مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی (مطالعه موردی صنعت باطری خودروهای شخصی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت‌مدرس

2 دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از جم له مسایل پیش روی برنامه ریزان بازاریابی جهت نیل به مزیت رقابتی پایدار ، به ویژه در حوزة محصولات مصرفی با دوام با گستره عرضه و تقاضای فصلی، طراحی و توسعه آمیخته اثربخش بازاریابی است . بدین ترتیب به منظور برخورداری از آمیخته ای منسجم و پویا، تصمیم گیری در مورد تعیین ارزش هر یک از عناصر آمیخته و شیوه تعامل عناصر با یکدیگر جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی راهبرد مؤثری خواهد بود. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین ارزش و سهم هریک از متغیرهای مؤثر در آمیخته بازاریابی متناسب با اهداف و استراتژی های بازاریابی بنگاه است . بررسی پیشینه تحقیقات انجام گرفته رایج حاکی از آن ا ست که عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی ‐از جمله قیمت رقبا، کیفیت محصولات رقبا، ماهیت رقابت، پیش بینی فروش، سطح رضایتمندی مشتریان‐ عمدتاً تصادفی، پویا، مبهم، نادقیق، کیفی و یا نامشهود بوده و فهم آنها نیازمندبهره گیری از رویکردهایی است که با ماهیت ذاتی این نوع متغیرها سنخیت و همخوانی داشته باشد . حال آنکه در اکثر مدل های رایج، مساله طراحی آمیخته با رهیافتی ساختاریافته و در قالب داده های سری زمانی فارغ از توجه به ماهیت داده ها و قضاوت های انسانی و نیز عدم توجه به نو ع و میزان اثرگذاری متغیرهای ورودی بر متغیرهای خروجی صورت گرفته است . لیکن در این تحقیق با بکارگیری رویکرد فازی در مدلسازی، اتکاء به داده های واقعی عملکرد و تحلیل آراء خبرگان؛ خلاء یاد شده تا اندازه زیادی مرتفع شده است. بدین ترتیب مقاله حاضر با بررسی انتقا دات وارده به چارچوب های مختلف آمیخته بازاریابی از دو منظر محتوایی و فرایندی، تبیین روش های مختلف تعیین عناصر تشکیل دهنده آمیخته و آنگاه طراحی و بسط مدل پیشنهادی متناسب با یک نام تجاری و یک خط محصول متمایز‐ و نه در سطح کل بنگاه ‐ نشان می دهد که شیوه جدید بکا ر گرفته شده تناسب بیشتری با فضای نوین کسب وکار و استراتژیهای بازاریابی بنگاه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Marketing Mix Modeling (A Case Study of Automobile Battery Industry)

نویسندگان [English]

  • seyed hamid khodadahosseini 1
  • mehran rezvani 2
1
2
چکیده [English]

Designing and developing an effective marketing mix is an important issue for marketing planners who wish to achieve a sustainable competitive advantage particularly in the field of durable consumption goods with a seasonal supply and demand. Hence, to enjoy a coherent and dynamic mix, it would be an effective strategy to decide on the evaluation of every component of the marketing mix and to study the ways these components will interact to respond to the environmental changes. The main purpose of this paper is to determine the share and value of each of the underlying variables in the marketing mix in accordance with the marketing goals and strategies of a firm. The review of earlier studies indicate that the marketing mix component such as competitor’s price, competitor’s quality, competition intensity, sales forecast, and customers’ satisfaction level have been mainly stochastic, dynamic, vague, imprecise, qualitative or intangible that require approaches coherent with the innate nature of these variables. However, in most of the current models, the issue of designing a mix with structured approach and in a time-series framework has been handled without paying enough attention to the data nature and humane judgments, and the impact of the input variables on output variables. In the meantime, this paper tries to compensate for the aforementioned shortcoming by employing a fuzzy approach in modeling, reliance on the actual performance data, and analysis of the experts’ views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MARKETING MIX / FUZZY MARKETING MIX / MIX COHERENCY / MIX DYNAMICS / BATTERY INDUSTRY