بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو(مورد مطالعه: داروهای تایید شده در جهت درمان بیماری کرونا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. روش اجرای این پژوهش در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از نمونه انتخاب شده پرداخته شده است. جامعه آماری کلیه دکترهای داروساز و همچنین کلیه اساتید گروه اقتصاد و مدیریت در سال 1400 بودند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری از میان آنها 14 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی این پژوهش استفاده از روش کدکذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و ملزومات انجام هر یک از این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای قسمت رتبه‌بندی عوامل از مقیاس زوجی با تکنیک AHP استفاده شده است. با توجه به شرایط کنونی بازار هیچ شرکتی نمی‌تواند همزمان روی هشت مقوله اصلی تمرکز کند بنابراین با استفاده از رتبه‌بندی این مقولات راحت‌تر می‌توانند وارد بازار دارو شده و اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به مشخص شدن عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو باید گفت شرط لازم برای ماندگاری شرکت‌های داروساز در بازار کنونی توجه به این هشت عامل هست که در قسمت یافته‌های پژوهش ذکر شده است. این یافته‌ها قادر خواهند بود تا یک ابزار برای مدیران ارشد شرکت‌ها در آماده‌سازی یک برنامه استراتژیک مناسب فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Ranking Factors Affecting the Penetration Rate in the Drug Market (Case Study: Approved Drugs for the Treatment of Covid-19 Disease)

نویسندگان [English]

  • masoumeh ayeneh 1
  • Yaqob Mahmodian 2
1 Master, Department of Business Management, University of Payam Noor, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economy, University of Payam Noor, Kermanshah, Iran.,
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate and rank the factors affecting the penetration rate in the drug market. This research is based on qualitative approach and uses grounded theory method. The qualitative part of the research was carried out by semi-structured interviews. The statistical population included doctors of pharmacy and university professors in economics and management. The sampling method was purposive and theoretical saturation was used which led to a sample size of 14. For this purpose, sampling was carried out according to snowball technique and continued until theoretical saturation was reached. In the qualitative part of the research, data was analyzed using open-ended, axial and selective coding. In order to rank the factors, AHP technique was used. In the current situation of the market, none of the companies can focus on all eight factors affecting the market penetration. Thus, ranking these factors can help them to take necessary actions for entering the drug market. Findings of this research can provide as a tool for senior managers in preparing suitable strategic plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Share / Drug Market / Effectiveness / Advertising
امیر شاهی، میراحمد؛ حقیقی نسب، منیژه؛ حبیبی، اعظم و احمدیانی، ابوالحسن(1388). امکان سنجی استفاده ازنام تجاری در صنعت داروسازی ایران، پژوهنده(مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، سال 14، شماره2، پی در پی 68، صص 99-107.
آذر، عادل و خرمی، امیر(1399). طراحی مدل تاب‌آور زنجیره تأمین صنعت دارو در شرایط بحران کرونا با رویکرد مدل‌سازی ساختار تفسیری(ISM)، مدیریت کسب و کار بین‌المللی، ویژه نامه، سال3، پیاپی10، 1-31.
جلال پور، سیده صدیقه و نادی، فرانک(1393). تحقیق و توسعه دارویی کشورهای در حال توسعه، مورد مطالعه: کشور هند، فصلنامه رشد فناوری، سال 11، شماره 43، 40-48.
حیدری، حسن؛ محمد زاده، یوسف و رفاح کهریزی، آرش(1397). بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت مارک سوئیچینگ، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال 6، شماره2، پیاپی21، 35-56
دانایی فرد، حسن و امامی سید مجتبی(1386). استراتژی‌های کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت، سال 1، شماره 2، صص 69-97.
دهقانی، علی(1393). بررسی عوامل موثر بر سهم بازار، مورد مطالعه: صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران، نشریه اقتصادی و توسعه کشاورزی، جلد 28، شماره3، 260-271.
صدرایی جواهری، احمد؛ هادی زادگان، معصومه(1393). اعتبار نظریه‌های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 23، شماره69، 25-48.
عباسی آقا ملکی، حامد؛ عبدلی، قهرمان؛ سوری، علی و ابراهیمی، محسن(1399). تاثیر نوآوری بر سهم بازار شرکت‌های داروسازی بورس اوراق بهادار، فصلنامه اقتصاد مالی، سال14، شماره50، 23-37.
قاسمی، مجتبی(1398). چالش‌های تنظیم‌گری در صنعت دارویی: یک تحلیل اقتصادی، مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست پزشکی، دوره 1، شماره1، 60-71.
قلمبر، امیر حسین(1391). الگوی مطالعات و تحقیقات بازار دارو جهت انتخاب محصول در ایران چیست؟، نشر رازی، سال 23، شماره10، پی در پی274، 739-742.
کاظمی، معصومه؛ مقیمی، سید محمد و پورعزت، علی اصغر(1398). شناسایی قابلیت‌های پویا در صنعت داروسازی با استفاده از نظریه داده بنیاد، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، سال30، شماره117، 1-11.
گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت(2013). مواد و محصولات دارویی ایران، گزارش تحلیلی همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2022، فصل دوم.
محمدیان، محمود؛ ناصحی‌فر، وحید؛ صحت، سعید و باقلی، طیبه(1398). آسیب‌شناسی برندسازی در صنعت دارویی ایران، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، سال17، شماره37، پیاپی70، 139-158.
مولایی، محمد علی و دهقانی، علی(1390). ارزیابی تاثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران ( رویکرد غیر خطی( LSTAR، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 1، شماره.
 
Bee., A. (2008). Market Share strate gies in the pharmaceutical industry, universitytan abdul razak.
Bouchard, M. (2007). On the resilience of illegal drug markets, Global crime, 8(4).
Caulkins, J.p. (2007). The need for dynamic drug policy, Addiction, 102, 4-7.
Desroches, F.J. (2005). The crime that pays: Drug trafficking and organized crime in canada, Toronto, Canadian Scholars press Inc.
Iranian pharmaceuticals industry analysis report(2016).
Krolzig, H. m.(2013). Marko- Switching vactor auto regression: modelling statistical inference, and application to businesscycle analysis, Springer science & Business media.
Mikulic, M. (2020). Statistics & Facts, Global pharmaceutical, industry; Statista, Hamburg, Germany.
Pena, O., Israel, O & Zavala., M & Tuelas., H,. (2021). Pharmaceuticals Market, Consumption Trends and Discase incidence are not driving the pharmaceutical research on water and wastewater, International journal of environmental research and public gelth, 18, 2532.
Pwcs Strategy & Team. (2018). Demand for pharmaceutical products is rising globally. Environ, Pollut, 234, 223-230.
S.G.T. (2010). The Market Structure, Conduct and Performance paradigm Re-applied to the International Tourist Hotel Industry,  African Journal of Business Management, 4(6): 1116-1125.
Takian, A,. (2018). Irans Share of the world pharmaceutical market is very small and small,  Salem News Agency, Content Code: 5847.
Tragler, G., Caulkins, G.P., Feichtinger, G. (2001). Optimal dynamic allocation of treatment and enforcement in illicit drug control, Operational Reswarch, 49: 352-62.
Wei Y., Kent M. (2014). The Determinants and Profitability of Switching costs in Chinese banking, Cardiff Economics Working Papers, E2014/13, Cardiff University, Cardiff Business School, Economics Section.
Wilson., L and Stevens., A. (2007). Report14, Understanding Drug markets and howto