تحلیل کمی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیرت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشیارر گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

تاب‌آوری، توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه خود و یا حالتی بهتر پس از ایجاد اختلال است. تاب‌آوری به عنوان یک منبع مجزا از مزیت رقابتی پایدار برای تأمین‌کنندگان به شمار می‌رود. در این پژوهش سعی شده با مطرح کردن عوامل موثر برای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب‌آور با توجه به ادبیات نظری پژوهش، اقدام به اولویت‌بندی هرکدام از این عوامل شود. بر این اساس دو معیار اصلی توانمندی تولیدی - فنی و همچنین توانمندی پاسخ‌دهی - پشتیبانی به عنوان معیارهای اصلی برای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب‌آور شناخته شد. از این‌رو با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مدل اولیه پژوهش تدوین گردید و در گام بعد با به‌کارگیری روشی پیمایشی و دریافت نظر 16 نفر از کارشناسان، هریک از این عوامل با استفاده از تکنیک اولویت‌گذاری غیرخطی فازی و همچنین روش سوارا  اولویت‌بندی شد. طبق نتایج هر دو روش قیمت در رتبه نخست قرار گرفته است. بر این اساس مدیران صنایع با استفاده از شیوه‌های قیمت‌گذاری می‌تواند به کنترل این امر بپردازند. همچنین براساس نتایج این پژوهش معیارهای کیفیت و ایمنی در زنجیره تأمین در اولویت‌های بعدی قرار دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative Analysis Criteria for Selecting Suppliers in The Resilience Supply Chain Using Multi Criteria Decision Making Techniques

نویسندگان [English]

  • mohammadhossein kabgani 1
  • hamid shahbandarzadeh 2
1 industrial management l persian gulf university
2 industrial management / persian gulf university
چکیده [English]

Resilience is the ability of  system  to return to its original state or better situation after the disorder creation. Resiliencein numerated  as a distinc source of sustainable competitive advantage for suppliers. In this study it is tried to prioritizs  the effective factors for the selection of suppliers in supply chain resilience by propounding this factors,  according  to literature research .Accordingly two main criteria,  producing – technical capabilitiesl and responding –supporting capabilities known as the main criteria fore suppliers selection in the resilient supply chain. Hence, the initial research model was advanced by  using exploratory factor analysis and in the next step,by using a survey method and receiving  the opinion of 16 experts, each of these factors prioritized by  using fuzzy nonlinear techniques as well as  SWARA  methods. According to both methods price is in the first place.  Accordingly the industries chief executives can control it by using pricing methods. The research conclutions also shows, quality and safety standards in the supply chain are the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain / Resilience / SWARA / Nonlinear / Fuzzy
Azevedo, S., Carvalho, H., Cruz-Machado, V., & Grilo, F. (2010). The influence of agile and resilient practices on supply chain performance: an innovative conceptual model proposal. In: Innovative Process Optimization Methods in Logistics:Emerging Trends, Concepts and Technologies. Erich Schmidt Verlag GmbH and Co. KG, Hamburg, Germany, pp. 265-28.
Beheshtian, A., P. Donaghy, K., Geddes, R. R., & M. Rouhani, O. (2017). Planning resilient motor-fuel supply chain. International Journal of Disaster Risk Reduction 24 312–325.
Behzadi, G., Justin O’Sullivan, M., Lennon Olsen, T., Scrimgeour, F., & Zhang, A. (2017). Robust and resilient strategies for managing supply disruptions in an agribusiness supply chain. International Journal of Production Economics.
Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2011). A supply chain resilience assessment model. 18th International Annual EurOMA Conference. Cambridge.
Christopher, M., & Lee, H. (2004). Mitigating supply chain risk through improved confidence. Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag. 34 (5), 388-396.
Dehghani, E., Jabalameli, M. S., Jabbarzadeh, A., & Pishvaee, M. S. (2018). Resilient solar photovoltaic supply chain network design under business-as-usual and hazard uncertainties. Computers and Chemical Engineering 111, 288–310.
Fattahi, M. (2017). Resilient procurement planning for supply chains: A case study for sourcing a critical mineral material. Resources Policy.
G. Azevedo, S., Govindan, K., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2013). Ecosilient Index to assess the greenness and resilience of the upstream automotive supply chain. Journal of Cleaner Production 56 131-146.
Ghasmeih, R., Gamali, G., & Karimi Asl, E. (2015). Analysis of LARG Supply Chain Management Dimensions in Cement Industry (An Integrated multi-Criteria Decision Making Approach). Industrial Management, Volume 7, Number 4, Pages 813-836.
Govindan, K., G. Azevedo, S., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2014). Impact of supply chain management practices on sustainability. Journal of Cleaner Production 85 212-225.
Govindan, K., Mathiyazhagan, K., Kannan, D., & Noorulhaq, A. (2014). Barriers Analysis for Green Supply Chain Management Implementation in Indian Industries Using Analytic Hierarchy Process. Int. J. Prod. Econ. 147(B), 555–568.
Hernán Chávez, K.-V. ,. (2016). Simulation -based multi- objective model for supply chains with disruptions in transportation. RoboticsandComputer-IntegratedManufacturing.
Kristianto, Y., Gunasekaran, A., Helo, P., & Hao, Y. (2014). A model of resilient supply chain network design: A two-stage programming with fuzzy shortest path. Expert Systems with Applications 41, 39–49.
Kumar, M., Basu, P., & Avittathur, B. (2017). Pricing and Sourcing Strategies for Competing Retailers in Supply Chains under Disruption Risk. European Journal of Operational Research.
Kumar, R., K. Singh, R., & Shankar, R. (2015). Critical success factors for implementation of supply chain management in Indian small and medium enterprises and their impact on performance. IIMB Management Review 27, 92-104.
Mangla, S., Kumar, P., & Barua, M. (2014). A flexible decision framework for building risk mitigation strategies in green supply chain using SAP-LAP and IRP Approaches. Global J.Flexible Syst. Manag. 15 (3), 203–218.
Mangla, S., Kumar, P., & Barua, M. (2015). Prioritizing the responses to manage risks in green supply chain: An Indian plastic manufacturer perspective. Sustainable Production and Consumption.
Pettit, T., Fiksel, J., & Croxton, K. (2010). Ensuring supply chain resilience: development of a conceptual framework. Journal of Business Logistics 31 (1), 1-21.
R. Cardosoa, S., Barbosa-Póvoa, A., Relvasa, S., & Q. Novais, A. (2014). Network Design and Planning of Resilient Supply Chains. Proceedings of the 24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE 24 June 15-18, 2014, Budapest, Hungary.
Rajesh, R., & Ravi, V. (2015). Supplier selection in resilient supply chains: a grey relational analysis approach. Journal of Cleaner Production 86, 343-359.
RenewableandSustainableEnergyReviews, 50, 186–193.
Rezapour, S., Zanjirani Farahani, R., & Pourakbar, M. (2017). Resilient supply chain network design under competition: A case study. European Journal of Operational Research 259 (2017) 1017–1035.
Rocio Ruiz-Benitez, C. L. (2017). Environmental benefits of lean, green and resilient supply chain management: the case of the aerospace sector. Journal of Cleaner Production.
Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K. (2011). An organizational theoretic review of green supply chain management literature. Int J Prod Econ 2011;130:1–15.
Wagner, S., & Neshat, N. (2010). Assessing the vulnerability of supply chains using graph theory. International Journal of Production Economics 126 (1), 121-129.
Zanjirchi, S. M. (2012). Fuzzy AHP. Tehran: Saneei Shahmirzadi.
Zeballos, L., Gomesc, M., Barbosa-Povoad, A., & Novais, A. (2012). Optimum Design and Planning of Resilient and Uncertain Closed-Loop Supply Chains. Ian David Lockhart Bogle and Michael Fairweather (Editors), Proceedings of the 22nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, 17 - 20 June 2012, London..