chain agility directly impacts its ability to produce, and deliver innovative products to their customers in a timely and cost effective manner. While the beneficial impact of supply chain agility is generally acknowledged, very little research exists to date addressing how an organization can achieve supply chain agility. This study first presents a framework of a process based organization’s supply chain agility, and then establishes the key factors that determine the agility attributes of the four critical processes of the supply chain—new product development, sourcing, manufacturing, and delivery. In developing model SCOR model and other models are used. Using empirical data, we develop agility scales related to our supply chain agility model, and then test the model. In this process 4 main supply chain processes transform to 3 processes (new product development, delivery management and sourcing & manufacturing management). Using structural equation modeling (SEM) we show that supply chain agility of a firm is directly and positively impacted by the degree of new product development and sourcing & manufacturing management supply chain process agility; while it is indirectly impacted by the delivery management process. The finding of this paper can be used as an idea for designing organization and efforts for getting theoretical and empirical feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AGILITY / SUPPLY CHAIN AGILITY / SEM / FACTOR ANALYSIS / PROCESS APPROACH