تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بهره وری کل عوامل (مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد

چکیده

تجارت خدمات در سال‌های اخیر نقشی کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان داشته است و هم‌اکنون نیز سهم زیادی از کل تجارت جهانی را در برگرفته است. در دهه‌‌های اخیر، اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به‌دلیل تأثیراتی که بر بهره‌‌وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته‌‌اند. در مطالعه حاضر در قالب الگوی اقتصادسنجی پنل دیتا، با استفاده از داده‌‌های دوره زمانی 1995 تا 2009 برای 21 کشور درحال‌توسعه (به همراه ایران)، اثر آزاد‌سازی تجارت کل بخش خدمات بر بهره‌‌وری کل عوامل (TFP) اقتصاد این کشورها بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری کل بخش خدمات بر بهره‌‌وری، تأیید‌کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد‌سازی تجارت خدمات و بهره‌‌وری کل عوامل است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Effects of Services Trade Liberalization on Total Factor Productivity: A Case Study of Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • alireza amini 1
  • maryam lotfipur 2
چکیده [English]

Service trade has a key role in structure variation of world economy in recent years, and it has an increasing share in the total world trade. In recent decades, most of both developed and developing countries paid attention to services trade liberalization  due to the effects that it has on productivity and job creation. In this study we employ panel data by using data from 1995 to 2009 for a set of 21 developing countries in an attempt to investigate the impact of services trade liberalization on total factor productivity. The obtained result from estimate of model show a significant and positive relationship between services trade liberalization and total factor productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Services Trade Liberalization / Total Factor Productivity / Human Capital / Technology / Efficiency