موضوعات = زنجیره تامین و لجستیک
طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو)

دوره 23، شماره 90، فروردین 1398، صفحه 85-114

مهران ابراهیمی؛ عادل آذر؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم


طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 155-176

علیرضا عیدی؛ خالد برزگر


مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی

دوره 22، شماره 87، شهریور 1397، صفحه 67-100

مازیار خوش سیرت؛ رحیم دباغ؛ علی بزرگی


مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 221-252

محمد حسن سون قوری؛ محسن صادق عمل نیک؛ سعید ضامنی


سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 67-94

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری