دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، شهریور 1397، صفحه 1-214 

مقاله پژوهشی

سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380

صفحه 1-34

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانویی؛ زهره فراست؛ لیلا مومنی


سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE

صفحه 125-162

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ ایلناز ابراهیمی