طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،‌دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در چند سال گذشته، احتمال وقوع ریسک‌ها و رویدادها در زنجیره تأمین افزایش یافته است. در نتیجه، زنجیره‌ها بیش از پیش نسبت به اختلال‌ها آسیب‌پذیر بوده و ریسک تداوم زنجیره تأمین افزایش یافته است. توانایی مدیریت کردن ریسک‌ها و اختلال‌ها جنبه مهمی است که رهبران موفق کسب‌وکارها را از دیگران متمایز می‌سازد. در پژوهش حاضر به مفهوم‌سازی تداوم زنجیره تأمین پرداخته شده و یک سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی جهت ارزیابی تداوم زنجیره تأمین طراحی شده است. به‌این‌منظور، نخست با بازخوانی گسترده ادبیات پژوهش به شناسایی قابلیت‌ها و استراتژی‌هایی که مدیریت تداوم زنجیره تأمین را امکان‌پذیر می‌سازند پرداخته شده است. در گام بعد، از رویکرد سیستم استنتاج عصبی-فازی جهت ارزیابی تداوم زنجیره تأمین شرکت ایران‌خودرو استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد زنجیره تأمین شرکت مورد پژوهش بر اساس مدل پیشنهاد شده در وضعیت متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System to Measure Supply Chain Continuity (The Case of IranKhodro Company)

نویسندگان [English]

  • Mehran Ebrahimi 1
  • Adel Azar 2
  • Hossein Safari 3
  • Mohammad Reza Sadeghimoghadam 4
1 Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty Member of Tarbiyat Modares University
3 Industrial Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, there has been an increase in the likelihood of the occurrence of the risks and unexpected events. As a result, supply chains are more vulnerable to disruption and the risk to supply chain continuity has increased. The ability to manage risks and disruptions is one important aspect that differentiates successful business leaders from others. The present research therefore attempts to conceptualize the concept of supply chain continuity and design an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to evaluate the continuity of IKCO supply chain. Hence, a systematic literature review is conducted to identify and explore appropriate capabilities and strategies that can be employed to build continuity in a supply chain. Then, ANFIS approach is used to evaluate the continuity of IKCO supply chain. The results indicate an average condition based on the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANFIS / Supply Chain Continuity Management / Measurement
جعفرنژاد، احمد؛ محقر، علی؛ درویش، مریم و یاسایی، مهرداد (1389)، ارائه روشی برای اندازه‌گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 54، 169-145.
ذگردی، سیدحسام‌الدین، و داورزنی، هدی (1390)، تحریم و اختلال در زنجیره تأمین: تجزیه‌وتحلیل و راهکارهای مقابله، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
صادقی‌مقدم، محمدرضا؛ صفری، حسین و احمدی نوذری، مجتبی (1394)، اندازه‌گیری پایداری زنجیره تأمین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چندمرحله‌ای / چندبخشی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)، مدیریت صنعتی، دوره 7، شماره 3، 562-533.
الفت، لعیا و مزروعی نصرآبادی، اسماعیل (1393)، مدلی جهت اندازه‌گیری زنجیره تأمین: مورد مطالعه صنعت فرش ماشینی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره 33، 46-29.
فکورثقیه، امیرمحمد (1394)، اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین با استفاده از تئوری سیستم‌های خاکستری، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره 4، 137-117.
قاسمی صاحبی، هانی و زنجیرچی، سیدمحمود (1392)، اندازه‌گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از پایگاه قوانین فازی و شاخص چابکی فازی در صنعت الکترونیک (مورد مطالعه شرکت پیشرانه ساری)، مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 30، 76-57.
Ata, R. and Koçyigit, Y. (2010), “An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Approach for Prediction of Tip Speed Ratio in Wind Turbines”, Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 7, pp. 5454-5460.
Autry, C. and Sanders, N. (2009), “Supply Chain Security: A Dynamic Capabilities Approach”, In: Supply Chain Risk: A Handbook of Assessment, Management, and Performance (pp. 307-329), Springer US.
Autry, C.W. and Bobbitt, M.L. (2008), “Supply Chain Security Orientation: Conceptual Development and a Proposed Framework”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 19, No. 1, pp. 42–64.
Barroso, A. P., Machado, V. C. and Machado, V. H. (2011), “Supply Chain Resilience Using the Mapping Approach”, INTECH Open Access Publisher.
Bhamra, R., Dani, S. and Burnard, K. (2011), “Resilience: The Concept, a Literature Review and Future Directions”, International Journal of Production Research, Vol. 49, No. 18, pp. 5375-5393.
Blos, M. F., Hoeflich, S. L., and Miyagi, P. E. (2015), “A General Supply Chain Continuity Management Framework”, Procedia Computer Science, Vol. 55, pp. 1160-1164.
Boone, C.A., Craighead, C.W., Hanna, J.A. and Nair, A. (2013), “Implementation of a System Approach for Enhanced Supply Chain Continuity and Resiliency: A Longitudinal Study”, Journal of Business Logistics, Vol. 34, No. 3, pp. 222-235.
Boyacioglu, M. A. and Avci, D. (2010), “An Adaptive Network-based Fuzzy Inference System (ANFIS) for the Prediction of Stock Market Return: The Case of the Istanbul Stock Exchange”, Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 12, pp. 7908-7912.
Carvalho, H., Azevedo, S.G. and Cruz-Machado, V. (2012), “Agile and Resilient Approaches to Supply Chain Management: Influence on Performance and Competitiveness”, Logistic Research, Vol. 4, pp. 49–62.
Christopher, M., and Peck, H. (2004), “Building the Resilient Supply Chain”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 15, No. 2, pp. 1-14.
Faisal, M. N. (2009), “Benchmarking Supply Chains on Risk Dimensions”, International Journal of Services and Operations Management, Vol. 5, No. 3, pp. 402-427.
Faisal, M. N., Banwet, D.K. and Shankar, R. (2006), “Mapping Supply Chains on Risk and Customer Sensitivity Dimensions”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 106, No. 6, pp. 878-895.
Hendricks, K.B. and Singhal, V.R. (2003), “The Effect of Supply Chain Glitches on Shareholder Wealth”, Journal of Operations Management, Vol. 21, No. 5, pp. 501-522.
Hendricks, K.B. and Singhal, V.R. (2005), “An Empirical Analysis of the Effect of Supply Chain Disruptions on Long-Run Stock Price Performance and Equity Risk of the Firm”, Production and Operations Management, Vol. 14, No. 1, pp. 35-52.
Hohenstein, N. O., Feisel, E., Hartmann, E. and Giunipero, L. (2015), “Research on the Phenomenon of Supply Chain Resilience: A Systematic Review and Paths for Further Investigation”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 45, No. 1/2, pp. 90-117.
Hopp, W.J., Iravani, S.M.R. and Liu, Z. (2012), “Mitigating the Impact of Disruptions in Supply Chains”, In: Supply Chain Disruptions: Theory and Practice of Managing Risk (pp. 21-49), Springer.
ISO, I. (2015), “ISO/TS 22318: 2015 Societal Security: Business Continuity Management Systems - Guidelines for Supply Chain Continuity”, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
Ji, G. (2009), “Ecological Supply Chains Performance Evaluation and Disruption Risk Management Strategies”, Human and Ecological Risk Assessment, Vol. 15, No. 2, 351-370.
Juettner, U., Peck, H. and Christopher, M. (2003), “Supply Chain Risk Management: Outlining an Agenda for Future Research”, International Journal of Business Logistics: Research and Applications, Vol. 6, No. 4, pp. 197-210.
Kamalahmadi, M. and Parast, M. M. (2016), “A Review of the Literature on the Principles of Enterprise and Supply Chain Resilience: Major Findings and Directions for Future Research”, International Journal of Production Economics, Vol. 171, pp. 116-133.
Kumar, S. (2009), “Risk Management in Supply Chains”, A Dissertation Presented to the Faculty of the University of Texas at Dallas in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Management Science.
Li, S., Rao, S.S., Ragu-Nathan, T.S. and Ragu-Nathan, B. (2005), “Development and Validation of a Measurement Instrument for Studying Supply Chain Management Practices”, Journal of Operations Management, Vol. 23, No. 6, pp. 618-641.
Mandal, S. (2013), “Towards a Relational Framework for Supply Chain Resilience”, International Journal of Business Continuity and Risk Management, Vol. 4, No. 3, pp. 227-245.
Pero, M. and Sudy, I. (2014), “Increasing Security and Efficiency in Supply Chains: A Five-Step Approach”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 6, No. 3, pp. 257-279.
Pettit, T.J. (2008), Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Framework, an Assessment Tool and an Implementation Process. Ph.D. Dissertation, The Ohio State University.
Pettit, T.J., Fiksel, J. and Croxton, K.L. (2010), “Ensuring Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Framework”, Journal of Business Logistics, Vol. 31, No. 1, pp. 1-21.
Ponomarov, S.Y. and Holcomb, M.C. (2009), “Understanding the Concept of Supply Chain Resilience”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 20, No. 1, pp. 124-43.
Prudhomme, A. M. (2008), “Business Continuity in the Supply Chain: Planning for Disruptive Events”, ProQuest.
Rajesh, R., Ravi, V. and Venkata Rao, R. (2015), “Selection of Risk Mitigation Strategy in Electronic Supply Chains Using Grey Theory and Digraph-Matrix Approaches”, International Journal of Production Research, Vol. 53, No. 1, pp. 238-257.
Rashid, A. H. M., Loke, S. P. and Ooi, K. B. (2014), “Strengthening Supply Chain Risk Management for Business Continuity: A Case Study Approach”, International Journal of Management and Enterprise Development, Vol. 13, No. 3-4, pp. 278-301.
Shao, X. F. (2013), “Supply Chain Characteristics and Disruption Mitigation Capability: An Empirical Investigation in China”, International Journal of Logistics Research and Applications, Vol. 16, No. 4, pp. 277-295.
Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. and Simchi-Levi, E. (2003), “Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies & Case Studies”, McGraw-Hill.
Soni, U., Jain, V. and Salmador, M. P. (2015), “Coping with Uncertainties via Resilient Supply Chain Framework”, International Journal of Procurement Management, Vol. 8, No. 1-2, pp. 182-201.
Stecke, K. E. and Kumar, S. (2009), “Sources of Supply Chain Disruptions, Factors that Breed Vulnerability, and Mitigating Strategies”, Journal of Marketing Channels, Vol. 16, No. 3, pp. 193-226.
Tang, C. S. (2006), “Robust Strategies for Mitigating Supply Chain Disruptions”, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 9, No. 1, pp. 33-45.
Trkman, P., Indihar Štemberger, M., Jaklic, J. and Groznik, A. (2007), “Process Approach to Supply Chain Integration”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12, No. 2, pp. 116-128.
Tukamuhabwa, B. R., Stevenson, M., Busby, J. and Zorzini, M. (2015), “Supply Chain Resilience: Definition, Review and Theoretical Foundations for Further Study”, International Journal of Production Research, Vol. 53, No. 18, pp. 5592-5623.
Wieland, A. and Wallenburg, C. M. (2012), “Dealing With Supply Chain Risks - Linking Risk Management Practices and Strategies to Performance”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 42, No. 10, pp. 887-905.
Zhang, D., Dadkhah, P. and Ekwall, D. (2011), “How Robustness and Resilience Support Security Business Against Antagonistic Threats in Transport Network”, Journal of transportation security, Vol. 4, No. 3, pp. 201-219.
Zsidisin, G. A. and Wagner, S. M. (2010), “Do Perceptions Become Reality? The Moderating Role of Supply Chain Resiliency on Disruption Occurrence”, Journal of Business Logistics, Vol. 31, No. 2, pp. 1-20.