اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 پژوهشگر اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در مقاله حاضر سع ی شده، تأث یر جهان ی شدن در کنار عوامل ق یمت ی و غیرقیمت ی بر به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در GMDH صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از شبکه عصب ی مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بخصوص با تعداد مشاهدات محدود، مورد و شاخص باز بودن تجاری (ITI) بررسی و اقع شود . همچنین از مع یار ادغام تجارت ب ین الملل به عنوان شاخص جهانی شدن استفاده شده است. OPENOX نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن، رشد درآمد جهانی و رشد واردات کالاهای سرمایه ای به عنوان متغیر های برون سیستمی، تأثیر به مراتب بیشتری بر رشد صادرات غیر نفتی نسبت به سایر متغیرها ‐ به خصوص متغیرهای درون سیستمی ‐ دارند . ضمن اینکه رشد تولید حقیقی به عنوان مهمترین عامل درون سیستمی، نقش تعیین کننده ای در رشد صادرات غیر نفتی ایفا می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Globalization on Non-oil Exports in Iran

نویسندگان [English]

  • hamid abrishami 1
  • ebrahim gorji 2
  • mehdi ahrari 3
  • farzaneh najafiyan 4
چکیده [English]

This study investigates the impact of globalization on non-oil exports in Iran based on monetary and non-monetary factors through application of GMDH neural network model, as a tool with high ability for tracing and indicating complex nonlinear trends, especially when limited number of observations are available. The research has used International Trade Integration criteria and trade openness index as indices of globalization. The findings of this research illustrate that the impact of the growth of the world income and the growth of imported capital goods on non-oil exports in Iran is more important than the effect of other factors in globalization process. Furthermore, this study concludes the growth of GDP as an internal factor has a significantly major effect on increasing non-oil exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GLOBALIZATION / NON-OIL EXPORTS / GMDH NEURAL NETWORK / GROWTH OF WORLD INCOME / IMPORTED CAPITAL GOODS / GLOBALIZATION INDICATORS