دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، مرداد 1394، صفحه 1-170 
طراحی مدل جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی

صفحه 139-170

حسین عباسی‌اسفنجانی؛ لطف‌اله فروزنده دهکردی