بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران

3 دکتری اقتصاد توسعه دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مناسب با رشد جمعیت یکی از مهمترین اهداف اقتصادی در ایران است. این موضوع همواره به دلیل وجود مشکلات ساختاری محقق نشده است. تورم با کاهش قدرت رقابتپذیری بنگاههای داخلی در برابر رقبای خارجی، زمینهساز کاهش تولید و خارج شدن آنها از چرخه کسب و کار و تضعیف اقتصاد ملی شده است. در راستای حفظ قدرت رقابتی بنگاههای داخلی، سیاست افزایش نرخ ارز یا تعدیل شدن نرخ ارز بر حسب تورم داخلی میتواند بهعنوان مهمترین عامل در جهت افزایش قدرت اقتصادی شرکتهای داخلی مورد توجه قرار بگیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه از روش الگوی خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) در بازه زمانی 1360-1398 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در اقتصاد ایران افزایش در دو متغیر تورم و انعطافپذیری سیستم ارزی بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند؛ ولی افزایش در متغیر متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران مثبت است. این مطالعه نشان میدهد که سیستم ارزی ثابت و کاملاً شناور برای تورم و رشد اقتصادی ایران مناسب نبوده است و پیشنهاد میکند که برای مرتفع کردن اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران لازم است تا در اقتصاد ایران رژیمهای ارزی میانه اجرا شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interaction Effects of Exchange Rate Regimes and Inflation on Iran's Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Hossein Asgharpur 1
  • sadeq reazaei 2
  • Davood Hamidi razi 3
  • mansour heydari 4
1 Profosser of Economics, Universityof Tabriz, Tabriz, Iran
2 PhD in Economics, University of Tehran
3 Department of Economic Development / University of Tabriz
4 MSc Graduated, Economics, University of Tabriz, (Corresponding Author).
چکیده [English]

Inflation in the Iran’s economy, by reducing the competitiveness of domestic economic enterprises against foreign competitors, has led to reduction in production and their exit from the business cycle and, weakening of the national economy as the result. In order to maintain the competitiveness of domestic enterprises, the policy of increasing the exchange rate or adjusting the exchange rate with inflation can be considered as the most important factor in this respect. The main purpose of this study is to investigate the interaction effects of the foreign exchange rate system and inflation on Iran's economic growth using the ARDL method for the period of 1360-1389. Experimental findings show that in Iran’s economy, the two variables of inflation and exchange rate flexibility have a direct negative effect on economic growth, but the interaction effects of the exchange rate systems and inflation on Iran's economic growth are positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s Economic Growth / Inflation
  • Exchange Rate System / Interation Effects
پناهی، حسین و خداوردیزاده، صابر. (1394)."تأثیر غیرخطی تورم و توسعه‌ی گردشگری بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت مارکوف-سویچینگ"، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 4، شماره 14، صص8-25.
پیرایی، خسرو و دادور، بهاره (1389).” تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی. پژوهش‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار,” دوره ۱۱, شماره ۱, صص ۶۷-۸۰.
توکلی اکبر, فیروزه نگین, کریمی فرزاد. (1394).”تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340”،نشریه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، صص 1 - 19.
سلطان تویه، محدثه ، اکبری، میر عسکری ، رسائیان، امیر.(1391).” بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون خطی غلتان”، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، شماره 14، صص ۶۸-۴۹ .
سهیلی, کیومرث، عرفانی، علی رضا و حیاتی, یوسف. (1399). "رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده و ارزیابی سیاستی برای ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی، دوره 8، شماره 2،صص 441-462.
عاطفی منش، رویا.(1393)." گستره رژیم‌های ارزی میخکوب شده در جهان: بررسی منافع و مضار آن با تأکید بر کشورهای صادرکننده نفت"، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 5، صص40-23.
عبدالله زاده، مصطفی و  زارع، هاشم.(1399)."ارزیابی اثر بی‌ثباتی پول بر تولید و تورم در ادوار تجاری اقتصاد ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره9، شماره34، صص215-249.
غلامی جعفر آبادی، ستاره و فطرس، محمدحسن. (1395). "بررسی تاثیر تغیرسیاست‌های ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران"، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی)، شماره 9 و 10، صص 23-51.
فطرس، محمدحسن، توکلیان، حسین و معبودی، رضا.(1393)."اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا"، فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، دوره 21، شماره 8، صص 1-29.
کاکویی، نصیبه و نقدی، یزدان.(1393).”رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل”P، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)،دوره 14، شماره 2.صص 135-156.
گلمرادی،حسن و  انجم شعاع،سجاد.(1394)."اثرات کوتاه‌‌مدت و بلند‌مدت مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی در ایران"، سیاست‌های مالی و اقتصادی،دوره ۳، شماره ۱۰، صص ۸۹-۱۰۸.
محمدی, الهام، کازرونی, علیرضا و اصغرپور, حسین. (1398). "اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی"، اقتصاد و الگو سازی، دوره 10، شماره 3. صص 61-84.
مطهری، محب اله، لطفعلی‌پور، محمدرضا و احمدی شادمهری،  محمدطاهر. (1396). "اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی"، فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد،دوره 4، شماره4, صص 175-198.
نیکوقدم, مسعود و ابوترابی, محمدعلی. (1398). "تأثیر تورم بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران”، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 8، شماره 29،صص 269-299
یزدانی، مهدی و زارع قشلاقی, سمیه. (1395)." ارزیابی اثر تکانه‌های نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره فصلی 1391-1379" فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، شماره 17, صص 171-197.
Abdollahzade, M., & Zare, H. (2020). Evaluation of Monetary Instability Effects on Output and Inflation During Business Cycles in Iran’s Economy. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 9(34), 215-249.
Akbari, M., & Resaeian, A. (2013). Relationship Between Inflation and Economic Growth in Iran (Rolling Linear Regression)(in Persian). Journal of Monetary and Banking Research, 6(14), 49-68.‎
Ashour, M., & Chen Yong, C. (2018). The Impact of Exchange Rate Regimes on Economic Growth: Empirical Study of a Set of Developing Countries During the Period 1974-2006. The Journal of International Trade & Economic Development, 27(1), 74-90.
Atefimanesh, R. (2014). The Range of Pegged Currency Regimes in the World is to Examine its Benefits and Disadvantages with an Emphasis on Oil Exporting Countries. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies, 2(5), 23-40.
Azam, M., & Khan, S. (2020). Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Economic Growth: Further Empirical Evidence from the Developed and Developing world. International Journal of Finance & Economics.
Brada, J. C., & Méndez, J. A. (1988). Exchange Rate Risk, Exchange Rate Regime and the Volume of International Trade. Kyklos, 41(2), 263-280.
Broda, C. (2004). Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing Countries. Journal of International Economics, 63(1), 31-58.
Chowdhury, M. T. H., Bhattacharya, P. S., Mallick, D., & Ulubaşoğlu, M. A. (2016). Exchange Rate Regimes and Fiscal Discipline: The Role of Trade Openness. International Review of Economics & Finance, 45, 106-128.
Fotros, M. H., Tavakolyian, H., & Maaboudi, R. (2014). Impact of Monetary Shocks on Economic Growth and Inflation in Iran-The Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach. Monetary & Financial Economics, 21(8), 1-29.
Fraj, S. H., Hamdaoui, M., & Maktouf, S. (2018). Governance and Economic Growth: The Role of the Exchange Rate Regime. International Economics, 156, 326-364.
Ghanem, D. (2010). Fixed exchange Rate Regimes and Price Stability: Evidence from Mena Countries. Document de Recherche, DR, (2010-16).
Ghosh, A. R., Gulde, A. M., Ostry, J. D., & Wolf, H. C. (1997). Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter?.
Ghosh, A. R., Gulde-Wolf, A. M., Wolf, H. C., & Wolf, H. C. (2002). Exchange Rate Regimes: Choices and Consequences (Vol. 1). MIT press.
Giavazzi, F., & Pagano, M. (1988)."The Advantage of Tying One’s Hands: EMS Discipline and Central Bank Credibility".European Economic Review, 32(5), 1055-1075.‏
GolMoradi, H. (2015). Short Run and Long Run Effects of Inflation and Government Expenditure on Economic Growth in Iran. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 3(10), 89-108.
Gylfason, T. (2000). Fix or Flex? Alternative Exchange Rate Regimes in an Era of Global Capital Mobility, North American Journal of Economics and Finance, 11(2), p. 173-89.
Ha, D. T. T., & Hoang, N. T. (2020). Exchange Rate Regime and Economic Growth in Asia: Convergence or Divergence. Journal of Risk and Financial Management, 13(1), 9.
Hefeker, C. (2010). Taxation, Corruption and the Exchange Rate Regime. Journal of Macroeconomics, 32(1), 338-346.
Jakob, B. (2016). Impact of Exchange Rate Regimes on Economic Growth. Undergraduate Economic Review, 12(1), 11.
Kakoui, N., & Naghdi, Y. (2014). The Relationship Between Inflation and Money in Iran: Evidence from P* Model. The Economic Research, 14(2), 135-156.
Kremer, S., Bick, A., & Nautz, D. (2013). Inflation and Growth: New Evidence from a Dynamic Panel Threshold Analysis. Empirical Economics, 44(2), 861-878.
Magud, N. E. (2010). Currency Mismatch, Openness and Exchange Rate Regime Choice. Journal of Macroeconomics, 32(1), 68-89.
Mashayekhi, A. N. (1991). The Impact of Exchange Rate Policy on Inflation Rate in an Oil‐Exporting Economy. System Dynamics Review, 7(2), 117-144.
Mohammadi, E., Kazerooni, A. R., & Asgharpur, H. (2019). The Impact of Exchange Rate Volatility on Economic Growth Under Different Exchange Rate Regimes and Financial Structures. Journal of Economics and Modeling, 10(3), 61-84.
Mohseni, M., & Jouzaryan, F. (2016). Examining the Effects of Inflation and Unemployment on Economic Growth in Iran (1996-2012). Procedia Economics and Finance, 36, 381-389.
Motahari, M., Lotfalipour, M., Ahmadai Shadmehri, M. (2018). The Effects of Real Exchange Rate on Economic Growth in Iran: New Findings with Non-Linear Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(4), 175-198.
Nazir, S., Saeed, S., & Muhammad, A. (2017). Threshold Modeling for Inflation and GDP Growth.
Nikooghadam, M., & Aboutorabi, M. A. (2019). The Effect of Inflation on Finance-Growth Causality in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 8(29), 269-299.
Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). The Mirage of Fixed Exchange Rates. Journal of Economic perspectives, 9(4), 73-96.
Oke, D. M., Bokana, K. G., & Shobande, O. A. (2017). Re-Examining the Nexus Between Exchange and Interest Rates in Nigeria. Journal of Economics and Behavioral Studies, 9(6 (J)), 47-56.
Panahi, H., & Khodaverdizadeh, S. (2015). Tourism Development and Economic Growth Markov Switching Model. Journal of Tourism Planning and Development, 4(14), 8-25.
Philip, N. I., Omolade, A., & Adebayo, K. (2019). Exchange Rate Regimes and Industrialization in Nigeria. African Journal of Business and Economic Research, 14(2), 91.
Piraee, K., & Dadvar, B. (2011). The Effect of Inflation on Economic Growth in Iran with Special Emphasis on Uncertainty. The Economic Research, 11(1), 67-80.
Sohaili, K., & Erfani, A. (2020). Managed Floating Exchange Rate Regime and Policy Evaluation for Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 8(2), 441-462.
Tavakoli, A., Turquoise, N., Karimi, F. (2015). The Effect of Exchange Rate Fluctuations on Economic Growth and Inflation, 1340-1388. , 4(1), 1-36.
Tödter, K. H., & Ziebarth, G. (1999). Price Stability Versus Low Inflation in Germany: an Analysis of Costs and Benefits. The Costs and Benefits of Price Stability, 47-94.
Yazdani, M., & Zare, S. (2016). Investigating Effect of Exchange Rate Shocks on Inflation in Iranian Economy During Seasonal Period 2000-2012. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(17), 171-197.