طراحی مدل جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی انجام شد. روش این مطالعه با توجه به گزاره‌های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه‌ای و اجرای روش دلفی و با مراجعه به 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد اجرایی انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی ـ تطبیقی و مطالعه ادبیات، فعالیت‌ها و مراحل فرایند تجاری‌سازی شناسایی شده و نیز مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجاری‌سازی احصاء شدند. سپس، با بهره‌گیری از نظریه سه‌شاخگی (3c) هر کدام از مؤلفه‌ها براساس ویژگی‌هایشان در سه دسته عوامل زمینه‌ای، محتوایی و ساختاری طبقه‌بندی شدند. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بُعد زمینه‌ای، محتوایی و ساختاری و نیز مراحل فرایند تجاری‌سازی، چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و سپس، چارچوب مفهومی پیشنهادی با استفاده از روش تحقیق کیفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر آن‌ها در طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته‌های این پژوهش، فرایند تجاری‌سازی در هشت مرحله شناسایی شده و در مورد 29 مؤلفه مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات با مقدار ضریب توافق کندال 804/0 بین صاحبنظران اجماع و اتفاق‌نظر حاصل شد. همچنین، بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل سه‌گانه مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات با آزمون فریدمن، نشان داد عوامل زمینه‌ای با رتبه اول و عوامل محتوایی و ساختاری به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم اولویت‌بندی اعضای پانل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Comprehensive Model for Commercializing University Research with the Delphi Approach

نویسندگان [English]

  • hossein abbasi 1
  • lotfollah frozandeh 2
1
2
چکیده [English]

This study was conducted to present a comprehensive model for the commercialization of university research. For this purpose, the exploratory and comparative approach was used to study and review of the literature to identify activities and commercialization process steps and the most important factors were recognized that affecting commercialization. Then, each recognized factors are classified based on Tri-Category (3c) theory in three categories: context, structure and content and conceptual framework was presented. The proposed conceptual framework was developed with three rounds of Delphi method by collecting data of the 25 experts, and model validation study was presented at the end. Based on the findings, the eight stages of the commercialization process were identified and 29 factors that affect the commercialization of research, consensus was achieved (Kendall coefficient = 0.804). Also, analysis of expert opinions with Friedman test, showed that contextual factors are the first and the top rated, Content and structure factors were ranked second and third in priorities of panel members in affecting  commercialization of university research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization / University Research / Commercialization Model / Delphi Method