پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی مطالعه موردی: ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران pyaghobi@gmail.com

2 گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران. (نویسنده مسئول) khosravinejad@gmail.com

3 گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران.

4 گروه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی بوده که یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنجیره‌های ارزش جهانی، افزایش پیچیدگی محصولات است. بررسی میزان پیچیدگی محصولات بر مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده‌های تابلویی و سری زمانی برای سال‌های 2018-2008 نمونه‌ای از 56 کشور اسلامی به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد «افزایش پیچیدگی محصولات» در کشورهای اسلامی باعث افزایش مشارکت این کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شوند. همچنین «شاخص جذب فناوری» و «سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه» نیز بر مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی مورد تأیید آماری قرار گرفت. لذا با اتکا به ظرفیت‌های موجود و نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود کشورهای مورد مطالعه ضمن در اولویت قرار دادن برنامه‌های خود جهت افزایش مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، جهت تثبیت در زنجیره‌های ارزش جهانی توجه به پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت)، جذب فناوری و رقابت‌پذیری، ارتقای همکاری‌های افقی و عمودی برای توسعه فناوری، ایجاد شبکه تبادل فناوری، ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه از طریق انسجام‌بخشی سیاست‌های صنعتی- تجاری، فراهم کردن بسترهای لازم در راستای بهبود سیاست‌های توسعه سرمایه انسانی و توسعه سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Product Complexity and Participation in Global Value Chain: The Case of Iran and OIC Member Countries

نویسندگان [English]

  • Parisa Yaghoubi Manzari 1
  • Aliakbar Khosravinejad 2
  • Alireza Amini 3
  • Sepehr Ghazinori 4
1 Economics/ Central Tehran Branch /Islamic Azad University/ Tehran/Iran
2 . Economics/ Central Tehran Branch /Islamic Azad University/ Tehran/Iran (responsible author)
3 . Economics/ Central Tehran Branch /Islamic Azad University/ Tehran/Iran
4 . Department of Information Technology Management/ Faculty of Management and Economics/ Tarbiat Modares University/Tehran/Iran
چکیده [English]

In today's competitive world, one of the ways to achieve higher economic growth is to enter the global value chains. One of the determinants of participation in global value chains, is the complexity of products. Due to the importance of this issue, in this study, the effect of degree of complexity of products on participation in global value chains for Islamic countries was measured. For this purpose, a panel data covering time series for the period of 2018-2008 for 56 Islamic countries (including Iran) was developed. Then the factors affecting participation in global value chains were examined using the generalized and the ordinary least squares method. According to the study, the complexity of Iranian products has increased significantly in the recent years, compared to the other countries. The significance of effect of product complexity index and technology absorption index on participation of Iran and Islamic countries in global value chains was statistically confirmed. Thus, one of the proposed policies for economic development and growth is to enter the global value chains by increasing the complexity of products and absorbing technology. It should be noted that no study has been conducted on this issue in Iran and this study for the first time has discussed the effect of export complexity on the participation of Islamic countries and Iran in global value chains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Value Chain / Product Complexity / Islamic Countries / Iran
احمدیان دیوکتی، محمدمهدی؛ آقاجانی، حسنعلی؛‌ شیرخدایی، میثم؛ طهرانچیان، امیر منصور (1397). راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری- تفسیری. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی. دانشگاه شهید بهشتی.
الهی، ناصر؛ حیدری، حسن؛ کیالحسینی، سید ضیاءالدین؛ ابوالحسنی چیمه، محمدامین (1397). پیچیدگی اقتصادی و عوامل نهادی (مقایسه میان کشورهای توسعه‏یافته، نوظهور و درحال‌توسعه(، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادسنجی، سال سوم، شماره سوم، پیاپی 10.
بهرامی، جاوید؛ حسن‌پور کارسالاری، یوسف؛ (1396). «پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای درحال‌توسعه»، پژوهشنامه بازرگانی سال 21 بهار 1396 شماره 82.
جانستون، جک؛ دیناردو، جان؛ «روش‌های اقتصادسنجی جلد اول» (1394). چاپ پنجم؛ ترجمه: فریدون اهرابی-علی اکبر خسروی نژاد انتشارات: نور علم
رضایی؛ مهدی؛ یعقوبی منظری، پریسا (1396). «وضعیت تجارت کالایی ایران و ترکیه از منظر زنجیره ارزش جهانی»، بررسی‌های بازرگانی، دوره 14، شماره 81، بهمن و اسفند 1395، صفحه 31-42.
رضایی, غلامرضا, کریمی, فرزاد, داودی, سید محمدرضا. (1400). تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه. پژوهشنامه بازرگانی دوره 26، شماره 101، صفحه 99-126.
مانوئل، خوزه و نو. بلر، ایرمگارد و کوزول-رایت، ریچارد (2014). «ایجاد تحول در اقتصاد، سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه». ترجمه گروه مترجمان (1394). موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
کمالی اردکانی، مسعود (1399). «تجارت برای توسعه در عصر زنجیره‌های ارزش جهانی»؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت، شماره 89.
نجارزاده، رضا؛ درگاهی، حسن؛ عاقلی، لطفعلی، بیابانی خامنه،کاظم (1399). «اندازه‌گیری شاخص‌های وضعیت اقتصاد ایران در زنجیره‌های جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب»؛ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی؛ سال 27؛ تابستان 1399 شماره 94.
یعقوبی منظری، پریسا (1398). «زنجیره‌های ارزش جهانی در راستای رونق تولید و افزایش صادرات»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 
Ahmad, N. et al. (2017). “Indicators on Global Value Chains: A Guide for Empirical Work”, OECD Statistics Working Papers, 2017/08, OECD Publishing, Paris.
Anand, Rahul and Mishra, Saurabh and Spatafora, Nikola (2012). Structural Transformation and the Sophistication of Production. https://papers.ssrn.com/
Baltagi, B. H. (2008). Forecasting with panel data. Journal of Forecasting. 27(2), 153-173.
De Backer, K. and N. Yamano (2012). “International Comparative Evidence on Global Value Chains”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2012/03, OECD Publishing
Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling, 29(4),1450-1460.
European Central Bank (ECB) (2019). “The Impact of Global Value Chains on the Euro Area Economy”; ECB Working Group on Global Value Chains
Feenstra, R. (2011). Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University Press.
Feenstra, R., hamilton, g. g., & husng, s. d. (2001). The Organization of the Taiwanese and South Korean Economies; A Comparative Equilibrium Analysis. Networks and Market, 86-142.
Fernandez-Stark& Gereffi, Gary &, Karina. (2011). Global Value Chain Analysis: A Primer.
Fortanier, F., Miao, G., Kolk, A. et al. Accounting for Firm Heterogeneity in Global Value Chains. J Int Bus Stud 51, 432-453 (2020). https://doi.org/10.1057/s41267-019-00282-0
Fortunato CS, Crump BC (2015). Microbial Gene Abundance and Expression Patterns across a River to Ocean Salinity Gradient. PLoS ONE 10(11)
Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate? 2019, IMF
https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-country-product/
Kaplinsky, R, (2015). “Technological Upgrading in Global Value Chains and Clusters and Their Contribution to Sustaining Economic Growth in Low and Middle Income Economies”, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Karishma Banga (2019). Digital Technologies and ‘Value’ Capture in Global Value Chains. The United Nations University World Institute for Development Economics Research
Koen De Backer and Sébastien Miroudot (2014). “Mapping Global Value Chains”, OECD Trade Policy Papers, No. 159
Lectard, P. and Rougier, E. (2018). Can Developing Countries Gain from Defying Comparative Advantage? Distance to Comparative Advantage, Export Divarication and Sophistication, and the Dynamics of Specialization. World Development, 102:90-110.
Lee, Keun & Qu, Di & Mao, Zhuqing. (2020). GVC (Global Value Chains), Industrial Policy, and Industrial Upgrading: Automotive Sectors in Malaysia, Thailand, and China in Comparison with Korea. European Journal of Development Research. 33. 10.1057/s41287-020-00354-0.
Rudolf de Groot, Luke Brander, Sander van der Ploeg, Robert Costanza, Florence Bernard, Leon Braat, Mike Christie, Neville Crossman,(2012). Global Estimates of the Value of Ecosystems and their Services in Monetary Units, Ecosystem Services, Volume 1, Issue 1, 2012, Pages 50-61,
Soubbotina, Tatyana P.(2005). ”Grouping Countries by National Models of Technological Learning” Consultant,  S  & T Program HDNED Nov.2005, The World Bank
Susan Lund, James Manyika, Jonathan Woetzel, Jacques Bughin, Mekala Krishnan, Jeongmin Seong, and Mac Muir (2019). “Globalization in Transition:The Future of Trade and Value Chains” Mckinsey Global Institute.
Worldbank (2021). Global Value Chains Report, World Trade Organization
www.oecd.org.
www.wits.worldbank.org/