شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت MBA

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی قزوین

چکیده

اخیرا مسائل زیست محیطی به عنوان یکی از چالشهای پیشروی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مورد توجه میباشد و مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان رویکردی مهم در سازمانها به منظور دستیابی به اهداف مالی و کسب سهم بیشتر در بازار از طریق کاهش اثرات و ریسکهای زیست محیطی معرفی شده است. این پژوهش در راستای شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط در استان قزوین انجام پذیرفته است.روش پژوهش، توصیفی- اکتشافی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. نمونه آماری تحقیق شامل خبرگان و صاحبنظران و همچنین فعالان شاغل در حوزه زنجیره تامین در صنایع کوچک و متوسط استان قزوین می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه نرم افزارهای Lisrel و SPSS استفاده شد. موانع شناسایی شده به ترتیب اهمیت، اولویت بندی گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد موانع تعیین شده به عنوان سطح اول شامل سازمانی، محیطی و فردی به ترتیب دارای رتبه اول تا سوم شدند و موانع شناسایی شده به عنوان سطح دوم به ترتیب اولویت شامل موانع مدیریتی، دولتی، تکنولوژیکی، آگاهی، رقابتی، اعتقادی و اقتصادی از موانع عمده در مسیر استقرار و پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط استان قزوین می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Barriers and Obstacles of SMEs Green Supply Chain deployment (Case Study Qazvin State)

نویسندگان [English]

  • hassan agheleh 1
  • naser Hamidi 2
1
2
چکیده [English]

Recently, Environmental issues are noteworthy as one of the upcoming challenges for developed and industrialized countries and in order to obtaining financial goals, more market shares via decreasing of environmental risk impact, Green Supply Chain Management has been introduced as a new approaches in organizations. Regarding to identification and ranking of barriers and obstacles green supply chain deployment in Small and Medium Enterprises of Qazvin state, current research has been done. Descriptive –Exploratory from survey type has been utilized as research method and from point of goal, it contains in applied researches based on Structural Equation Modeling . Statistical Sample includes Elites, Experts and practitioners of SMEs supply chain in Qazvin State. In order to data gathering, questionnaire has been applied. Due to analyzing of the data, Conformity Factor Analysis and Structural Equation Modeling via Softwares such as LISREL and SPSS has been used. identified barriers has been prioritized in order of importance.Research conclusion depicted first level barriers includes organizational, environmental and individual had first, second and third place in ranking. Second level barriers includes Managerial, governmental, technical, awareness, competitive, religious and economic are main identified barriers versus establishment and implementation of supply chain management in Qazvin state SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain
  • Green Supply Chain Management
  • Small and Medium Enterprises and Structural Equation Modeling
Alkhidir, T. & Zailani, S. (2009). Going green in supply chain towards environmental sustainability. Global Journal of Environmental Research, 3 (3): 246-251.
Amanizadeh, K. Anvari, A. Jokar, I. (2013). investigation of drivers, barriers and practical activities to achieve Green Supply Chain Management in beverage company of Behnoosh Gachsaran, Tehran, 2nd national congress on investigation of enhancement strategies, management accounting and industrial engineering issues in organizations.
Azevedo, S.G. & Carvalho, H. & Machado, V.C. (2011). The influence of green practices on supply chain performance: a case study approach. Transportation research part E: logistics and transportation review. 47 (6): 850-871.
Diabat, A. & Govindan, K. (2011). An analysis of drivers affecting the implementation of green supply chain management.Resources Conservation and Recycling. 55 (6): 659–667.
Govindan, K. & Azevedo, S. & Carvalho, V. (2014). Lean, green and resilient practices influence on supply chain performance: interpretive structural modeling approach. International Journal of Environmental Science and Technology , 12 (1): 15-34.
Hamidi, N. Naseri, S. Oroujloo, A. (2015), 44 lesson in supply chain management, Qazvin, caspain danesh publication.
Hervani, A. & Helms, M. & Sarkis, J. (2005). Performance measurement for green supply chain management,Benchmarking. International Journal of Environment Science and Technology. 4 (3)  330-353.
Imani, D. Ahmadi, A. (2010), Supply chain management; new strategy into acquire of competitive advantage, Tehran, Monthly journal of automotive engineering and depended industries, 1 (10): 14- 19.
Jayant, A. & Azhar, M. (2014). Analysis of the barriers for implementing green supply chain management (GSCM) practices: an interpretive structural modeling (ISM) approach. Procedia Engineering, 36 (1): 2157 – 2166.
Laudon, K. & Laudon, J. (2008). Management Information Systems: Managing the Digital Firm(10th Economy Editon.). New Jersey. Prentice Hall.
Niazi, A. Nikbakht, M. (2015), investigation and identify obstacles affecting the implementation of green supply chain management in the petrochemical industry, Tehran, National congress on industrial management researches. (in Persian)
Niknejad, M. (2011), Supply chain management (with case study). Quarterly journal of supply chain management, 34 (1): 20-27.
Olfat, L. Khatami Firouzabadi, A. Khodaverdi, R. (2012), Requirement of Iranian supply chain management whitin automobile industry. Quarterly journal of Iranian management Science, 6 (21): 123- 140.
Stadtler, H. Kilger, C. (2012), Supply chain Management. Tehran, Amir Kabir industrial university publication, second edition.
Zhu, Q. & Sarkis, J. (2006). An inter-sectoral comparison of green supply chain management in China: Drivers and practices. Journal of Cleaner Production, 14 : 472-486.
Vachon, S. & Klassen, R. D. (2006). Extending green practices across the supply chain. The impact of upstream and downstream integration. International Journal of Operations & Production Management. 26 (7): 795-821.