تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، مازندران (بابلسر)، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران، مازندران (بابلسر)، ایران

چکیده

جهت‌‌گیری جدید کسب‌وکار مبتنی بر تمرکز بر مشتری، ریسک عملیاتی ناشی از مشتریان را به‌عنوان موضوعی بحث‌برانگیز، در ادبیات مالی و حسابداری مطرح کرده است. ازاین‌رو چگونگی تأثیر ریسک عملیاتی تمرکز مشتری بر ابعاد فعالیت‌های سازمان، ازجمله فعالیت‌های تأمین‌‌مالی، مهم به نظر می‌رسد. بر این اساسT پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ریسک تمرکز مشتریان بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. برای این منظور داده‌های مربوط به 79 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1393 از طریق تحلیل داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفته است. و از دو شاخص هرفیندال- هیرشمن و انتروپی برای محاسبه تمرکز مشتری استفاده ‌شده است. نتایج حاکی از آن است که ریسک تمرکز مشتری با هزینه حقوق صاحبان سهام، رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت غیرقابل‌انکار مشتریان عمده در بازار است. که علاوه بر آشکارسازی ضرورت توجه به این‌گونه مشتریان، از جنبه عملی نیز برای مدیران از جهت چگونگی هزینه‌های تأمین‌مالی با در نظر گرفتن درجه تمرکز مشتریان شرکت‌ها، مفید است. وهمچنین‌‌می‌‌‌تواند به سرمایه‌‌ گذاران کمک کند تا تمرکز مشتریان را نیز به عنوان شاخصی موثر در اخذ تصمیم به سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Customer Concentration Risk on the Cost of Equity in the Listed Companies of Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Hossien fakhari 1
  • MHMUD GAFARI CHERATI 2
1 FACULTY MEMBER OF THE UNIVERSITY OF MAZANDARAN
2 MASTER STUDENT OF ACCOUNTING
چکیده [English]

The new business orientation, using the concept of customer concentration, has raised the operational risk of customers as a controversial topic in financial and accounting literature. Hence, the impact of the client's operational risk on the size of the organization's activities, including financing activities, is important. Therefore, the present study seeks to investigate the risk of customer concentration on the cost of equity in the
Listed Companies of Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data for 79 companies during the period from 2009 to 2014 have been investigated through hybrid data analysis. Herfindal-Hirschman and Entropy have been used to calculate customer concentration. The results indicate that the impact of risk of customer concentration calculated using both Herfindal-Hirschman index and Entropy on the cost of equity is positive and significant. The findings of this study indicate the undeniable importance of the major customers in the market, which in addition to revealing the need to pay attention to such customers is also practical for managers as well for how the financing costs are tailored to the degree of concentration of the company's customers. The findings of this study could improve the decision-making processes of investors.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Business risk
  • Customer Concentration
  • Cost of equity
افلاطونی، عباس (1392)؛ تجزیه و تحلیل آماری با ایویوز در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.
حجازی، رضوان و فاطمه جلالی (1386)؛ بررسی عوامل بر هزینه سرمایه،پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی،دوره 7، ش24، صص13-30.
خانلری، امیر و بابک سهرابی (1387)؛ مدل علی بهبود و تعالی در ارتباط با مشتریان سازمان. علوم مدیریت ایران، ش 11، صص. 148-131.
رزمی،جعفر؛ سید فرید قادری و امین ذکایی آشتیانی (1389)؛ تحلیل شاخص‌های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، ش 5، صص 41- 60.
سلطانی، اصغر و مسعود نادم (1392)؛ بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده با استفاده از روش سود و بازده تجمعی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  پیشرفت‌های حسابداری، 5(2)، صص 70-45.
کردستانی، غلامرضا و عبدالاحد عباشی (1393)؛ بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال دوم، ش 3، شماره پیاپی (6) پاییز1393، صص92-81.
مرادزاده فرد، مهدی و مجتبی عدیلی (1388)؛ بررسی رابطه ی بین دستکاری و فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، ش 7، صص54-35.
ملازاده، محمد؛ محمود لاری دشت بیاض و محمدجواد ساعی (1395)؛ تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری  مالی و حسابرسی، مقاله 3، دوره 8، ش 30، صص 60-37.
مهام،کیهان و محمد رضا حیدری (1393)؛ رشد سرمایه‌گذاری و رابطه بین ارزش بازار سهام، سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام. دانش حسابداری مالی، 1(2)، صص 98-79.
Balakrishnan, R., T. Linsmeier and M. Venkatachalan, (1996), Financial Benefits from JIT Adoption: Effects of Customer Concentration and Cost Structure, The Accounting Review, 71 (2), pp. 183-205.
Bhattacharya, N., Ecker, F., Olsson, P.M., Schipper, K., (2012). Direct and Ediated Associations Among Earnings Quality, Information Asymmetry, and the Cost of Equity.The Accounting Review 87, pp.449-482.
Campello, M., & Gao. J. (2017). Customer Concentration and Loan Contract Terms, Journal of Financial Economics, 123(1), pp.108-136.
Chang, H., Hall, C., & Paz, M. T. (2015). Customer Concentration and Cost Structure, American Accounting Association.
Dan Dhaliwal, J. Scott Judd, Matthew Serfling Sarah Shaikh (2015), Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital, Journal of Accounting and Economics, Volume 61, Issue 1, February 2016, PP. 23–48.
Ellis, J. ; Fee, E.C. and Thomas, S. (2012). Proprietary Costs and the Disclosure of Information About Customers, Journal of Accounting Research, 50, PP.685-727.
Francis, J., Nanda, D., Olsson, P.M., (2008). Voluntary Disclosure, Earnings Uality, and Costof Capital. Journal of Accounting Research 46, pp.53–99.
Galbraith, K., (1952). American Capitalism: The Concept of Countervailing Power, Houghton Mi­ in, Boston, MA.
Habib, A., Hasan, M. M., Bhuiyan, M., & Uddin, B. (2015). Customer Concentration, Corporate Social Responsibility and Idiosyncratic Risk.
Hui, K.W., Klasa, S., Yeung, P.E., (2012). Corporate Suppliers and Customers and Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics 53, pp.115-135.
Irvine, J. ; Park, S. and Yildizhan, C. (2013). Customer-Base Concentration , Profitability and Distress Across The Corporate Life Cycle. Working Paper, University of Georgia, PP.173-196.
 Irvine, P. J., Park, S. S., & Yıldızhan, Ç.(2016). Customer-Base Concentration, Profitability, and the Relationship Life Cycle, The Accounting Review, 91(3), 883-906.
Itzkowitz, J., (2013). Customers and Cash: How Relationships Affect Suppliers’ Cash Holdings, Journal of Corporate Finance 19, 159-180.
Jackson, B. (1985). Winning and Keeping Industrial Customers: The Dynamics of Customer Relationships. Lexington, MA, Lexington Books.
Jorion, P., Zhang, G., )2009(. Credit contagion from counterparty risk. Journal of Finance 64,2053-2087.
Kolay, M., Lemmon, M., Tashjian, E., (2015), Distress-Related Spillover Effects in the Supply Chain: Information Revelation or Real Economic Cost? Working Paper,University of Utah.
Lustgarten, S., (1975). The Impact of Buyer Concentration in Manufacturing Industries, Review of Economics and Statistics, 57 (2), pp.125-132.
Mihov, A., & Naranjo. A. (2017). Customer-Base Concentration and the Transmission of Idiosyncratic Volatility Along the Vertical Chain, Journal of Empirical Finance, 40, pp.73-100.
Patatoukas, P.N. (2012), Customer-Base Concentration: Implications for Firm Performance and Capital Markets, The Accounting Review, 87, pp.363-392.
Titman, S., Wessels, R., (1988). The Determinants of Capital Structure Choice, Journal of Finance 43, pp.1-19.