دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 1-170 
تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 55-76

فرهاد خداداد کاشی؛ مجید احمدیان؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمد زاغیان