سنجۀ حقوقی بازاریابی و کاربست آن در بازار اوراق بهادار

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید

چکیده

ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل‌گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله‌ای می‌شود. طبعاً برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به‌فراخور ویژگی‌های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی‌توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه‌فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشابه نسبی بازاریابی با نهادهایی از جمله وکالت، عاملی، دلالی و حق‌العمل‌کاری، این تردید ایجاد می‌شود که آن را مصداق یکی از نهادهای مورد اشاره بدانیم. در عین حال، تفاوت‌هایی که میان عمل بازاریابی و هر یک از نهادهای فوق وجود دارد، این رویکرد را تقویت می‌کند که بتوان بازاریابی را به مثابه نهاد مستقلی در عرض نهادهای حقوقی و اقتصادی مشابه قلمداد و بر آن احکام کاملاً اختصاصی جاری نمود. نوشتار حاضر با امعان نظر به کارکرد خاص بازاریابی، این نهاد را از منظر حقوقی بررسی نموده و با تحلیل ابعادی از آن، رویکرد استقلال بازاریابی (به عنوان نهادی اصیل) را رد و آن را به عنوان نهادی تبعی واجد کارکردهایی مکمل می‌داند که متناسب با جایگاه وابسته به غیر، باید با ضوابط اختصاصی همراه باشد. این ضوابط در بازار اوراق بهادار - که بستر فعالیت نهادهای مالی است- نیز اهمیت ویژه‌ای یافته و به دلیل اصالت نقش نهادهای مالی بازار سرمایه، بازاریابی به خدمت این نهادها درآمده و از نظر حقوقی تابعی از آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Criterion of Marketing, And Its Application in Securities Market

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abdipour Fard 1
  • mohammad sadeghi 2
1 private law, faculty of law , University of Qom
2 Legal Adviser and Ph.D. Candidate in Private Law
چکیده [English]

Relation between legal actions, and commercial issues with eachother causes some special rules for each matter. Some of these rules, naturally, are derived from original and special feature, and some are because of subordinate or not specific (general) traits of each action. So, knowing the rules of some entities is doubtful, and determining a sure form is difficult. Marketing is one of the unique entities. In fact, this doubt is raised that it's a sign of one of these entities, because of relative similarity among some of them such as agency (attorney), agent, commercial broker, and commission. However, differences that exist between marketing, and each of these entities, strengthen this thought that it would be possible to consider marketing as a separate entity from similar legal, and economic entities, and enact mere specific rules for them. This paper, by considering the special function of marketing, studies this entity in the light of law, and analyzes its aspects, and reject marketing separation theory (as an original entity), and considers it as a subordinate entity that has complementary function that should have special rules that would be pertinent with depended to others' positions. These rules in Securities market, that is the field of financial institutions, have also special importance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing / Financial Institutions / Professional Responsibility / Representation / Original Entity / Subordinate Entity / Securities Market
اسکینی، ربیعا (1394)؛ حقوق تجارت، ج 1، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات سمت.
امامی، سیدحسن (1374)؛ حقوق مدنی، ج 2، چاپ یازدهم، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)؛ دانشنامه حقوقی، ج 5، چاپ ششم، تهران: گنج دانش.
جمالی، جعفر و محمد صادقی (1396)؛ رویه هیأت داوری بورس و اوراق بهادار، تهران: انتشارات بورس.
حلّى (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌ (1413 ه‍ ق‌)؛ قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
حلّى (محقق) نجم‌الدین، جعفر بن حسن‌ (1408 ه‍ ق)؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‌، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
روستا، احمد؛ داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی (1391)؛ مدیریت بازاریابی، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات سمت.
ستوده تهرانی، حسن (1386)؛ حقوق تجارت، ج 1، چاپ چهاردهم، تهران: نشر دادگستر.
شبانی، محمد (1392)؛ بازارها و نهادهای مالی، تهران: انتشارات سمت.
طاهرى، حبیب‌الله‌ (1418 ه‍ ق)؛ حقوق مدنى‌، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
طباطبایی یزدى، سیدمحمدکاظم (1414 ه‍ ق)؛ تکمله العروه الوثقى، قم: کتابفروشى داورى‌.‌
عاملى (شهید ثانى) زین‌الدین بن على‌ (1410 ه‍ ق‌)؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى- کلانتر)، قم: کتابفروشى داورى‌.
عبدی‌پورفرد، ابراهیم (1395)؛ حقوق تجارت، ج 1، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
عبدی‌پورفرد، ابراهیم (1396)؛ مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، چاپ هفتم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کاتوزیان، ناصر (1394)؛ الزام‌های خارج از قرارداد؛ مسئولیت مدنی، ج 2، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر (1396)؛ دوره حقوق مدنی؛ عقود معین، ج 4، تهران: گنج دانش.
کارتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1377)؛ اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ دوم، اصفهان: نشر آموزه.
کاشانی، سیدمحمود (1388)؛ قراردادهای ویژه، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
کاویانی، کورش (1394)؛ مقدمه حقوق تجارت، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
گروه نویسندگان (1389)؛ نهادهای مالی- راهنمای قانون بازار اوراق بهادار، چاپ اول، تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
محقق‌داماد، سیدمصطفی؛ جلیل قنواتی؛ سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی‌پورفرد (1389)؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج 2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
نجفى (صاحب جواهر) محمدحسن‌ (1404 ه‍ ق‌)؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نجفى (کاشف الغطاء) محمدحسین (1359 ه‍ ق‌)؛ تحریر المجله، نجف اشرف- عراق‌: المکتبه المرتضویه.
 
Leitoniene, Sviesa, Alfreda Sapkauskiene & Lina Kloviene (2013). “Formalization of marketing and finance management interface”, Annual International Interdisciplinary Conference.
Walters, David & Michael Halliday (1998). Marketing & Finance: Working the Interface, Allen & Unwin.