ارائه مدل ریاضی دوهدفه جهت برنامه‌ریزی منابع در زنجیره تأمین پروژه با در نظر گرفتن کیفیت مواد اولیه و تخفیفات

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه با توجه به رشد پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی و اهمیت تأمین به‌موقع مواد و ایجاد هماهنگی با تأمین‌کنندگان، موضوع زنجیره تأمین و لجستیک پروژه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه‌های ایجاد این هماهنگی، برنامه‌ریزی موجودی یکپارچه است که به‌همین ‌منظور در این مقاله مدلی دو هدفه با در نظر گرفتن ویژگی‌های پروژه ارائه شد که هدف آن حداقل کردن هزینه‌‌های پروژه‌ می‌باشد. این مدل ترکیبی از مساله برنامه‌ریزی با منابع محدود1[1] و برنامه‌ریزی موجودی است. از این‌رو، در این تحقیق تلاش شده ضمن معرفی مدل برنامه‌ریزی موجودی در زنجیره تأمین پروژه، به بررسی کیفیت اقتصادی پروژه با توجه به استانداردهای نظام مهندسی نیز پرداخته شود و همچنین تأثیر تخفیف (افزایشی) بر روی هزینه‌های پروژه و نزدیک نمودن مدل به شرایط دنیای واقعی بررسی شود. برای حل مدل پیشنهادی، از روش محدودیت اپسیلون[2]استفاده شده و نتایج عددی به‌دست آمده از اجرای مدل به کمک این روش گزارش شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Bi-objective Mathematical Model for Resource Planning in the Project Supply Chain Considering the Quality and Discount of Raw Materials

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Maleki 1
  • saeed yaghoubi 2
1 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
2 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Nowaday, rdue to the growth of large developmental and industrial projects and the importance of on time supply of materials and coordinating with suppliers, the issue of project supply chain has been considered. One of the ways to create this coordination is integrating inventory planning. For this purpose, in this paper, a bi-objective model is developed taking into account the features of the project, which aims to minimize the cost of the project. This model is a combination of resource constraint project scheduling and inventory planning. Therefore in this research, in addition to introducing inventory planning model for the project supply chain, the project's economic quality in accordance with the standards of the engineering system is considered, and also, the effect of discounts (incremental) on project costs to close the model to the real-world conditions is analyzed. To solve the proposed model, the ƹ-constraint method is used and the numerical results obtained from the implementation of the model are reported using this method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Supply Chain / Inventory Panning / Bi
  • objective Mathematical Model / ƹ
  • Constraint method
ربانی, مسعود؛ رزمی، جعفر، معنوی زاده، ندا، (۱۳۸۳). یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین در صنایع ایران، اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، تهران، انجمن لجستیک ایران.
وکیلی, محمدرضا, نوری, سیامک, یعقوبی, سعید. (1395). ارائه مدل موجودی‌ ـ زمان‏بندی در زنجیرۀ تأمین ساخت‌و‌ساز. نشریه مدیریت صنعتی، 8 (1)، 140-113.
 
Abdelsalam, H. M., & Gad, M. M. (2009). Cost of quality in Dubai: An analytical case study of residential construction projects. International Journal of Project Management, 27(5), 501-511.‏
Aquilano, N.,J.and Smith,D.,E. (1980). “A Formal set of algorithms for project scheduling with critical path method- material requirement planning.” Journal of Operation Management, 1 (2), 57-67.
Babu, A. J. G., & Suresh, N. (1996). Project management with time, cost, and quality considerations. European Journal of Operational Research, 88(2), 320-327.‏
Cachon, G.P. and Fisher,M. (2000).” Supply chain inventory management and the value of shared information.” Management Science, 2 (1), 68-83.
Chen, H. L. (2011). An empirical examination of project contractors’ supply-chain cash flow performance and owners’ payment patterns. International Journal of Project Management, 29(5), 604-614.‏
Chopra, S. and Meindl, P. (2007). Supply Chain Management: strategy, Planning and Operation, Third edition.
Dodin,B. and Elmam,A. ( 2001). ”Integrated project scheduling and material planning with variable activity duration and reward.” IIE Transaction, 33, 1005-1018.
Ebrahimy, Y., AbouRizk, S. M., Fernando, S., & Mohamed, Y. (2011). Simulation modeling and sensitivity analysis of a tunneling construction project’s supply chain. Engineering, Construction and Architectural Management, 18(5), 462-480.‏
Elimam, A. A., & Dodin, B. (2013). Project scheduling in optimizing integrated supply chain operations. European Journal of Operational Research, 224(3), 530-541.‏
El-Rayes, K., & Kandil, A. (2005). Time-cost-quality trade-off analysis for highway construction. Journal of Construction Engineering and Management, 131(4), 477-486.‏
Gholizadeh-Tayyar, S., Dupont, L., Lamothe, J., & Falcon, M. (2016). Modeling a generalized resource constrained multi project scheduling problem integrated with a forward-backward supply chain planning IFAC -PapersOnLine, 49(12), 1283-1288.‏
Graves, S.,C. and Willems, S.P. (2000).”Optimizing strategic saftey stock placement in supply chains.”, Manufacturing & Service Operations Management, 2 (1), 68-83.
Horman, M. J., & Thomas, H. R. (2005). Role of inventory buffers in construction labor performance. Journal of Construction Engineering and Management, 131(7), 834-843.‏
Hu, W., & He, X. (2014). An innovative time-cost-quality tradeoff modeling of building construction project based on resource allocation. The Scientific World Journal, 2014.‏
Irizarry, J., Karan, E. P., & Jalaei, F. (2013). Integrating BIM and GIS to improve the visual monitoring of construction supply chain management. Automation in Construction, 31, 241-254.‏
Jian-hua, C., & Wan, T. (2010, November). Time-cost trade-off problem in construction supply chain: A bi-level programming decision model. IEEE International Conference on Management Science and Engineering (ICMSE), 2010 (pp. 212-217).
Jusoh, Z. M., & Kasim, N. (2017). A Review on Implication of Material Management to Project Performance. In MATEC Web of Conferences (Vol. 87, p. 01012). EDP Sciences.
Karoriya, D., & Pandey, M. (2018). Efficient Techniques of Construction Material Management in Construction Projects: A Review. International Research Journal of Engineering and Technology, 5 (3), 1136-1138.
Kerzner, H., & Kerzner, H. R. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.
Khang, D. B., & Myint, Y. M. (1999). Time, cost and quality trade-off in project management: a case study. International Journal of Project Management, 17(4), 249-256.‏
Koné, O., Artigues, C., Lopez, P., & Mongeau, M. (2011). Event-based MILP models for resource-constrained project scheduling problems. Computers & Operations Research, 38(1), 3-13.‏
Liang, S., & Wey, W. M. (2013). Resource allocation and uncertainty in transportation infrastructure planning: A study of highway improvement program in Taiwan. Habitat International, 39, 128-136.‏
Mohammadipour, F., & Sadjadi, S. J. (2016). Project cost-quality-risk tradeoff analysis in a time-constrained problem. Computers & Industrial Engineering, 95, 111-121.
Naber, A., & Kolisch, R. (2014). MIP models for resource-constrained project scheduling with flexible resource profiles. European Journal of Operational Research, 239(2), 335-348.‏
O’Brien, W. J., London, K., & Vrijhoef, R. (2004). Construction supply chain modeling: a research review and interdisciplinary research agenda. ICFAI journal of Operations Management, 3(3), 64-84.‏
Rohaninejad, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., & Vahedi-Nouri, B. (2015). Redundancy resource allocation for reliable project scheduling: A game-theoretical approach. Procedia Computer Science, 64, 265-273.‏
Saad, M., Jones, M., & James, P. (2002). A review of the progress towards the adoption of supply chain management (SCM) relationships in construction. Journal of Purchasing & Supply Management, 8(3), 173-183.‏
Seshadri, A. (2007). A fast elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II, Mathlab Central, file exchange, mathworks.
Shariatmadari, M., Nahavandi, N., Zegordi, S. H., & Sobhiyah, M. H. (2017). Integrated resource management for simultaneous project selection and scheduling. Computers & Industrial Engineering, 109, 39-47.
Shrivastava, R., Singh, S., & Dubey, G. C. (2012). Multi- objective optimization of time cost quality quantity using multi colony ant algorithm. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 7(16), 773-784.‏
Smith,D.,E. and Aquilano,N.,J. (1984).”Constrained resource project scheduling subject to material constraints.” Journal of Operation Management, 4(4), 369-388.
Smith-Daniels, D. E. and Smith-Daniels, V.,L. (1987). ”Optimal project scheduling with materials ordering.” IIE Transaction, 19 (2), 122-129.
Sobotka, A., & Czarnigowska, A. (2005). Analysis of supply system models for planning construction project logistics. Journal of Civil Engineering and Management, 11(1), 73-82.‏   
Sucky, E. (2005). “Inventory management in Supply Chains: A bargaining problem.” International Journal of Production Economics, 93-94, 253-262.
Tabrizi, B. H., & Ghaderi, S. F. (2016). A robust bi-objective model for concurrent planning of project scheduling and material procurement. Computers & Industrial Engineering, 98, 11-29.‏
Tareghian, H. R., & Taheri, S. H. (2006). On the discrete time, cost and quality trade-off problem. Applied Mathematics and Computation, 181(2), 1305-1312.‏
Tavares, L. V. (2002). A review of the contribution of operational research to project management. European Journal of Operational Research, 136(1), 1-18.‏
Tserng, H. P., Dzeng, R. J., Lin, Y. C., & Lin, S. T. (2005). Mobile construction supply chain management using PDA and bar codes. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 20(4), 242-264.
Walsh, K. D., Hershauer, J. C., Tommelein, I. D., & Walsh, T. A. (2004). Strategic positioning of inventory to match demand in a capital projects supply chain. Journal of Construction Engineering and Management, 130(6), 818-826
Wang, Y., Yu, X., & Xue, X. (2007). An application of the method of combined radix determination for selecting construction supply chain partners. International Journal of Project Management, 25(2), 128-133.
Xue, X., Sun, C., Wang, Y., & Shen, Q. (2007, September). A two-level programming method for collaborative scheduling in construction supply chain management. International Conference on Cooperative Design, Visualization and Engineering (pp. 290-297). Springer, Berlin, Heidelberg.
Yeo, K. T., & Ning, J. H. (2006). Managing uncertainty in major equipment procurement in engineering projects. European Journal of Operational Research, 171(1), 123-134.‏
Zoraghi, N., Shahsavar, A., Abbasi, B., & Van Peteghem, V. (2017). Multi-mode resource-constrained project scheduling problem with material ordering under bonus-penalty policies. Top, 25(1), 49-79.