رتبه بندی شاخص های جذابیت بازارملی و منطقه‌ای فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

با تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی‌شدن بازارها، شرکت‌ها و نواحی صنعتی با شرایط جدید اقتصاد سیاسی مواجه شده‌اند. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد انتخاب بازار مناسب یکی از تصمیم‌های کلیدی در موفقیت شرکت‌هاست که تأثیر مستقیمی بر میزان سودآوری آن‌ها دارد. تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب بازار مناسب، یک مسأله تصمیم‌گیری چند معیاره است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر رتبه‌بندی جذابیت بازار ملی و منطقه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران به روش AHP است.
روش: این مطالعه از لحاظ جهت‌گیری، در دسته پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ ماهیت نیز در گروه پژوهش‌های اکتشافی قرار می‌گیرد. همچنین به لحاظ قطعیت داده‌ها کیفی به شمار می‌رود. روش نمونه‌گیری روش قضاوتی و هدفمند است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان، مدیران واحد صنعتی و اساتید دانشگاه است که در این میان 16 مصاحبه انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: پس از تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها واولویت‌بندی به روش AHP، 15 عامل نهایی ارزیابی جذابیت بازار که از جمله (عوامل نرخ و سرعت رشد بازار، فرصت کسب سود در بازار، شدت رقابت، سهولت ورود به بازار (تهدید تازه‌واردها)، قدرت چانه‌زنی خریداران، تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی، تأثیر عوامل قانونی و اقتصادی) بودند، شناسایی شدند.
نتایج: با مرور و جمع‌بندی شاخص‌های ارزیابی جذابیت بازارها که تاکنون در تحقیقات پیشین مطرح گردیده، شاخص‌هایی برای ارزیابی پتانسیل بازارها برای سرمایه‌گذاری ارائه گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of National and Regional Attractiveness Indicators of Private Sector Investment Opportunities Market in Iran's

نویسنده [English]

  • Naser Seifollahi
Associate Professor, Department of Business Management, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Objective: With the dramatic changes in the world, due to advances in technology, globalization of markets, companies and industrial areas have faced new conditions of political economy. Therefore, deciding on the right market is one of the key decisions for the companies in achieving success, and has direct impact on their profitability. Therefore, the purpose of this study is to rank the attractiveness of national and regional markets of private sector investment opportunities in industrial parks and areas of Iran, using the AHP method.
Method: In terms of orientation, the study lies in the category of applied research and in terms of nature, it lies in the category of exploratory research. It is also considered qualitative in terms of data certainty. Sampling was applied using the judgmental and purposeful method. The statistical population of the present study includes all experts, manages of industrial companies and university professors, from which 16 interviews were conducted and analyzed.
Results: After analyzing the interviews and prioritizing the results using the AHP method, 15 market attractiveness indicators were identified, including geographical distance, marketing growth rate, market size, rate and speed of the market growth, profit gaining opportunity in the market, intensity of competition, market stability, ease of entering the market (threat of new-comers), bargaining power of buyers, threat of substitute goods, economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, political factors and legal factors.
Results: By reviewing and summarizing the market attractiveness indicators that have been proposed in the previous researches, a set of indicators were provided to evaluate the potential of markets for investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Attractiveness / Investment Opportunity / Industrial Parks / AHP Method
اسماعیل‌پور، مجید (1396). ملاحظات اساسی در فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای، مجله بورس، شماره 32.
امینی حامد، راستی مرتضی (1398)، رویکرد نظریه بازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش تولید با توجه به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، (8)31، 93-71.
آزادور، ایمان، (1396). بررسی ارتباط بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد نیشابور.
تاری‌وردی، معصومه، زیویار، پروانه، و گارگر، بهمن (1399). نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه شهرهای کوچک با نگاهی بر تأثیر شهرک صنعتی شمس‌آباد بر شهر حسن آبادفشافویه. فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، (4)12، 93-109.
چرنو، الکساندر (2019). مدیریت استراتژیک بازاریابی. ترجمه ناصر سیف‌اللهی و نادر اسکندری (1399). اردبیل: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.
حامدیان، مهدی، اسدی، غلامحسین (1397). بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
حسنقلی‌پور، طهمورث، صفری، حسین، حسینی، فرشید، اجلی، مهدی (1397). اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده از مدل‌سایزی شبکه‌های بیزین، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 65، 25-1.
   حسین زاده، محمود و زارع، حیدر(1395). تعیین و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت کشتی‌سازی با استفاده ازAHP،دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور،خرمشهر.
حیدری،صدیقه (1400). واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه کارکنان شپترو. چشم انداز حسابداری و مدیریت (3)40،36-23.
خجسته زاده حسن (1394). تفاوت سازمان‌های رسانه‌ای با سازمان‌های صنعتی، پژوهشگاه علوم رسانه‌ای و مطالعات فرهنگی، (2)5، 37- 21
خردیار، سینا، حقیقت شهرستانی، و مهدی، حقیقت شهرستانی (1398). خلق ارزش بر اساس سطوح فرصت‌های سرمایه‌گذاری. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی. (11)42، 179-202.
دوشابی، مجیبه؛ پاسلار، شهلا (1400). اولویت‌بندی طرح‌های تولیدی و خدماتی دارای مزیت سرمایه‌گذاری با توجه به اصول توسعه پایدار. فصلنامه مهندسی تصمیم. (3)10، 74-95.
رحمانی، سوما؛ علیزاده ثانی، ولی پورخطیر، دکترمحمد، مجیدپور(2020). تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره‌وری. پژهشنامه مدیریت اجرایی. (22)11، 114-87.
رمضان پور نرگسی, قاسم، و قائدشرفی، هما. (1398). چارچوب مفهومی برای بررسی و ارزیابی شهرک‌های صنعتی ایران. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 17(35)، 35-48.
     زنگنه، مهسا و حدادی، محمدحسن و فتاحی سرند، وحید(1399). بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس،نخستین همایش ملی رویکرد‌های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته‌ای،گنبد کاووس.
شفیعی، عطیه(1398 ). بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران و مطالعه موردی بر صنعت نفت، ششمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران 1- 20.
شورورزی، محمدرضا؛ برومند، راهبه؛صادقی‌پناه، جواد (1395). بررسی ارتباط بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تقسیم سود، جهاد دانشگاهی.
فروغی‌فر، طیبه؛ جلالی، سیدمهدی؛ تبریزیان، بیتا (1399). الگوی جذابیت بازار منطقه آزاد انزلی (با رویکرد نومنطقه گرایی به موقعیت ایران در اوراسیا). فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، (1)10. 277-318.
کریمی زهرا، ثباتی علی (1399). ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب وکار، با رویکرد کلی مسکن و شهرسازی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2، 266-248.
کشکوئیه، سیدمحمود حسینی؛ اسدی، غلامحسین؛ حمیدی زاده، محمدرضا؛ مقدسی، محمدرضا (1395). طراحی الگوی ارزیابی جذابیت صنایع هدف و رتبه‌بندی صنایع از منظر نظام بانکی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، (27)15، 31-49.
مسلمانی، غلامحسین؛ آذر، عادل؛ رهنورد، فرج‌الله (1394). طراحی الگوی تدوین راهبرد صنعت: مورد مطالعه صنعت پتروشیمی. فرآیند مدیریت و توسعه. (4)29، 94-61.
   نوری باروقی، سمیه و صراف، فاطمه(1400). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین درماندگی مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری،چهارمین همایش بین‌المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران،تهران
 
Abdollahi, F., Mehrabani, F., & Basirat, M. (2013). [Comparison of Indicators of Working Space and Work on Economic Growth Among Iran and Member States of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (Persian)]. Paper Presented at 1th National E-Conference on Future Perspective of Iranian Economy, Isfahan, Iran, 19 December 2013.
Amling, Fredrick.(2015).Investment: A Intrroduction to Analysis and Management, Prentice Hall.
Falco, B. D., Neubert, M., & Van der Krogt, A. (2020). Usage of Machine Learning to Predict Market Attractiveness in the Context of Internationalization. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability,140-152.
Gary J. Brunswick.(2016). A Chronology Of The Definition Of Marketing, Journal of Economics and Business Research, 12(2), 105-114, DOI: 10.19030/jber.v12i2.8523.
Inci, A. C., & Lagasse, R. (2019). Cryptocurrencies: Applications and Investment Opportunities. Journal of Capital Markets Studies.3(2),98-112.‏
Kenton,W.(2021).Target Market. Retrieved from Investopedia: https:// www. Investopedia .com/ terms/t/targetmarket.as
Khoobroo, M. T., Alvani, S. M., & Reza, G. (2019). Dual Use Defense Industry Policies Typologhy. Perspective, 14(2),107-115.‏
Majid, M. A. (2020). Renewable Energy for Sustainable Development in India: Current Status, Future Prospects, Challenges, Employment, and Investment Opportunities. Energy, Sustainability and Society, 10(1),1-36.‏
Montazeri, J., & Zahed Gharavi, M. (2020). Regulatory and Concentration in the Iranian Automotive Industry. Quarterly journal of Industrial Economic Researches, 3(10),87-103.‏
Naumov, I. Y. V., & Trynov, A. V. (2019). Modeling the Investment Attractiveness of the Types of Economic Activities in the Region with the use of the Matrix of Financial Flows. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 12(4), 53-66.
Neubert, M. (2018). Internationalisation Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises from Emerging Markets: Implications for Sustainability. Latin American Journal of Management for Sustainable Development, 4(3), 226-238.
Peng, M.W.(2019). Global Strategy. 2nd ed. Cengage Learning, Canada, Nelson Education Ltd.p.517.
Porter, M. E. (2018). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press; Illustrated Edition.
Pryhara, I. (2018).Understanding and Countering Russia’s Information Warfare.‏
Rajan Varadarajan, (2016). Strategic Marketing and Marketing Strategy: Domain, Definition, Fundamental Issues and Foundational Premises, Journal of the Academy of Marketing 222 Science,38 (2),119-140, DOI: 10.1007/s11747-009- 0176-7.
Sabzevari, K. M., Sedaghatnia, M., Moori, S., & Abyat, A. (2022). Evaluation of Hydrocarbon Potential of Pabdeh Formation in NW of Kermanshah Using Pyrolysis Rock-Eval 6. Evaluation, 11(4), 942-954.‏
Sharma, G. D., Bodla, B. S. (2017). Growing Competitiveness of South Asian Stock Exchanges on the Global Scenario. Research Journal of Business Management, 5130-145.
Shiraishi, K., Shirley, R. G., & Kammen, D. M. (2019). Geospatial Multi-Criteria Analysis for Identifying High Priority Clean Energy Investment Opportunities: A Case Study on Land-Use Conflict in Bangladesh. Applied Energy, 235,1457-1467.‏
Shirnejhad, L., Kheradyar, S., & Chirani, E. (2021). Analyzing Risky and No Risky Approach of Investment Opportunities Levels on Share Return Prediction Ability. Financial Knowledge of Securities Analysis,14(50), 45-56.‏
Tashanova, D., Sekerbay, A., Tashanova, D., Sekerbay, A., Chen, D., Luo, Y., Zhao, S., & Zhang, T. (2020). Investment Opportunities and Strategies in an Era of Coronavirus Pandemic. Available at SSRN 3567445.‏
The World Trade Organization. (2019).Global Trade Growth Loses Momentum as Trade Tensions Persist. Retrieved from:  https://www.wto.org/english/news_e/pres19_e/pr837_e.htm.
Tim, Adam & Vidhan K.Goyal, January (2017),”The Investment Opportunity Set and its Proxy Variables: Theory and Evidence”, M.I.TSloan School of Managemen, Journal of Financial Research.31(1),41-63.
Tim Adam & Vidhan K.Goyal, January.(2017).The Investment Opportunity Set and Its Proxy Variables: Theory and Evidence”, M.I.TSloan School of Managemen.
Vetrova, E., Doroshenko, S., Tihomirov, N., Khakimova, G., & Kakava, L. (2019). Model of Investment Decision-Making in a Small Industrial Enterprise. In Forum Scientiae Oeconomia,7(4),7-23.‏