ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

3 کارشناس پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

افزایش مناسب تولید و تولید برای صادرات زعفران در سال های اخیر سبب شده که کشور به دنبال بازارهای جدید صادراتی باشد . اما همواره این پرسش مطرح است که این صادرات به چه کشورهایی صورت گیرد و چه معیارهایی تعیین کننده این کشورها هستند؟ مقاله حاضر با دو هدف برآورد ظرفیت زعفران صادراتی ایران و شناسایی بازارهای هدف آن ۲۰۰۲ تدوین شده است. نتایج گویای آن است که : ‐ برای سال های ۶ از ۵۰ کشور تقاضاکننده زعفران در بازار جهانی، تنها ۱۲ کشور از جمله آمریکا، فرانسه، ژاپن و عربستان سعودی تقاضای واردات بالایی دارند . حال آن که، در بازار صادر ات زعفران ایران، شش کشور اصلی متقاضی واردات، امارات، اسپانیا، ایتالیا، عربستان سعودی، فرانسه و سوئد هستند . محاسبه شاخص حداکثر پتانسیل صادراتی زعفران ایران نشان می دهد ۱۲ کشور اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، سوئد، فرانسه، عربستان سعودی، سوئیس، ژاپن، تایلند، استرا لیا، آرژانتین و آلمان بیشترین پتانسیل وارداتی زعفران از ایران دارند . بر اساس شاخص پتانسیل وارداتی استفاده نشده زعفران کشورهای جهان از ایران به صورت مطلق (میلیون دلار ) برایکل دوره، چهار کشور آمریکا، ژاپن، سوئد و انگلیس در اولویت بازارهای هدف زعفران ایران ق رار دارند . همین طور، بر اساس شاخص درصد استفاده نشده از پتانسیل وارداتی کشورها از ایران به صورت نسبی (درصد ) کشورهای اصلی متقاضی واردات زعفران از ایران، آمریکا، هنگ کنگ، بلژیک، سنگاپور، ژاپن، کانادا، استرالیا، هلند، انگلیس، آرژانتین، نروژ و ایتالیا با بیش از ۵۰ درصد استفاده نشده از پتانسیل وارداتی از ایران در شناسایی بازارهای هدف در اولویت قراردارند . بررسی و شناسایی بازارهای هدف بر اساس معیارهای هشت گانه مورد بررسی در مقاله بیانگر آن است کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، هلند، انگلیس، آرژانتین، نر وژ، بلژیک و ایتالیا در زمره مهمترین بازارهای هدف صادراتی زعفران ایران هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Saffron: Export Capacity and Target Markets

نویسندگان [English]

  • zorar permeh 1
  • mirabdollah hosseini 1
  • ahmad nabizadeh 2
  • hamidreza mohebi 3
1
2
3
چکیده [English]

Due to increased production of saffron, Iran has been looking for new export markets during recent years. However, a persistent question has been which countries are suitable for export and what criteria are to be employed to recognize those countries. Thus, this article tries to estimate the "Iran's export capacity for saffron" and recognize "its target markets" for 2002- 06. The results are as follows: Fifty countries import saffron, but only 12 countries including, inter alia, the United States, France, Japan and Saudi Arabia are major importers thereof. Major importers of Iran's saffron are the United Arab Emirates, Spain, Italy, Saudi Arabia, France and Sweden. Iran's maximum export potential index for saffron suggest that 12 countries including Spain, Italy, the United States, Sweden, France, Saudi Arabia, Switzerland, Japan, Thailand, Australia, Argentina and Germany have most import potential for Iran's saffron. By virtue of idle import potential index for Iran's saffron in absolute terms (million dollars) during 2002- 06, the United States, Japan, Sweden and the United Kingdom emerge as the best target markets for Iran's saffron. According to the same index in relative terms (percent), the best target markets for Iran's saffron are the United States, Hong Kong, Belgium, Singapore, Japan, Canada, Australia, Netherlands, the United Kingdom, Argentina, Norway and Italy with over 50 percent of their import potential being idle. Using eight criteria examined in the article reveals that countries such as the United States, Japan, Canada, Australia, Netherlands, the United Kingdom, Argentina, Norway, Belgium and Italy are among the most important target markets for Iran's saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EXPORT PROMOTION / EXPORT CAPACITY / TARGET MARKETS / SAFFRON / IRAN