سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی، تهران

2 استاد، گروه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی، تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی، تهران

چکیده

افزایش واردات واسطه‌ای در سطح کلان اقتصادی در طی سال‌های اخیر سبب شده است تا سنجش میزان وابستگی به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مقاله، جدول داده ـ ستانده متقارن سال 1380 و 1390 به قیمت‌های ثابت سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته‌اند. یافته‌‌ها حاکی از آن است که نخست، بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بیشترین وابستگی به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ را داشته‌اند. دوم، بیشترین وابستگی به واردات از بعد مقصد متعلق به بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. سوم با بررسی وابستگی به واردات واسطه‌ای از بعد سیاستی طی این دهه، مشخص شد که بخش‌ صنعت بیشترین وابستگی به واردات را از بعد سیاستی دارد و اگر سایر بخش‌‌ها به عنوان بخش سیاستی کشور انتخاب شوند، بیشترین واردات واسطه‌ای از بخش صنعت صورت خواهد گرفت. چهارم، طی این سال‌‌ها وابستگی به واردات واسطه‌ای از بعد سیاستی، روند افزایشی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Import Dependency of Economic Sectors fromOrigin, Destination and Policies Perspectives during 1380-1390

نویسندگان [English]

  • parisa mohajeri 1
  • ali asghar banouei 2
  • zohre farasat 3
  • leila momeni 3
1 alllame tabatabae'i university
2 allame tabatabae'i university
3 allame tababae'i university
چکیده [English]

The increase in intermediate imports at macroeconomic level in recent years has motivated measuring the indirect import dependency from origin, destination and policies in this paper. For this purpose two symmetric input-output tables for the years 1380 and 1390 at the constant prices of 1390 are used. The overall findings are as follows: one, the industry, agricultural and services sectors appear to have high import dependency from the origin. Second, the industry, construction and agricultural sectors have high import dependency from the destination. Third, by analyzing the intermediate import dependency from policy perspective during this decade, it obvious that industry sector has the most import dependency from policy perspective and if other sectors selected as policy sectors, the most intermediate imports are done through Industry sector. Fourth, during these yeats intermediate import dependency from policy perspective has an increasing trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Import Dependency form Origin Aspect
  • Import Dependency form Destination Aspect
  • Import Dependency form Policy Aspect
بانوئی، علی‌اصغر (1391)؛ «ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش‌های تفکیک آن با تأکید بر جدول متقارن سال 1380»، سیاست‌گذاری اقتصادی، سال چهارم، ش. 8، صص 74-31.
بانوئی، علی‌اصغر و همکاران (1396)؛ روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری، مطالعه موردی استان گیلان، پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال بیست و چهارم، ش. 13، صص 34-1.
بانوئی، علی‌اصغر و پریسا مهاجری (1396)؛ ابعاد فضایی روش‌های غیرآماری و ترکیبی در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای، مطالعه موردی استان گیلان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، در دست چاپ.
پاشا، پگاه و علی‌اصغر بانوئی و جاوید بهرامی (1392)؛ «تحلیل‌های سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره هفدهم، ش. 67، صص 81-100.
فریدزاد، علی و پریسا مهاجری (1395)؛ «بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از محدودیت عرضه در زیربخشهای صنعت بر سایر بخشهای اقتصادی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور»، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، ش. 19، صص 155-185.
مهاجری، پریسا و سیدهادی موسوی نیک (1391)؛ «سنجش میزان آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی از محدودیت واردات»، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ش. 12701.
مهاجری، پریسا و علی فریدزاد (1393)؛ «سنجش آسیب پذیری بخش‌های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی»، سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 2، ش. 4. صص 181-212.
Cuihong, Y, & Jiansuo, P. (2007), Import Dependence of Foreign Trade: a Case of China. In 16th International Conference on input-Output Techniques, Pp, 2-6.
Dietzenbacher, E, & Hoen, A. R. (1998), “Deflation of Input‐Output Tables from the User’s Point of View: A Heuristic Approach”. Review of Income and Wealth, Vol. 44, No. 1, Pp, 111-122.
Dietzenbacher, E., & Hoen, A. R. (1999). “Double Deflation and Aggregation”. Environment and Planning, Vol.31 , No.9, PP: 1695-1704.
Flegg, A. T. Huang, Y. and Tohmo, T. (2015), Using CHARM to Adjust for Cross-Hauling: The Case of the Province of Hubei, China, Economic Systems Research, Vol. 27, No. 3, PP: 391-413.
Flegg, A. T., Mastronardi, L. J. and Romero, C. A. (2016), Evaluating the FLQ and AFLQ Formula for Estimation Regional Input-Output Coefficients: Empirical Evidence for the Province of Cordoba, Argentina, Economic Systems Research, Vol. 28, No. 1, PP: 21-37.
Eurostat (2008), “Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables”, Luxembourg.
Jiansuo, P.; Oosterhaven, J.; Dietzencacher, E. and Yang, C. (2008), “Export-Driven Growth Pattern Rediscovery: the Decomposition of China’s Imports for 1997-2005., Input-Output Meeting on Managing the Environment, Seville, Spain, 9-11July.
Kronenberg, G. T. (2009), Construction of Regional Input-Output Tables Using Non-Survey Methods: The Role of Cross-Hauling, International Regional Science Review, Vol. 32, No. 1, PP: 40-64.
Kronenberg, G. T. (2012), Regional Input-Output Models and the Treatment of Imports in the European Systems of Accounts, Review of Regional Research, Vol. 32, No. 2, PP: 175-191.
Reis, H., and Rua, A. (2009). An Input–Output Analysis: Linkages versus Leakages. International Economic Journal, V. 23, No. 4, PP: 527-544.
Senesen, G. and Senesen ,U (2001), “Reconsidering Import Dependency in Turkey: The Breakdown of Sectoral Demands with Respect to Suppliers”, Economic Systems Research, V. 13, No. 4, PP, 417-428.
United Nations (2009), “A System of National Accounts 2008”, New York.