سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 دانشیار دانشگاه الزهرا.

3 عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی.

چکیده

هدف از این مقاله تبیین سیاست پولی سازگار با شرایط اقتصادی کشور است. از این‌رو در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سازگار با ویژگی‌های اقتصاد ایران دو حالت تابع عکس‌العمل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالت اول، سیاستگذار با توجه به سطح تولید، انحراف تورم از تورم هدف و نرخ ارز سیاستگذاری می‌کند. در حالت دوم مبنای تصمیم‌گیری انحراف تولید از تولید بالقوه، انحراف تورم آتی از تورم هدف و نرخ ارز بوده و در هر دو حالت بهره‌گیری از تجربیات سیاستی نیز به عنوان متغیری برای سیاستگذاری لحاظ شده است. برای کاهش خطای پیش‌بینی مدل و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مبانی نظری و داده‌‌ها از رویکرد هیبریدی DSGE-BVAR استفاده شده است.
پس از برآورد پارامتر‌ها با استفاده از رویکرد بیزی، اثرات تکانه‌های نفتی، ارزی و پولی بر پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره 1392:4- 1369:1تحلیل شدند. یافته‌‌ها حاکی از کاهش تولید و تورم در برابر تکانه‌های نفتی و ارزی و در مقابل افزایش این متغیر‌ها در نتیجه تکانه پولی است. تکانه‌های مثبت درآمدهای نفتی و نرخ ارز موجب افزایش مخارج عمرانی دولت می‌شود. از دیگر یافته‌‌ها آنکه دولت برای کمینه‌سازی انحراف تولید از تولید بالقوه و مهار تورم آتی، با تمرکز بیشتر بر تجربیات پیشین تصمیم‌سازی می‌کند و در این حالت نیز در صورت وارد شدن هر گونه تکانه به اقتصاد، متغیرهای کلان اقتصادی در مقایسه با حالت اول سریعتر به تعادل بلندمدت خود باز می‌گردند، بنابراین این حالت برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The monetary policy compatible with Iran's oil economy with the BVAR-DSGE approach

نویسندگان [English]

  • Elham esmailipour masouleh 1
  • shamsollah shirinbakhsh 2
  • Ilnaz Ebrahimi 3
1 head of group
2
3
چکیده [English]

Considerable reserves of oil endowment coupled with oil's lion share of export revenues have brought in high economic dependence on oil revenues giving rise to oil dominant role in public budgeting and policy making and thus higher level of vulnerability to global oil shocks. Therefore, designing monetary policies that are consistent with Iran's economic structure and help secure macroeconomic stability is of utmost importance.
This article seeks to examine 2 cases of Central Bank reaction function within a Dynamic Stochastic General Equilibrium model customized to the intrinsic characteristics of Iran economy. In case one, policymaking is based on level of output, deviation of actual inflation from target as well as exchange rate where in case two, policymaking is based on output gap, deviation of future inflation from target
 And exchange rate while both cases allow for use of policy experiences. Moreover, in order to minimize prediction error of DSGE model and to ensure theory-data alignment, we have estimated the model by means of BVAR-DSGE hybrid method.  After estimating the model using Bayesian approach, we examined the dynamic impact of oil, monetary and exchange rate shocks on macroeconomic variables over the period 1369:1-1392:4. In response to oil and exchange rate shocks, production and inflation drop while the variables rise in response to monetary shocks. Furthermore, positive oil and exchange rate shocks generate an increase in construction spending. Another important finding is that government is encouraged to make policy decisions with more emphasis on prior experiences in order to minimize output gap and to control future inflation

کلیدواژه‌ها [English]

  • BVAR-DSGE
  • oil exporting economy
  • oil shocks
  • Monetary policy
بوستانی، رضا (1391)؛ «سیاستگذاری پولی بهینه در اقتصاد ایران»، بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی.
ﺗﻮﻛﻠﻴﺎن،  ﺣﺴﻴﻦ (1391)؛  «ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﻛﻴﻨﺰی ﺟﺪﻳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﭘﻮﻳـﺎی  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮای اﻳﺮان»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، ش 3.
زراء نژاد، منصور و ابراهیم انواری (1391)؛ «تعیین سیاستهای پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه خرد»، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، سال نوزدهم، ش 3.
خلیلی عراقی، سید منصور و حامد شکوری گنجه و محمد زنگنه (1388)؛ «تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه»، تحقیقات اقتصادی، دوره 44، ش 88.
کمیجانی، اکبر و حسین توکلیان (1391)؛ «سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات الگو‌سازی اقتصادی، ش 8.
ستوده، محمدرضا، (1395)؛ «مروری بر مشکلات صنعت در پساتحریم»، دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، گزارش شماره 139558.
شاه حسینی، سمیه و جاوید بهرامی، (1391)؛ «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفدهم، ش 53.
شاهمرادی، اصغر و مهدی صارم، (1392)؛ «سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 48، ش 2.
فرازمند، حسن و مجتبی قربان‌نژاد و عبداله پورجوان، (1392)؛ «تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران»، پژوهش‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 21، ش 67.
متوسلی، محمود و ایلناز ابراهیمی و اصغر  شاهمرادی و اکبرکمیجانی، (1389)؛ «طراحی یک الگو تعادل عمومی تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال دهم، ش 4.
منظور، داود و انوشیروان تقی‌پور، (1394)؛ «تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت؛ مورد مطالعه: ایران»، فصلنامه پژوهش‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، ش 75.
مهرگان، نادر و حسن دلیری، (1392)؛ «واکنش بانک‌‌ها در برابر سیاست‌های پولی براساس مدل DSGE»، فصلنامه پژوهش‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، ش 66.
Algozhin, A. (2015), Optimal Monetary Policy Rule and Cyclicality of Fiscal Policy in a Developing Oil Economy, Available at: www.dynare.org.
Del Negro, M., & Schorfheide, F, (2004), Priors from General Equilibrium Models for VARs. Intrnational Economic Review, 45(2), pp.643-673.
Del Negro, M., Schorfheide, F., Smets, F., & Wouters, R. (2007). On the Fit of New Keynesian Models. Journal of Business and Economic Statistics, 25(2), pp.123-143.
Mishkin, F., (2009), Monetary policy strategy. MIT Press.
Lubik, T. A., & Schorfheide, F. (2007). Do Central Banks Responds to Exchange Rate Movements? A Structural Investigation. Journal of Monetary Economics, 54(4), pp.1069-1087.
Olayeni Olaolu, R. (2009). A Small Open Economy Model for Nigeria: a BVAR-DSGE approach. Available at:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 16180.
Rabee Hamedani, H., Pedram, M. (2014). Oil price shock and optimal monetary policy in a model of small open oil exporting economy- case of Iran. Journal of Money and Economy, 8(3), pp 21- 61.
Romero, E. (2008). Monetary Policy in Oil-Producing Economies. CEPS Working Paper, NO.169, Princeton University.
Walsh, C. (2003). Monetary Theory and Policy. MIT Press.
http://www.indexmundi.com
http://www.cbi.ir