اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

جهانی‌شدن و افزایش نگرانی‌های عمومی درباره پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین‌الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش داده‌های تابلویی به مقایسه اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر پایداری زیست‌محیطی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دوره زمانی 2011-2005 پرداخته و از شاخص جدید KOF برای معرفی جهانی‌شدن و از شاخص ترکیبی و جدید پایداری زیست‌محیطی FEEM به‌عنوان شاخص زیست‌محیطی استفاده می‌کند. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد جهانی‌شدن اقتصاد بر پایداری زیست‌محیطی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته اثر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Globalization and Environmental Sustainability: A Comparison between Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • ahmad jafari samimi 1
  • zeinab gholami 2
1
2
چکیده [English]

Public concerns regarding environmental consequences of globalization and increasing economic activities, both have been very important in international relations since 1980s. This paper compares the environmental impacts of economic globalization between developed and developing countries, using panel data model for the period 2005-2011. This article used new composite environmental sustainability index FEEM. Results indicate that the impact of economic globalization on environmental sustainability for both developing and developed countries is negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Globalization / Environmental Sustainability / Panel Data / Developing Countries / Developed Countries