مخارج توریسم و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی: شواهدی از کشورهای درحال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم اقتصادی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

توریسم یک فعالیت بین‌رشته‌ای است که چندین فعالیت اقتصادی را دربرگرفته و به مهارت‌های متنوعی نیازمند است؛ بنابراین پیامدهای آن می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد. این مقاله می‌کوشد روابط علّی و همگرایی بین مخارج توریسم و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در کشورهای درحال‌توسعه در سال‌های 2011-1995 را با استفاده از آزمون علیت در چارچوب P-VECM و روش هم‌‌انباشتگی FMOLS بررسی کند.
نتایج آزمون‌‌ علیت (کوتاه‌‌مدت و بلندمدت) در چارچوب P-VECM نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، هیچ رابطه علّی‌ای میان مخارج توریسم و ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت وجود ندارد، در‌حالی‌‌که علیت یک‌طرفه از مخارج توریسم به ارزش افزوده بخش خدمات وجود دارد. همچنین در بلندمدت، علیت یک‌طرفه از توریسم به ارزش افزوده بخش‌‌های کشاورزی و صنعت وجود دارد، درحالی‌‌که علیت دوطرفه بین مخارج توریسم و ارزش افزوده خدمات برقرار است. علاوه بر آن، نتایج بردارهای هم‌‌انباشتگی FMOLS نشان می‌‌دهد مخارج توریسم اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش‌‌های خدمات و صنعت داشته، اما این اثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Expenditures and Value Added of Economic Sectors: Evidence from Developing Countries

نویسندگان [English]

  • somaye sadeghi 1
  • soraya ghasemi 2
چکیده [English]

Tourism is a multidisciplinary activity that involves several activities and need various skills, hence, its benefits can spread over to other sectors of the economy. This paper investigates the relationship between tourism expenditures and value added of agricultural, manufacturing and services sectors for developing countries during 1995-2011, using P-VECM and FMOLS methods. The results of Granger causality test in P-VECM framework indicate that there is no short-run causality link between tourism and value added of agricultural and manufacturing sectors, while there is one-way causality link from tourism to value added of services sector. Likewise, in long-run, there is a one-way causality link from tourism to value added of agricultural and manufacturing sectors, while this causality relation is tow-way for services sector. Furthermore, the results of Co-integrated vectors using FMOLS method show that the effect of tourism expenditures on value added of services and manufacturing sectors is positive and significant, while this effect on value added of agriculture sector is negative and significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism/ Value Added of Economic Sectors/ P-VECM/ FMOLS Method