بررسی تاثیر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال و پیش بینی روند اشتغال تا سال 1407 (مطالعه موردی: ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

گردشگری به عنوان یک بخش با اشتغال‌زایی بالا، از طریق جذب درآمد ارزی، در جهان کنونی از چنان جایگاهی برخوردار است که از آن به عنوان صنعت گردشگری یاد می‌شود. با توجه به آثار اقتصادی این صنعت، اگر بتوان از ظرفیت‌های بالقوه کشور به صورت بهینه استفاده کرد، می‌توان شاهد رشد و شکوفایی بزرگی در سطح اقتصاد کشور بود. دوره‌ی مورد مطالعه در این پژوهش 1392-1374 و شبیه‌سازی آن تا سال 1407درنظر گرفته شده است. به این منظور از روش تلفیقی پویایی‌های سیستم و روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. صنعت گردشگری مسأله‌ای پویا و پیچیده است، از این رو از روش پویایی‌های سیستم که یک روش کمّی-کیفی می‌باشد بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد با توجه به اینکه صنعت گردشگری یک صنعت کاربر است، ورود هر گردشگر خارجی باعث ایجاد اشتغال به صورت مستقیم، غیرمستقیم و القایی شده و رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور را تسریع می‌بخشد. بنابراین به دلیل نقش مهم گردشگران خارجی در اقتصاد کشور لازم است به صنعت گردشگری توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Impact of Attracting foreign tourists on employment and Forecasts of the process of employment to year 1407(Case Study: Iran)

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Armanmehr 1
  • Marzieh Eslamifar 2
1 Assistant Professor of Economics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 MA of Economics, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Tourism as a sector with high employment, by attracting foreign exchange earnings, in today's world is an iconic industry. With regard to the economic impact of the industry, if the potential of the country's capacities can be used for optimal growth and prosperity the impact of the industry on various economic sectors, can be one of the ways to get rid of single-product economy and achieve sustainable development.
After a literature review of studies, the aim of this study was to identify factors affecting tourism employment as well as employment forecast by the industry. For this purpose, the econometric method (OLS) and system dynamics method are used. The tourism industry is a dynamic and complex system so that quality is a quantitative method have been used. The results show that the tourism industry does not require high initial capital. Arrival of foreign tourists will create direct, indirect and induced jobs and economic growth accelerates. So because of the important role of foreign tourists in the economy it is necessary to pay more attention to the tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign tourists
  • employment
  • system dynamics
ادبی، محمد (1395)، « عوامل موثر بر نوآوری در ایران با رویکرد سیستم دینامیک»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
استرمن، جان د (2000)، «پویایی‌شناسی سیستم تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهان پیچیده»،  ترجمه میرزایی دریانی، شهرام و همکاران، چاپ دوم، انتشارات ترمه.
اسعدی، میرمحمد، سعیدا اردکانی، سعید (1394)، «ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد)»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، شماره 14، صص 167-147.
اورعی، مرضیه، ابونوری، عباسعلی، محمدی، هادی (1393)، «بررسی اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها بر شاخص اقتصادی نسبت سود به هزینه کشت پسته در دشت رفسنجان (رویکرد تحلیل سیستمی)»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 11، صص 28-1.
بختیاری، صادق، یزدانی، مرتضی (1389)، «بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر اشتغال»، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 13، صص 60-49.
سوری، علی (1394)، اقتصاد سنجی(مقدماتی)، چ3، تهران، انتشارات فرهنگ‌شناسی.
رفیعی دارانی، هادی، براتی، جواد (1393)، «نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 25، صص 134-109.
روحی، آناهیتا (1390)، «ارایه‌ی یک مدل دینامیک برای صنعت گردشگری در ایران: نگرش سیستمی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز.
زنگی‌آبادی، علی، موسوی، سیدعلی، خلقی‌پور، خلیفه (1389)، «تحلیلی بر نقش طبیعت گردی در جذب گردشگران (مطالعه موردی: منطقه سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد»، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی(دانشگاه تبریز)، شماره 34، صص 97-67.
عیسی‌زاده، سعید، قدسی، سوده (1391)، «محاسبه ضرایب اشتغال‌زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده-ستانده»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 17، صص 172-15.
فن هوو، نوبرت (1393)، «اقتصاد مقاصد گردشگری»، مترجم: شفیعی، افسانه، کجوئیان، مهراد، تهران: مهکامه، چاپ اول.
قزلباش، امیرحسین، امین بیدختی، علی اکبر (1393)، «بازار نیروی‌کار گردشگری در منطقه آسیا-اقیانوسیه»، ناشر دانشگاه سمنان، چاپ اول
کریمی، جعفر، جمالی‌نژاد، مهدی، حیدری، رسول (1392)، بهره‌برداری بهینه از صنعت گردشگری در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی، اولین همایش منطقه‌ای کارآفرینی و تجاری سازی، صص 9-1.
محمدی، بنفشه، قاضی‌زاده، کاظم (1393)، «اهداف گردشگری و سفر در فرهنگ اسلامی»، نشریه کتاب و سنت، شماره 4.
مومنی مهمویی، فاطمه، همایونی‌فر، مسعود (1393)، «بررسی کارکرد صنعت گردشگری ایران در تولید و اشتغال»، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، صص 20-1.
یعقوب‌زاده، رحیم، حجازی، نگین، شفاعتی، اسماعیل، «اقتصاد گردشگری و میزان رقابت پذیری آن در ایران با تاکید بر تحلیل وضعیت گردشگری در ایران و ارائه استراتژی‌هایی برای رشد رقابت پذیر گردشگری»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1393.
یوسف‌زاده، محسن (1394)، «بررسی تأثیر گردشگری بر اشتغال در ایران، مدیریت اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، صص 7-1.
Begg, David, Ward, Damian (2013), Economics for Business, Published by McGraw-Hill Education
Choy, Dexter J. L (1995), The Quality of Tourism Employment, Tourism Management, Vol. 16, No.2, pp. 129-137.
Cloverdon, R.c.2002 ,Tourism Development in the SADC Regional : The Opportunities and Challenges ,Development southern Africa ,Vol 19 ,1,pp:7-28.
Evans T. P., Manire A., De Castro F., Brondizio E., McCrachen S. (2001). A dynamic model of household decision-making and parcel level landcover change in the eastern Amazon. Ecol. Model. 143.
Forrester, J. W. (1961). Industrial Dynamics. Productivity Press, Cambridge.
Hjortha P, Bagheri A. (2006), Navigating Towards Sustainable Development: A System Dynamics Approach.
Holloway, J. C (1994), The Business Of Tourism, 4th edition, London: Pitman Publishing.
Kadiyalia, V. and Kosovab, R. (2013), Inter-industry employment spillovers from tourism inflows. Regional Science and Urban Economics. 43(2), pp 272-281.
Lan (1992), Modelling the sustainability of mass tourism in island tourist economies, Operational Research Society Ltd, pp 1-11
Mcconnell, Compbell R, Brue, Stanley L,Flynn, Sean M, Grant, Randy (2011), Macroeconomics, Published by McGraw-Hill Education
Meadows D. H. (2009) ,Thinking in Systems A Primer, Earth Scan,pp 27-32
Morecroft J. D. W. (1988). System dynamics and micro worlds for policymakers. European Journal of Operational Research. 35(3).
Rosentraub, M, Joo, M(2008),Tourism and economic development: Which investments produce gains for regions? Tourism Management, 30, 759-770.
Shi T.and Gill R.(2007), Developing effective policies for the sustainable development of ecological agriculture in China: the case study of Jinshan County with a systems dynamics model”; Ecological Economics, No. 53, 200
Sterman, J. (2000), Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, Maidenhead.
World Tourism Organization (2006), WTO Tourism Highlights.