ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه زابل،دانشکده فنی و مهندسی

2 دانشگاه پیام نور زنجانی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

چکیده

یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره‌ی تأمین،ارزیابی و انتخاب تأمین‌‌کنندگان کارا است و بیشتر از آنکه به شاخص هزینه وابسته باشد به دامنه‌ی گسترده از شاخص‌های کمی و کیفی بستگی دارد. رویکردهای وسیعی از تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب تأمین‌‌کنندگان وجود دارد که تحلیل پوششی داده‌ها یکی از پرکاربردترین آنها می‌باشد. از طرفی با در نظر گرفتن شرایط عدم‌قطعیت در دنیای واقعی، مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین‌‌‌کنندگان به یک مسئله تصمیم‌گیری پیچیده تبدیل می‌شود. تئوری اعداد خاکستری یکی از تئوری‌هایی است که برای مواجهه با شرایط عدم‌قطعیت به‌کار می‌رود. در این تحقیق به منظور دسترسی به نتایج واقعی در زمینه ارزیابی و انتخاب تأمین‌‌‌کنندگان کارا یک مدل توسعه‌یافته به منظور تحلیل پوششی داده‌های خاکستری ارائه می‌گردد که با اعمال ارجحیت‌های تصمیم‌گیرندگان درباره ورودی‌ها و خروجی‌ها حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Selection of Efficient Suppliers in terms of Uncertainty -The Grey Data Envelopment Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • morteza salehi 1
  • mohsen sayyah 2
1
2
چکیده [English]

Evaluation and selection of efficient suppliers is one of the important issues of supply chain management more than dependent the cost index is associated to a wide range of quantitative and qualitative indicators. Many approaches of multiple criteria decision making has to selection of suppliers that Data Envelopment of Analysis (DEA) is one the useful methods. On the other hand, with considering the uncertainty in the real word, evaluation and suppliers selection problem becomes a complex decision problem. Grey theory is one of the theories that used for uncertainty condition. In this study to access real results in evaluation and selection of efficient suppliers, a developed grey data envelopment analysis model is presented that achieve with considering decision makers (DM) preferences about the inputs and outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment of Analysis
  • Efficient suppliers
  • Uncertainty
  • grey theory
Basnet C., Leung J.M.Y., "Inventory lot-sizing with supplier selection", Computers & Operations Research, Vol. 32, No. 1, 2005, PP. 1-14.
Bayazit O., "Use of analytic network process in vendor selection decisions", Benchmarking: An International Journal, Vol. 13, No. 5, 2006, PP. 566–579.
Braglia M. and Petroni  A., "A quality assurance-oriented methodology for handling trade-offs in supplier selection", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,Vol. 30, 2000, PP. 96-112.
Birasnav, M., "Implementation of supply chain management practices: Te role of transformational leadership", Global Business Review, Vol 14, 2013, 239-342.
Choy K.L., Lee W.B., "A generic tool for the selection and management of supplier relationships in an outsourced outsourced manufacturing environment: The application of case based reasoning", Logistics Information Management, Vol. 15, No. 4, 2002, PP. 235–253.
Choy K., Lee W., Lau H., Lu D. and Lo V., "Designof an intelligent supplier relationship management system for new product development", International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 17, 2004, PP. 692-715.
Chen C., Lin C. and Huang S., "A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management",International Journal of Production Economics,Vol. 102, 2006, PP. 289-301.
Demirtas E.A., üstün O., "Analytic network process and multi-period goal programming integration in purchasing decisions", Computer and Industrial Engineering, Vol. 56, No. 2, 2009, PP. 677–690.
Deng J., "Control problems of grey systems", Systems and Control Letters,Vol. 1, 1982,  PP. 288–294.
Farzipoor Saen R., "Developing a new data envelopment analysis methodology for supplier selection in the presence of both undesirable outputs and imprecise data", Int J Adv Manuf Technol,2010, Vol. 51, PP. 1243-1250.
Fikri D., Sameer K., Sharfuddin A.K., Vipul J.,"Designing an integrated AHP based decision support system for supplier selection in automotive industry",Expert Systems with Applications, Vol. 62, 2015, PP. 273-283.
Garfamy R.M., "A data envelopment analysis approach based on total cost of ownership for supplier selection", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 19, No. 6, 2006, PP. 662–678.
Hashemi S.H., Karimi A., Tavana M., "An integrated green supplier selection approach with analytic network process and improved Grey relational analysis",International Journal of Production Economics, Vol. 159, 2015, PP. 178-191.
Hong G.H., Park S.C., Jang D.S., Rho H.M., "An effective supplier selection method for constructing a competitive supply-relationship", Expert Systems with Applications, Vol. 28, No. 4, 2005, PP. 629–639.
Ifeyinwa J. O., Sun W., "An innovative integration of fuzzy-logic and systems dynamics in sustainable supplier selection: A case on manufacturing industry", Computers & Industrial Engineering, Vol. 88, 2015, PP. 1-12.
Kull T.J., Talluri S., "A supply-risk reduction model using integrated multicriteria decision making", IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 55, No. 3, 2008, PP. 409–419.
Kwong C.K., Ip W.H., Chan J.W.K., "Combining scoring method and fuzzy expert systems approach to supplier assessment: A case study", Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13, No. 7, 2002, PP. 512–519.
Liu J., Ding F. and Lall V., "Using data envelopment analysis to compare suppliers for supplier selection and performance improvement", Supply Chain Management: An International Journal,Vol. 5, 2000, PP. 143-150.
Lin C.T. Chang C.W. and Chen C.B., "The worst ill-conditioned silicon wafer machine detected by using grey relational analysis", International Journal of Advanced Manufacturing Technology,Vol. 31, 2006, PP. 388–395.
Lia G.D., Yamaguchi D. and Nagai M., "A grey-based decision-making approach to the supplier selection problem", Mathematical and Computer Modeling,Vol. 46, 2007, PP. 573–581.
Narasimhan R., Talluri S., Mahapatra S.K., "Multiproduct, multicriteria model for supplier selection with product life-cycle considerations", Decision Sciences, Vol. 37, No. 4, 2006, PP. 577–603.
Ning-Sheng W., Rong-Hua Y., and Wei W., "Evaluating the performances of decision-making units based on interval efficiencies", Journal of Computational and Applied Mathematics,Vol. 216, 2008, PP. 328 – 343.
Rahiminezhad Galankashi M., Helmi S.A., Hashemzahi P."Supplier  selection in automobile industry: A mixed balanced scorecard–fuzzy AHP approach", Alexandria Engineering Journal, Vol. 55, 2016, PP. 93-100.
Seydel J., "Data envelopment analysis for decision support", Industrial Management & Data Systems,Vol. 106, 2006, PP. 81-95.
Talluri S., Narasimhan R., Nair A., "Vendor performance with supply risk: A chance-constrained DEA approach", International Journal of Production Economics, Vol. 100, No. 2, 2006, PP. 212–222.
Tavana M.., Fallahpour A., Debora D.C., Francisco J.,"A hybrid intelligent fuzzy predictive model with simulation for supplier evaluation and selection", Expert Systems with Applications, Vol. 61, 2016, PP. 129-144.
Wu D., and Olson D.L., "Fuzzy multiattribute grey related analysis using DEA", Computers and Mathematics with Applications,Vol. 60, 2010, PP. 166-174.
Wu T., Shunk D., Blackhurst J., Appalla R., "AIDEA: A methodology for supplier evaluation and selection in a supplier-based manufacturing environment", International Journal of Manufacturing Technology and Management 11 (2),. Vol. 11, No. 2, 2007, PP. 174–192.
Yang C.C., Chen B.S., "Supplier selection using combined analytical hierarchy process and grey relational analysis", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 17, No. 7, 2006, PP. 926–941.
Yoon, K., & Hwang, C. L., "Multiple attribute decision making: An introduction. California: Sage", 1995.
Yang, T., Chen, M.-C., & Hung, C.-C., "Multiple attribute decision-making methods for the dynamic operator allocation problem", Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 73, 2007, PP. 285–299.
Yang, T., & Hung, C.-C., "Multiple-attribute decision making methods for plant layout design problem". Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Vol. 23, 2007, PP.126–137.