اثر قانون رقابت بر تسهیل رقابت، رقابتمندی و استاندارد زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر اجرای قانون رقابت بر درجه رقابت ملی، رقابتمندی و استانداردهای زندگی می‌پردازد. داده‌های مورد استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد (WEF)  و پایگاه «بررسی جهانی رقابت» (GCR) استخراج و به صورت شاخص‌های رقابتی محاسبه شده در خصوص 83 کشور توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته (مقطعی ـ سال 2003) بکار رفته‌اند. الگو به صورت سیستم معادله بوده، و به روش‌های تک معادله و همزمان برآورد شده است. نتایج هر دو روش نشان می‌دهد که اجرای قانون رقابت، می‌تواند بر رقابتمندی اقتصاد و از آن طریق بر استاندارد زندگی (62/0 درصد، بنابر الگوی سیستمی) مؤثر باشد. تحلیل‌های انجام شده در خصوص درجه رقابت ملی (با استفاده از رویکرد همزمان) نیز نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های تنظیم انحصار می‌تواند بر افزایش رقابت میان بنگاه‌های داخلی (4/5 %) و در نتیجه بهبود استاندارد زندگی (58/0 درصد) مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Competition Law on Competition Facilitation, Competitiveness and Standard of Living

نویسندگان [English]

  • S. Shamsedin Hosseini, 1
  • Afsaneh Shafiee, 2
1 Ph.D.
2 Ph.D. Student
چکیده [English]

This paper examines the impact of competition law on the degree of local competition, competitiveness and the standard of living. Data is obtained from the World Economic Forum2003 and Global Competition Review2003 – in the form of different indices calculated for 83 less developed, developing and developed countries. A system of three equations is established, which is estimated both simultaneously and in single form. The result of both models showed that competition law application affects competitiveness and thus the standard of living in a positive way (0.62). Also the simultaneous approach results on the degree of local competition showed that monopoly regulation policies influences the level of competition among domestic firms (5.4%) and through that it improves the standard of living (0.58%). 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • COMPETITION LAW / COMPETITION FACILITATION / COMPETITIVENESS / MONOPOLY / STANDARD OF LIVING / WEIGHTED TSLS
خدادادکاشی، فرهاد (1379)؛ ارزیابی قدرت و حجم فعالیت‌های انحصاری در اقتصاد ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
خدادادکاشی، فرهاد (1383)؛ بررسی مفاهیم و مرور مطالعات انجام شده در خصوص قانون تسهیل رقابت و کنترل انحصار، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی ـ وزارت بازرگانی.
دفتر مطالعات اقتصادی (1382)؛ پیش نیازها و ملاحظات تدوین قانون تسهیل رقابت و کنترل انحصار، تجربه جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی ـ وزارت بازرگانی.
دفتر مطالعات اقتصادی (1382)؛ مقدمه‌ای بر ساختارها و ترتیبات نهادی تنظیم‌کننده، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی ـ وزارت بازرگانی.
دفتر مطالعات اقتصادی (1382)؛ نقش مقررات تنظیمی در اقتصاد و جایگاه قانونی آن، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی ـ وزارت بازرگانی.
دفتر مطالعات اقتصادی (1385)؛ قانون رقابت؛ الزامات و پیش‌شرط‌های اجرا در کشورهای در حال توسعه، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی ـ وزارت بازرگانی.
رنانی، محسن (1376)؛ بازار یا نابازار، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی اقتصادی، چاپ اول.
سازمان برنامه و بودجه (1374)؛ رقابت آزاد و انحصارـ تجربه چند کشور، معاونت امور مناطق و مجلس ـ گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات مانع توسعه.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1378)؛ بررسی و پیشنهاد اصول مورد نیاز در تنظیم قوانین ضد انحصار در کشور، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات.
قندی‌نژاد، مرجانه (1385)؛ بررسی ساختار (اندازه‌گیری تمرکز) و هزینه‌های اجتماعی انحصار در صنعت بانکداری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشکده اقتصاد.
معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی (1384)؛ لایحه قانون رقابت: مبانی نظری و تجربه کشورها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.
 
Black, Julia (1999); "Using rules efficiently", in Regulation and Deregulation, McGraw Hill. 1st ed.
Brook, Douglas. H. (2005); "Competition Policy and Development", ERD Policy Brief, No. 39.
Brue, and McConnel (1996); Economics, 13th ed. Norton pub.
Collier Ute (1999); "Deregulation in the European Union", in Regulation and Deregulation, McGraw Hill. 1st Ed.
Dutz, Mark A. and Maria Vagliasindi (2000); "Competition Policy Implementation in Transition Economies: An Empirical Assessment", European Economic Review, No. 44, pp. 762-772.
Evenett, Simon J. (2002); "How Much Have Merger Review Laws Reduced Cross Mergers and Acquisitions?", Mimeo, World Trade Institute.
Evenett, Simon J. (2005); What is the Relationship between Competition Law and Policy and Economic Development?, University of Oxford.
Kee, Hiau Looi and Bernard Hoekman (2003); "Imports, Entry, and Competition Law as Market Disciplines", CEPR Discussion Paper, No. 3777.
Khemani, D.R. (1996); "The interface between competition and trade policies", In: Bora, B. and Pangestn, M. Priority Issues in Trade and Investment Liberalization, Pacific Economic Cooperation Council Singapare,
Kolasky. William J. (2002); "Using competition policy to promote competitiveness", American Chamber of Commerce, Department of Justice, Republic of Korea.
Krakowski, Michael (2005); "Competition Policy Works: the effect of competition policy on the intensity of competition-an international cross country comparison", HWWA Discussion Paper, 332.
Lee, Cassey (2002); The Institutional and policy Framework for Regulation in Malaysia, University of Malaya.
Nicholson, Michael W. (2004); Quantifying Antitrust Regimes, Federal Trade Commission.
Porter, Michael. (2001); Microeconomic Foundations of Competitiveness - A New Agenda for International Aid Institutions, Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School.
Ruffin, Roy and Paul R. Gregory. (1990); Economics, A Division of the Scott, Foresman and Company. 4th ed.
Schiller, Bradley R. (1989); The economy Today, Random House Business Division, 4th ed.