دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، خرداد 1397، صفحه 1-218 
مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند

صفحه 65-88

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ پرویز احمدی