نقش قرارداد در تحقق داوری اجباری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حقوق خصوصی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

چکیده

اگرچه داوری اجباری در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، پدیده جدیدی نیست، اما اجبار به داوری از طریق الزام به درج آن در قرارداد نهادی است که طی سال‌های اخیر در نظام حقوقی ایران پدیدار شده و در نظام‌های حقوقی دیگر مسبوق به سابقه نمی‌باشد. یکی از مشخص‌ترین نمونه‌های این نوع الزام از طریق قرارداد را در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 30 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387)، می‌توان یافت که تصریح می‌کند داوری موضوع این قانون باید به‌عنوان شرط در قرارداد واگذاری سهام و اموال دولت در فرایند خصوصی‌سازی درج شده و به امضای طرفین برسد. این الزام قانونگذار، علاوه بر تمامی پرسش‌های معمول در خصوص داوری اجباری، پرسش‌های دیگری را نیز در باب ماهیت و آثار این نوع داوری برمی‌انگیزد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی آن با چند نظام حقوقی دیگر و همچنین تلاش برای کشف دلیل یا دلایل این شیوه بدیع قانون‌گذاری، با تمرکز بر ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه به‌عنوان فرد اجلی متضمن این شکل از داوری اجباری، به این پرسش مبنایی پرداخته می‌شود که آیا صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون مورد بحث ناشی از اراده قانون‌گذار است یا آن را باید حاصل توافق طرفین تلقی نمود. پاسخ نگارندگان به این پرسش این است که بنا به دلایل متعدد داوری‌های اجباری از طریق الزام به درج در قرارداد را نباید قراردادی محسوب کرد و باید آن‌ها را در شمار داوری‌های اجباری معمول -از طریق قانون‌گذاری- به شمار آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Contract in Creation of Compulsory Arbitration Under the Iranian Legal Regime

نویسندگان [English]

  • Akbar Mirzanejad Jouybari 1
  • Oveis Rezvanian 2
1 Department of Private Law / Graduate Institute for Management and Planning studies / Tehran / Iran
2 Department of Private Law / Graduate Institute for Management and Planning studies / Tehran / Iran
چکیده [English]

Although the compulsory arbitration is not a new legal matter in Iran and many other jurisdictions, forcing the parties to insert the arbitration agreement in their contract is both new in Iranian legal regime and unprecedented elsewhere. One of the most salient forms of such compulsion is perhaps the one in Article 20 of the Third Five-year Development Plan of Iran, where the legislator requires that the arbitration agreement shall be inserted in the Shares Ceding contracts and duly signed by the parties. This new requirement of Iranian legislator, raises a number of new questions with regards to the nature and effects of such arbitration.
In the current research paper, after reviewing the history of matter in Iranian legal regime and comparing it with some other jurisdictions, the writers attempted to discover the reasoning(s) of the legislator for such a questionable innovation. To this aim, the main concentration of the writers was on Article 20 of the Third Five-year Development Plan of Iran, as the most salient example of such compulsory arbitration. The main question to answer was whether the jurisdiction of such an arbitration panel is arising out of the legislation (like other compulsory arbitrations) or it could be considered as the parties’ intentions. The writers, for several reasons, concluded that compulsory arbitrate by forcing the parties to include the arbitration agreement in the contract, shall in no way be construed as contractual arbitration, but it is the same as other compulsory arbitrations, i.e. those by legislation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compulsory Arbitration / Privatization Arbitration /Contractual Arbitration / International Arbitration / Consent
امینی، عیسی، اسکینی، ربیعا و رشیدی، امید، (1399). تفسیر شرط داوری اجباری، فصل نامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره نهم، ش 32، پاییز، صص 53- 81
امینی، منصور و صداقتی، علی، (1390). قرارداد‌های اجباری، مجله تحقیقات حقوقی، ش 55، پاییز، صص 9- 34
ایلخانی‌زاده، نگار، (1386). تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی، مجله کانون وکلاء، پائیز و زمستان، ش 198 و 199، صص 39-67
افتخار جهرمی، گودرز. (1378). تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران: دستاورد آن در حوزه داوری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 27-28.
ایزدی فر، علی اکبر و فلاح، اکبر و خزایی پور، صفر. (1388). مشروعیت قضاوت خصوصی بر اساس نهاد تحکیم، فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال 6، ش 18، زمستان
رستمی، ولی و آشتیانی، فهمیه،تطبیق داوری اجباری با اصول قانون اساسی و نظام حقوقی ایران،اندیشه‌های حقوق عمومی، سال نهم،ش اول، پیاپی 16،پاییز و زمستان 98،صص7-22
رضوانیان، اویس. (1396). بررسی ماهیت هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با نگاهی به رویه قضایی، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال ۲۲، شماره ۲، تابستان
سکونی، نیما و حسین زاده، جواد. (1396). ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری قانون پیش‌فروش ساختمان، مجله حقوق خصوصی، دوره 14، ش 2، پاییز و زمستان،صص283-307
سوادکوهی، سام. (1379). تولد داوری اجباری یا مرحله‌ای از دادرسی؟، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، ش 22.
شهیدی، مهدی. (1377). تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 56، ص 90 و 91، نشر حقوقدان، چاپ اول، تهران.
صادقی، محمد، صادقی مقدم، محمد حسن و صالحی، علی اصغر. (1394). فصلنامه مطالعات حقو ق خصوصی، دوره ۴۵، ش 2، صص243-263
قماشی، محمد سعید، قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی‌سازی قضاوت، فصل‌نامه فقه اهل بیت، ش 10
کاتوزیان، ناصر. (1372). قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج اول، ش63 به بعد، ص 107 به بعد، انتشارات مدرس، چاپ دوم، تهران.
کریمی، عباس و پرتو، حمید. (1391). حقوق داوری داخلی، ص 57،،نشر دادگستر،چاپ اول، تهران.
نجفی، زین‌العابدین. (1384). سیستم قضایی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه، مجله مقالات و بررسی‌ها، دفتر 77(3)، فقه، بهار و تابستان
محمد سلطانی، صلاحیت هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 63
 
Chitty, (2004). The Law of Contract, V.1, London, Sweet and Maxwell.
David, Rene. (1985). Arbitration in International Trade. Deventer: Kluwer Law &. Taxation.
Gabrielle Nater-Bass. (2008). Class Arbitration: A New Challenge? in New Developments in International Commercial Arbitration, ed. by Christoph Müller, Antonio Rigozzi
Goldman B. (1963) Les conflits de lois dans l’arbitrage international de droit privé. 109 RCADI.
Kaufmann-Kohler G. Peter H. (2001). Formula 1 Racing and Arbitration: The FIA Tailor-Made System for Fast Track Dispute Resolution. 17 (2) Arbitration International.
Müller C, Rigozzi A (eds). (2009). New Developments in International Commercial Arbitration. Zurich, Basel, Geneva: Schulthess.
Paulsson, Jan. (1995). Arbitration Without Privity. ICSID Review - Foreign Investment Law Journal. Vol 10, Issue 2.
Paulsson J. (1993). Arbitration of International Sports Disputes. 9 (4) Arbitration International.
Peer Zumbansen. (2007). The Law of Society: Governance Through Contract, CLPE Research Paper 2/2007, Vol. 03 No. 03.
Redfern, Alan & Hunter, Martin. (2004). Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell.
Rigozzi A. (2005). L’arbitrage international en matière de sport. Basel: Helbing & Lichtenhahn.
Rigozzi A. (2005). L’arbitrage international en matière de sport. Basel: Helbing & Lichtenhahn.
Steingruber, Andrea M. (2009). Consent in International Arbitration. OUP Oxford.
ZEV J. EIGEN, The Devil in the Details: The Interrelationship Among Citizenship, Rule of Law and Form-Adhesive Contracts
Zigarelli, Michael. (1996). Compulsory Arbitration of Non-Union Employment Disputes. Human Resource Management Review. 6. 183-206. 10.1016/S1053-4822(96)90012