اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

4 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

کشورها می‌توانند از طریق به‌کارگیری استعدادهای خلاق، میراث و صنایع فرهنگی خود، رشد اقتصادی را برانگیخته، تقویت نموده و در‌نهایت سبب رفاه و سعادت جامعه شوند. این پژوهش به‌دنبال آن است مشخص نماید که آیا صنایع فرهنگی استان‌های ایران هم بر رشد اقتصادی اثر دارد یا خیر. مزیت نسبی صنایع فرهنگی با استفاده از معیار RCA محاسبه شده است. در این پژوهش بر‌اساس اطلاعات مربوط به حساب‌های منطقه‌ای 31 استان کشور شاخص صنایع فرهنگی استان‌ها محاسبه و تأثیر مزیت صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا در دوره 1379-1395 با توجه به داده‌های منتشرشده در سال 1397برآورد شده است. مدل پژوهش براساس گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج برآورد براساس رگرسیون داده‌های تابلویی نشان می‌دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش‌افزوده صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Relative Advantage of Cultural Industries on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • sara hanjari 1
  • mehdi taghavi 2
  • Fatollah tari 3
  • Ahmad Jafarisamimi 4
1 Allameh tabatabae'i university
2 Professor/ Allameh Tabatabe'i university
3 applied economics, faculty of economics, university of economics , Tehran.
4 Professor/ Mazandaran university
چکیده [English]

Countries can boost economic growth through the use of their creative talents, heritage and cultural industries, and ultimately contribute to the well-being and prosperity of the community. This research seeks to determine whether cultural industries in Iran's provinces have an effect on economic growth. The relative advantage of cultural industries has been calculated using the RCA benchmark. In this research, based on information about regional accounts of 31 provinces of the country, the index of cultural industries of provinces is calculated and the effect of the cultural industries advantage on Iran's economic growth in the form of dynamic integration regression in the period of 1379-1395 and according to published data in 1397 is estimated. The research model is based on generalized moments (GMM). Estimated results based on panel data regression show that in the studied period, the effect of relative advantage of the value added of cultural industries on economic growth is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Advantage of Cultural Industries / Economic Growth of Iran’s Provinces / GMM
اسمیت، فیلیپ، (1384)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، مترجم: حسن پریان، تهران انتشاران دفتر پژوهش‌های فرهنگی
بیگی، محمد و علی اعظم (1379). «جایگاه بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال چهارم، شماره 16، صص 87-117.
پارسائیان، علی و سید محمد اعرابی(1382)،  « مدیریت استراتژیک « ،  دیوید، فرد آر.، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ چهارم،.
تراسبی، نیوبد، (1382)، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، تهران، نشر نی
جعفری صمیمی، احمد، صالحی علی (1392). بررسی وضعیت حمل ونقل هوایی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 6.
خراسانی. اباصلت. حسن زاده. سودابه. (1386). " نیازسنجی آموزشی استراتژی‌ها و راهبردهای عملیاتی. چاپ اول. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
د یونگ، الکه. (1390)» فرهنگ و اقتصاد»، ترجمه سهیل سمی و زهره حسین زادگان، شمشاد، چاپ اول، تهران.
رومر. دیوید .(1388). « اقتصاد کلان پیشرفته»، ترجمه دکتر مهدی تقوی. ناشر دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات.
سالواتوره، دومینیک- دیولیو، یوجین آ، اصول علم اقتصاد، ترجمه محمد ضیایی بیگدلی و نوروز‌علی مهدی‌پور، تهران: انتشارات کوهسار، 1384.
سریع القم. محمود. (1372). عقل و توسعه یافتگی، تهران، انتشارات سفیر.
شاه طهماسبی. اسماعیل. (1392). بررسی و مقایسه کارآیی نسبی استان‌ها در مدیریت کلان ورزشی در طول برنامه سوم و سال‌های ابتدایی برنامه چهارم. مجله پژوهش در علوم ورزشی. شماره 10.
صادقی، حسین وفایی یگانه، رضا، محمد غفاری، حسن، (1386) گسترش اقتصاد غیررسمی و فرهنگ اقتصادی، ماهنامه مهندسی فرهنگی سال دوم شماره 12 شهریور و مهر
صالحی امیری. رضا؛ حسین زادگان. زهره (1386). نقش صنعت فرهنگ بر توسعه فرهنگی، با تاکید بر کتابخوانی، مجله مدیریت فرهنگی، سال اول، شماره اول.
صالحی امیری. رضا، کاوسی اسمعیل و پوراندخت تقدسی(1389). بررسی عوامل مؤثر در صادرات کالاهای فرهنگی در ایران و ارائه راهبردهای مدیریتی، مجله مدیریت فرهنگی، سال چهارم، شماره نهم.
کیاکجوری. د. کوزه‎گر. امیری. (1391). ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، صص 1-10، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
نعیمی. ا ، پزشکی راد، غ. (1387). نگاهی بر آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال، اولین همایش نوآوری و کارآفرینی.
یونسکو( 1378)، "  فرهنگ، خلاقیت و بازار: گزارش جهانی فرهنگ " ، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
 
Adorno,T.Horkheimer, M. (1974). “Dialectic der Aufklarung: Philosophise Fragmented. Amsterdam, Querido”. Available at: Http:// jotech.net/wiki/images/9/99/AdornoHorkheimer-Vorworte_Begriff_der
Arellano, M, Bond, S. (1991). “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”. Review of Economic Studies 58 (2), 277-297.
Arellano, M., Bover, O. (1995). “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models”. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
Asmet, elc. (2014). “Culture, human agency, and economic theory: culture as a determinant of material Welfare”, Journal of Socio- Economics 30, pp.379-391.
Balance, R., F, H., Murry, T. (1987). “Consistency Tests of Alternative Measures of Comparative Advantage”, The Review of Economics and Statistics, Vol.69, No. 1, pp. 157-161.
Ballasa, B. (1965). “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage”, The Manchester School of Economics and Social Studies, Vol. 33, pp. 99-123.
Ballasa, B. 1986. “Comparative Advantage in Manufactured Goods: A Reappraisal”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 68, No.2, pp. 315-319.
Barro, R. (1998). “Determinants of economy is growth: A cross-country empirical study”. MIT Press.Vol.58. 29-52
Barro, R., Sala-i-Martin, X. (1995). “Economic growth”. NY: McGraw-Hill.
Bhargava, A (1991).”Identification and panel data models with endogenous repressors”. Review of Economic Studies. 58 (1): 129-140.
Blundell, R., Bond, S. (1998). “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models”. Journal of Econometrics, 87(1), pp.115-143.
Brasili, A., Epofani, P., Helg, R. (2000). “On the Dynamics of Trade Patterns”, CESPRI, Working Paper, No. 115.
Cheng, S.-W. (2006). Cultural goods creation, cultural capital formation, provision of cultural services and cultural atmosphere accumulation. Journal of Cultural Economics 30, 263-286. Doi:10.1007/s10824-006-9023-6.
DCMS, Creative industries mapping document (2009).“Creative industries economic estimates? Bulletin”. Protect-statistics.
Hakala,A.(2013).”Entrepreneurial and Learning Orientation; Effect on Growth and Profitability in the Software Sector”, Baltic Journal of Management,vol. 8, Iss:1,PP. 1-2-118.
Harrison, L. Huntington, S, (2000). “Culture Matters: How Values Shape Progress” New York: Basic Books.
Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How People Make Money From Ideas Penguin.
Inglehart, R.(1997).“Modernization and Postmodernization: Cultural, economic and political change in 3 societies”, Princeton,NJ: Princeton University Press.
Jafari-Samimi, A., Larimi, S. J., Hosseini, S.M. (2008). “Investigation on Relationship between Revealed Comparative Advantage of Value-added Agricultural Sector and Economic Development of Khorasan Province of Iran”, Journal of American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci, Vol. 2, pp. 113-117.
KEA (EUROPEAN AFFAIRS), (2006). “Study prefer for the European commission” Directorate- General for education. Vol. 7, pp. 13-29.
Landry, Ch., & Bianchini, F. (1995). The Creative City, Demos. London.
Last. A-K & H. Wetzel. (2010). “The Efficiency of German Public Theatres: A Stochastic Frontier Analysis Approach”. Journal of Cultural Economics. NO.34.P.89-110
Lee, J. (1995). “Comparative Advantage in Manufacturing as An American Determinant of Industrialization: The Korean Case”, World Development Report, No. 23, pp. 1195-1200.
Levine, R. Renelt, D. (1992). “A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions”, American Economic Review, Vol.82, No. 4, pp. 942-963.
Lin, K.T. (1997). “Analysis of North Korea’s Foreign Trade by Revealed Comparative Advantage”, Journal of Econometric Development, Vol. 22, pp. 97-117.
Liesner, H. H. (1958). “The European Common Market and British Industry”, Economic Journal, Vol. 68, pp. 302-316.
Nurse, K. (2006) “the cultural industries in Caricom: trade and development challenges”furdernder EU PROINVEST.
Panitchpakdi,Supachai. Dervis, Kemal; Creative Economy Report 2008; UNCTAD; 2008; pp. 33-58.
Sargan, J. D. (1975). “Testing for misspecification after estimating using instrumental variables”. Mimeo. London School of Economics.
Solow, R. M. (1956). “A contribution to the theory of economic growth”. Quarterly Journal of Economics. Oxford Journals. 70(1): 65-94. 
 Thompson, H, (2002).“Culture and Economic Development Modernization to Globalization”: Theory & Science (CAAP) ISSN: 1527-555
Throsby, D. (2001) “Economics and Culture” universally press.
Therosby, david. (2004) “Assessing the impacts of? Cultural industry” the University of Chicago, cultural policy centre.
Towse, Rh. (2000) “cultural economics, copyright and the cultural industries” conference the long run at erasmos university of cultural Goods, 1980-98: Executive summery. P4
UNESCO institute for statist’s international of selected cultural Goods 1980-98: Executive summery. P4.
. Unido. T. (1986). “International Comparative Advantage in Manufacturing: Changing Profiles of Resource and Trade”, Unido Publication, Sales No. E86LIB9, Vienna, United Nations, Industrial Development Organization